JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Leirityö pohjoisella alueella jatkuu

Uutiset
23.2.2023 9.00

Juttua muokattu:

23.2. 09:42
2023022309420320230223090000
Pohjoisen alueen rauhanyhdistysten edustajat kokoontuivat Pudasjärven rauhanyhdistykselle pohtimaan leirityön tulevaisuutta Pohjois-Suomessa.

Pohjoisen alueen rauhanyhdistysten edustajat kokoontuivat Pudasjärven rauhanyhdistykselle pohtimaan leirityön tulevaisuutta Pohjois-Suomessa.

Anni-Inkeri Törmänen

Pohjoisen alueen rauhanyhdistysten edustajat kokoontuivat Pudasjärven rauhanyhdistykselle pohtimaan leirityön tulevaisuutta Pohjois-Suomessa.

Pohjoisen alueen rauhanyhdistysten edustajat kokoontuivat Pudasjärven rauhanyhdistykselle pohtimaan leirityön tulevaisuutta Pohjois-Suomessa.

Anni-Inkeri Törmänen

An­ni-In­ke­ri Tör­mä­nen

Pu­das­jär­vi

Poh­joi­sen alu­een lei­ri­kes­kus Rau­ti­o­saa­ri on jou­dut­tu sul­ke­maan toi­min­nas­ta 12. tam­mi­kuu­ta si­säil­ma­on­gel­mien vuok­si. Syys­kuun lop­puun men­nes­sä teh­dään laa­ja kar­toi­tus­työ lei­ri­työn jat­ku­mi­sek­si.

Poh­joi­sen alu­een rau­ha­nyh­dis­tys­ten edus­ta­jia ko­koon­tui kes­kus­te­le­maan lei­ri­työn tu­le­vai­suu­des­ta Pu­das­jär­ven rau­ha­nyh­dis­tyk­sel­le hel­mi­kui­se­na per­jan­tai-il­ta­na.

– Lei­ri­läi­sis­tä yli 70 pro­sent­tia on lap­sia ja nuo­ria. Lei­ri­työ on tär­ke­ää myös avi­o­puo­li­soi­den, ai­kuis­ten ja vart­tu­nei­den elä­mäs­sä ja us­kos­sa vir­kis­ty­mi­sel­le, SRK:n toi­min­nal­li­sen osas­ton joh­ta­ja Pek­ka Kai­nua to­te­si avaus­pu­heen­vuo­ros­saan.

Rau­ti­o­saa­ren pit­kä his­to­ria

Rau­ti­o­saa­ren lei­ri­kes­kus on avat­tu vuon­na 1984 eli lä­hes 40 vuot­ta sit­ten. Jo 1970-lu­vul­la Rau­ti­o­saa­ren kou­lul­la on jär­jes­tet­ty lei­ri­toi­min­taa. Mo­nil­le poh­joi­sen alu­een ih­mi­sil­le Rau­ti­o­saa­res­ta on tul­lut ra­kas ja tär­keä paik­ka. Vuon­na 2019 Rau­ti­o­saa­res­sa jär­jes­tet­tiin 34 lei­riä ja lei­reil­lä kävi 1699 lei­ri­läis­tä. Poh­jois-Suo­men tu­ki­a­lue pe­rus­tet­tiin 1.1.2014, jol­loin Kuu­sa­mon lei­ri­kes­kuk­sen myyn­nin jäl­keen Koil­lis­maan ja La­pin tu­ki­a­lu­eet yh­dis­tyi­vät.

Rau­ti­o­saa­ren lei­ri­kes­kuk­sen sul­ke­mi­seen pää­dyt­tiin no­pe­as­ti si­säil­ma­tu­los­ten osoi­tet­tua ti­lan epä­ter­veel­li­sek­si käyt­tää. Ra­ken­nuk­ses­sa on 1980-lu­vul­la ta­val­li­nen va­le­sok­ke­li­ra­ken­ne, joka ny­ky­ään tie­de­tään ris­ki­ra­ken­teek­si. Va­ka­via vau­ri­oi­ta oli joka puo­lel­la ra­ken­nus­ta, jo­ten sen kor­jaa­mis­ta ei pi­de­tä re­a­lis­ti­se­na vaih­to­eh­to­na.

