JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Las­kee­ko las­ken­ta vie­ras­mää­riä? – Seu­rois­sa­kä­vi­jöi­den yn­näys uu­sik­si

Ojalehto Juhani
Uutiset
11.9.2018 6.07

Juttua muokattu:

8.3. 22:29
2020030822295420180911060700

Tie­do­tus­vä­li­nei­den saa­mien nu­me­roi­den pe­rus­teel­la opis­to­seu­ro­jen osal­lis­tu­ja­mää­rä näyt­ti vä­hen­ty­neen tänä ke­sä­nä. Ky­sees­sä ei kui­ten­kaan ole suo­si­on las­ku, vaan uu­si tar­kem­pi las­ken­ta­oh­jeis­tus.

Su­vi­seu­ro­jen ja opis­to­seu­ro­jen osal­lis­tu­ja­mää­riin tu­lee en­tis­tä luo­tet­ta­vam­mat lu­vut, mi­kä­li SRK:n lii­ken­ne­ryh­män las­ken­ta­oh­jeis­tus tu­lee käyt­töön.

Oh­jeis­tus stan­dar­di­soi­si las­ken­ta­ta­vat. Tä­hän as­ti lii­ken­ne­toi­mi­kun­nat ovat käyt­tä­neet vä­ki­mää­rä­las­ken­nas­sa eri me­to­de­ja, ker­too SRK:n lii­ken­ne­ryh­män jä­sen Mark­ku Tep­po.

– Oh­jeis­tus pe­rus­tuu ker­toi­miin, et­tä min­kä ver­ran kes­ki­mää­rin vie­rai­ta ma­joit­tuu seu­ra-alu­eel­la eri ma­joi­tus­kun­nis­sa. Nämä sit­ten las­ke­taan yh­teen. Ker­toi­met ovat ol­leet eri seu­rois­sa eri­lai­set.

ää­ne­kos­ken Su­vi­seu­rois­sa las­ken­ta ta­pah­tui oh­jeis­tuk­sen mu­kai­ses­ti. Opis­to­seu­rois­sa sitä käy­tet­tiin en­sim­mäis­tä ker­taa.

Uu­si las­ku­ta­pa nä­kyi Ra­nu­al­la

Esi­mer­kik­si Ra­nu­an opis­to­seu­ro­jen nä­en­näi­nen vie­ras­mää­rän las­ku joh­tuu Te­pon mu­kaan uu­des­ta ja tar­kem­mas­ta las­ken­ta­ta­vas­ta. Ei sii­tä, et­tä osa­not­to oli­si vii­me vuot­ta pie­nem­pi. Myös Ra­nu­an laa­jen­net­tu ma­joi­tus­ka­pa­si­teet­ti oli ku­lu­nee­na ke­sä­nä en­si ker­taa käy­tös­sä.

– Il­moi­tet­tu vä­ki­mää­rä, 19 700, vas­taa hy­vin sitä, min­kä ver­ran ka­lus­toa seu­ra-alu­eel­le mah­tuu.

Myös muis­sa opis­to­seu­rois­sa vie­ras­mää­rät las­ket­tiin Te­pon mu­kaan oh­jeis­tuk­sen mu­kai­ses­ti.

Tämä kaa­va pä­tee

Vä­ki­mää­rä sel­vi­ää, kun tie­de­tään ken­täl­lä ole­va ka­lus­to­mää­rä, yh­des­sä ma­joi­tu­syk­si­kös­sä ma­joit­tu­va kes­ki­mää­räi­nen jouk­ko ja park­ki­a­lu­eel­le py­sä­köi­vien au­to­jen kes­ki­mää­räi­nen mat­kus­ta­ja­mää­rä. Ka­lus­to las­ke­taan yh­teen ja sum­ma ker­ro­taan kes­ki­ar­voil­la.

– Tu­lok­siin ei li­sä­tä jär­jes­tä­jien hen­ki­lö­koh­tai­sia ar­vi­oi­ta, Tep­po pai­not­taa.

Kes­ki­ar­vot saa­daan haas­tat­te­lul­la. 60 ma­joi­tus­kun­nas­ta ky­sy­tään, mon­ta­ko hen­ki­löä yk­si­kös­sä ma­joit­tuu. Esi­mer­kik­si asun­to­au­toon ma­joit­tuu kes­ki­mää­rin 5,33 hen­ki­löä.

Las­ken­ta­ta­van vir­he­mar­gi­naa­li on Te­pon mu­kaan muu­ta­ma pro­sent­ti.

Pe­ri­aat­tees­sa lii­ken­ne­toi­mi­kun­ta ei vä­ki­mää­rä­tie­to­ja tar­vit­se.

– Sil­le on tär­ke­äm­pää tie­tää ka­lus­ton mää­rä ja sen ajal­li­nen ja­kau­tu­mi­nen. Tänä vuon­na muun mu­as­sa sii­tä syys­tä, et­tei Lii­mat­ta­lan ky­län ohi me­ne­vä Suo­men tär­kein rah­ti­väy­lä, ne­los­tie, me­ni­si tuk­koon su­vi­seu­ra­lii­ken­teen ta­kia.

Ku­vi­tus­ku­va: ää­ne­kos­ken Su­vi­seu­ro­jen ku­va­pal­ve­lu

JuhaniOjalehto
31.5.2020

Jee­sus sa­noi: "Jos te ra­kas­tat­te mi­nua, te nou­da­tat­te mi­nun käs­ky­jä­ni. Minä kään­nyn Isän puo­leen, ja hän an­taa teil­le toi­sen puo­lus­ta­jan, joka on kans­san­ne ikui­ses­ti. Tämä puo­lus­ta­ja on To­tuu­den Hen­ki." Joh. 14:15-17

Viikon kysymys