JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Leirien ja kurssien maksaminen lahjakortilla helpottuu

Uutiset
16.5.2024 9.00

Juttua muokattu:

15.5. 14:26
2024051514265920240516090000
Veli Luukkonen on toteuttanut pitkään odotetun ja kaivatun leirilahjakortti-uudistuksen leirille.fi-sivustolle.

Veli Luukkonen on toteuttanut pitkään odotetun ja kaivatun leirilahjakortti-uudistuksen leirille.fi-sivustolle.

Saara Kolehmainen

Veli Luukkonen on toteuttanut pitkään odotetun ja kaivatun leirilahjakortti-uudistuksen leirille.fi-sivustolle.

Veli Luukkonen on toteuttanut pitkään odotetun ja kaivatun leirilahjakortti-uudistuksen leirille.fi-sivustolle.

Saara Kolehmainen

Saa­ra Ko­leh­mai­nen

Lei­ril­le.fi-si­vus­ton uu­dis­tuk­sen myö­tä SRK:n lei­rien ja opis­to­jen kurs­sien osal­lis­tu­mis­mak­sun voi jat­kos­sa mak­saa lah­ja­kor­til­la jo il­moit­tau­tu­mis­vai­hees­sa. Uu­dis­tu­nut lah­ja­kort­tien os­ta­mi­sen ja mak­sa­mi­sen jär­jes­tel­mä vä­hen­tää osal­taan lei­ri­oh­jaa­jien ja lei­reis­tä vas­taa­vien työ­tä.

Lah­ja­kort­ti­jär­jes­tel­män ke­hit­tä­nyt SRK:n jär­jes­tel­mä­ke­hit­tä­jä Veli Luuk­ko­nen ker­too, et­tä työ on vie­nyt hä­nel­tä pal­jon ai­kaa, mut­ta tes­ti­käy­tön pe­rus­teel­la se on kan­nat­ta­nut.

– Aloi­tin työn tam­mi­kuus­sa ja nyt al­kaa ol­la val­mis­ta. Olen to­sin teh­nyt si­vus­sa kaik­kea muu­ta­kin.

Luuk­ko­nen on tes­taut­ta­nut lah­ja­kor­tin os­ta­mis­ta ja käyt­tä­mis­tä SRK:n toi­mis­ton po­ru­kal­la. Pa­laut­teen pe­rus­teel­la käyt­tö on help­poa.

Odo­tet­tu uu­dis­tus

Ai­kai­sem­min lei­rien mak­sa­mi­nen lah­ja­kor­til­la on ko­et­tu vai­ke­ak­si, kos­ka sen käyt­tö on vaa­ti­nut yh­tey­de­not­toa SRK:n toi­mis­tol­le tai lei­rin oh­jaa­jaan.

– Jos jär­jes­tel­mä toi­mii ku­ten on tar­koi­tet­tu, työ­mää­rä tä­män asi­an pa­ris­sa vä­he­nee mer­kit­tä­väs­ti, to­te­aa Ma­ri­ka Hie­ta­la, jon­ka työ­hön lei­ri­lah­ja­kor­tit kuu­lu­vat.

SRK:lla lei­ri­työs­tä vas­taa­va As­ko Syr­jä­lä on myös iloi­nen uu­dis­tuk­ses­ta.

– Iloit­sen lah­ja­kor­til­la os­ta­mi­sen help­pou­des­ta. Tämä on pit­kään kai­vat­tu ja odo­tet­tu uu­dis­tus.

Hä­nen mie­les­tään lei­ri­lah­ja­kort­ti on eri­no­mai­nen ai­nee­ton lah­ja.

Käyt­töön tou­ko­kuun puo­li­vä­lis­sä

Lei­ri­lah­ja­kort­ti os­te­taan jat­kos­sa ai­na lei­ril­le.fi-si­vus­ton kaut­ta. Lah­ja­kor­tin os­ta­ja voi it­se mää­ri­tel­lä lah­ja­kor­tin ar­von.

Ai­em­min han­ki­tut pa­pe­ri­set lah­ja­kor­tit voi käyt­tää nii­den voi­mas­sa­o­lon mu­kai­ses­ti. Uu­si mak­su­ta­pa ote­taan käyt­töön tou­ko­kuun puo­li­vä­lis­tä al­ka­en. Lah­ja­kor­tit ovat voi­mas­sa kak­si vuot­ta os­to­het­kes­tä.

Lei­ri­lah­ja­kort­tien odo­te­taan hel­pot­ta­van myös lei­ri­oh­jaa­jien työ­tä.

– Oh­jaa­jien ei tar­vit­se tie­tää enää mi­tään lei­rin mak­sa­mi­seen liit­ty­viä asi­oi­ta, kiit­te­lee Syr­jä­lä.

Lei­ri­lah­ja­kor­til­la os­ta­mi­nen ja mak­sa­mi­nen

– Lah­ja­kor­tit os­te­taan lei­ril­le.fi-si­vus­tol­ta.

– Os­ta­ja mää­rit­te­lee it­se lah­ja­kor­tin ar­von.

– Lah­ja­kort­ti toi­mi­te­taan säh­kö­pos­tiin. Sen voi tu­los­taa tai toi­mit­taa lah­jan saa­jal­le säh­köi­se­nä.

– Lah­ja­kort­ti si­säl­tää koo­din, joka kir­ja­taan jär­jes­tel­mään mak­su­vai­hees­sa.

– Jos koko lah­ja­kor­tin sum­ma ei tule käy­tet­tyä yh­del­lä ker­taa, sa­mal­la koo­dil­la voi mak­saa myös toi­sen lei­rin mak­sua.

– Jos lah­ja­kort­ti ei kata koko lei­ri­mak­sua, lop­pu­sum­man voi mak­saa tar­jol­la ole­vil­la mak­su­ta­voil­la tai toi­sel­la lah­ja­kor­til­la.

16.6.2024

Jeesus sanoi: ”Eivät terveet tarvitse parantajaa, vaan sairaat. Menkää ja tutkikaa, mitä tämä tarkoittaa: ’Armahtavaisuutta minä tahdon, en uhrimenoja.’” Matt. 9:12–13

Viikon kysymys