Rat­kai­su­vaih­to­eh­to­jen kar­toi­tus

Käy­dys­sä kes­kus­te­lus­sa nou­si yk­si­mie­li­ses­ti esiin aja­tus, et­tä lei­ri­työ­tä poh­joi­sel­la alu­eel­la tar­vi­taan nyt ja myös tu­le­vai­suu­des­sa. Poh­joi­sen lei­ri­tii­min pu­heen­joh­ta­ja Heik­ki Ero­la muis­tut­ti lei­ri­työn tä­män vuo­den tee­mas­ta Ta­pah­tu­koon si­nun tah­to­si. Ju­ma­lal­la on tah­to siu­na­ta edel­leen lap­si­aan ja kään­tää vai­keu­det voi­tok­si. Hän an­taa meil­le tu­le­vai­suu­den ja toi­von.

Tä­män vuo­den syys­kuun lop­puun men­nes­sä teh­dään laa­ja kar­toi­tus­työ, sel­vi­te­tään rat­kai­su­vaih­to­eh­dot ja ko­koon­nu­taan uu­des­taan vaih­to­eh­to­jen ää­rel­le. Vaih­to­eh­to­ja tar­kas­tel­laan niin toi­min­nal­li­suu­den kuin ta­lou­den­kin kan­nal­ta.

– Lei­ri­työ­tä tar­vi­taan. Lap­set ja nuo­ret tar­vit­se­vat yh­tei­siä ko­koon­tu­mi­sia. Käyn­nis­sä ole­van sel­vi­tys­työn poh­jal­ta ol­laan val­miit ete­ne­mään, to­te­si SRK:n lei­ri­työn asi­an­tun­ti­ja As­ko Syr­jä­lä.

Kes­kus­te­lus­sa nou­si tär­ke­äk­si asi­ak­si, et­tä löy­de­tään kaik­kia alu­een rau­ha­nyh­dis­tyk­siä pal­ve­le­va rat­kai­su yh­tei­ses­sä ym­mär­ryk­ses­sä. Sik­si on hyvä hank­kia riit­tä­väs­ti tie­toa eri vaih­to­eh­dois­ta, et­tä syk­syl­lä saa­daan pe­rus­tel­tu yh­tei­nen pää­tös ai­kaan.

Nyt vä­li­ai­ka­na lei­ri­toi­min­nan on tär­ke­ää jat­kua vuok­ra­ti­lois­sa ym­pä­ri laa­jan Poh­jois-Suo­men. Poh­joi­sen alu­een asuk­kail­ta tar­vi­taan nyt kek­se­li­äi­syyt­tä paik­ko­jen suh­teen. Il­lan ai­ka­na esil­le nou­si­kin moni seu­ra­kun­tien ja rau­ha­nyh­dis­tys­ten tila, jota pys­tyy vuok­raa­maan tä­hän tar­koi­tuk­seen. Esil­le nou­se­via ide­oi­ta voi vä­lit­tää As­ko Syr­jä­läl­le.

Opis­ton sel­vi­tys­työ

Työ­ryh­mä on sel­vit­tä­mäs­sä opis­to­työn mah­dol­li­suuk­sia vas­ta­ta pa­rem­min nuor­ten tar­pei­siin kou­lut­tau­tua kris­til­li­sis­sä opis­tois­sam­me. Työ­ryh­män lop­pu­ra­por­tin on ta­voit­tee­na val­mis­tua tou­ko­kuus­sa 2023. Myös Ra­nu­an opis­toon on enem­män ha­ki­joi­ta kuin mitä opis­ke­le­maan voi­daan ot­taa. Il­lan ai­ka­na kes­kus­tel­tiin myös sii­tä, oli­si­ko nämä kak­si haas­tet­ta rat­kais­ta­vis­sa yh­des­sä.

27.3.2023

Hanki minulle oikeutta, Jumala, aja asiaani jumalatonta kansaa vastaan. Ps. 43:1

Viikon kysymys