JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Lap­si­työn lau­an­tai Hel­sin­gis­sä – ku­va­tai­det­ta ja raa­ma­tun­käyt­tö­tai­to­ja

Uutiset
15.5.2014 7.37

Huh­ti­kui­nen lau­an­tai­aa­mu val­ke­nee kau­niin au­rin­koi­se­na, kun kii­ruh­dam­me kah­den poi­ka­ni kans­sa Hel­sin­gin rau­ha­nyh­dis­tyk­sel­le. Oh­jel­maam­me kuu­luu tä­nään lap­si- ja nuo­ri­so­työn kou­lu­tus­päi­vä, jon­ka ajak­si lap­set pää­se­vät rau­ha­nyh­dis­tyk­sel­le jär­jes­tet­tyyn hoi­toon.

Po­jat ovat in­nois­saan, kun nä­ke­vät Eek­ka-hoi­ta­jan sor­mes­sa haus­kan sor­mi­nu­ken toi­vot­ta­mas­sa hei­dät ter­ve­tul­leik­si. Rau­ha­nyh­dis­tyk­sem­me kak­si ker­ros­ta mah­dol­lis­ta­vat lap­sil­le hie­not hoi­to­puit­teet ala­ker­ras­sa ja ai­kui­sil­le riit­tä­vän kou­lu­tus­ti­lan ylä­ker­ras­sa. Mi­nä­kin vil­ku­tan sor­mi­nu­kel­le ja siir­ryn ylä­ker­ran puo­lel­le.

Kou­lu­tus vi­rik­kee­nä

Hel­sin­gin lap­si- ja nuo­ri­so­toi­mi­kun­nan jär­jes­tä­mää kou­lu­tus­päi­vää voi jo kut­sua pe­rin­tei­sek­si. Tä­män ke­vään kou­lu­tus­päi­vä on nel­jäs ja ko­ko­aa yh­teen yh­dis­tyk­sem­me päi­vä­ker­ho-oh­jaa­jat, py­hä­kou­lun- ja raa­mat­tu­luo­kan opet­ta­jat, nuo­ri­so­työ­toi­mi­kun­nan edus­ta­jat sekä per­hei­den il­ta­päi­vän las­ten­hoi­ta­jat.

Kou­lu­tus­päi­vään kuu­luu esi­tys kah­des­ta eri ai­hees­ta. Ai­hei­na ovat ol­leet esi­mer­kik­si eri ryh­mäy­tys­me­ne­tel­mät, ope­tus­tuo­ki­oi­den suun­nit­te­lu ja lap­sen eri ikä­kau­det tyy­pil­li­si­ne vai­hei­neen. Päi­vän ta­voit­tee­na on pait­si am­mat­ti­tai­don kar­tut­ta­mi­nen, myös hen­gel­li­nen vir­kis­ty­mi­nen yh­des­sä sa­maa työ­tä te­ke­vien kans­sa.

Mai­se­mia maal­ta ja me­ren­poh­jas­ta

Täl­lä ker­taa kou­lu­tus­päi­vän ai­hee­na on ku­va­tai­de­kas­va­tus ja Raa­ma­tun käyt­tö ope­tuk­ses­sa. Pai­kal­le on saa­pu­nut ku­va­tai­tei­li­ja Kai­su Sir­viö pens­se­lei­neen, pul­loi­neen ja pu­te­lei­neen, ja eri­lai­set maa­li­pur­kit heh­ku­vat pöy­dil­lä kai­kis­sa sa­teen­kaa­ren vä­reis­sä.

Kai­sun ja­ka­mis­sa ryh­mis­sä ryh­dym­me to­teut­ta­maan it­se­äm­me tai­tei­li­joi­na.

– Kun on kun­non vä­rit ja kun­nol­lis­ta pa­pe­ria, voi jo­kai­nen teis­tä ol­la oi­kea tai­tei­li­ja! roh­kai­see Kai­su.

Ku­va­tai­teen kei­noin syn­tyy mui­den mu­as­sa pai­no­työ me­ren­poh­jas­ta, maa­lauk­sia La­es­ta­diuk­ses­ta ja kan­gas­vä­reil­lä teh­ty ryh­mä­työ ”Pää­si­äi­sen ilo”.

Työs­ken­te­ly­het­ken päät­teek­si jär­jes­täm­me tai­de­näyt­te­lyn, joka saa jää­dä myös il­lal­la saa­pu­van seu­ra­vä­en ilok­si esil­le. Kai­su muis­tut­taa mei­tä ri­pus­ta­maan näyt­teil­le myös las­ten töi­tä. Työn ar­vo­kas esil­le lait­ta­mi­nen kas­vat­taa lap­sen it­se­tun­toa ja saa hä­net ko­ke­maan työs­ken­te­lyn­sä tär­ke­äk­si.

Twiit­te­jä pää­si­äi­sen poh­jal­ta

Päi­vän toi­ses­sa osi­os­sa Jo­han­na Lu­mi­jär­vi opas­taa mei­tä en­tis­tä luon­te­vam­mik­si raa­ma­tun­käyt­tä­jik­si.

– Vaik­ka meil­lä oli­si mitä ta­han­sa ope­tus­ma­te­ri­aa­lia, on tär­ke­ää pi­tää Raa­mat­tua esil­lä jo­kai­ses­sa us­kon­to­tuo­ki­os­sa. Se kun on mei­dän kai­ken ope­tuk­sem­me poh­ja­na.

Jo­han­nan oh­jeis­ta­ma­na teem­me haus­kan har­joi­tuk­sen, jos­sa oh­jee­na on mui­den mu­as­sa teh­dä Jee­suk­sen ope­tus­lap­sen Fa­ce­book- tai Twit­ter-päi­vi­tys pää­si­äi­sen ta­pah­tu­mis­ta. Kol­men nai­sen hau­ta­vie­rai­lun seu­rauk­se­na twiit­tauk­ses­ta oli­si voi­nut lu­kea vaik­ka­pa seu­raa­vaa: ”Ter­vei­siä ope­tus­lap­sil­le Jee­suk­sel­ta: Her­ra elää ja voi hy­vin! Ma­ria ta­pa­si hä­net hau­dal­la. Hän ei vie­lä ole nous­sut.”

Päi­vi­tys­ten lu­ke­mi­nen vi­rit­ti mie­len­kiin­toi­sen kes­kus­te­lun sii­tä, voi­ko Jee­suk­sen sa­no­ja nos­taa esil­le eläy­ty­vän ker­ron­nan avul­la. Poh­din­nat nos­ti­vat mie­lee­ni ko­ke­muk­se­ni lap­suu­den lä­he­tys­seu­rois­ta, joi­den saar­nois­sa ker­ron­ta oli elä­väis­tä ja mie­leen­jää­vää ja sa­no­ma py­syi kirk­kaa­na ja ehy­e­nä. Eh­kä­pä sii­tä oli­si op­pia tu­le­vil­le­kin pol­vil­le?

Mu­ka­va päi­vä

Päi­vän päät­teek­si haen po­jat hoi­ta­jien hoi­vas­ta. Kai­kil­la on ol­lut mu­ka­va päi­vä ja mie­len täyt­tää syvä kii­tol­li­suus. Jää­te­löt kä­sis­sä kat­se­lem­me pi­ha­maal­la len­te­le­vää peip­pos­ta, il­mas­sa on ke­vään tun­tua.

Ku­vat: ti­lai­suu­den osal­lis­tu­jat

Lue li­sää Hel­sin­gin kou­lu­tus­päi­väs­tä ei­len il­mes­ty­nees­tä Päi­vä­mie­hes­tä.

ArttuH.