JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Li­min­gan Rau­ha­nyh­dis­tyk­sen uu­si toi­mi­ta­lo nou­see tal­koo­voi­min

Louhisalmi Liisa
Uutiset
11.4.2014 6.00

Juttua muokattu:

2.1. 09:37
2020010209374620140411060000

Maa­lis­kui­se­na maa­nan­tai­na aje­len Li­min­gas­sa Tu­pok­sen­tien vart­ta, ja py­säy­tän au­to­ni ra­ken­nus­työ­maan pi­haan. Kel­lo lä­hen­te­lee kuut­ta il­lal­la, ja pi­has­sa on kym­men­kun­ta au­toa. Täl­le ton­til­le ra­ken­ne­taan tal­koo­voi­min Li­min­gan Rau­ha­nyh­dis­tyk­sen uut­ta toi­mi­ta­loa.

Työ­maal­la pu­heen­so­ri­na se­koit­tuu po­ra­ko­neen pä­ri­nään. Vas­taa­ni kä­ve­lee iloi­sia mie­hiä kel­tai­set ky­pä­rät pääs­sään. Yk­si tä­män il­lan tal­koo­lai­sis­ta on Nii­ni­kos­ken Jus­si. Ta­paan Jus­sin kiin­nit­tä­mäs­tä ves­so­jen pe­su­al­tai­ta.

– Tämä on sel­lai­nen hom­ma, jota en ole kos­kaan ai­em­min teh­nyt. Am­mat­ti­mies an­toi mi­nul­le oh­jeet, joi­den mu­kaan täs­sä toi­min, Jus­si ju­tus­te­lee.

Hän ker­too, et­tä kos­kaan ei ole ha­mit­ta­nut, kun on tul­lut läh­det­tyä tal­koi­siin.

– Tääl­lä on ai­na ren­to mei­nin­ki. So­pi­vas­ti huu­mo­ril­la höys­te­tään jut­tua, ei­kä tämä ole lii­an va­ka­vaa.

Talkoolainen Jussi Niinikoski laittaa vessojen altaita paikoilleen.

Talkoolainen Jussi Niinikoski laittaa vessojen altaita paikoilleen.

Kuu­den vii­kon syk­leis­sä

Li­min­ka­lai­sen ark­ki­teh­din, Pet­ri Il­ma­ri­sen, suun­nit­te­le­ma Rau­ha­nyh­dis­tyk­sen toi­mi­ta­lo ra­ken­ne­taan pää­o­sin tal­koo­voi­min. Kuu­den vii­kon syk­leis­sä pyö­ri­vä tal­koo­toi­min­ta al­koi vuo­si sit­ten tou­ko­kuus­sa maa­töil­lä.

– Tal­koo­po­ru­koi­ta on yk­si­tois­ta, ja ryh­mät on ja­et­tu py­hä­kou­lu­pii­reit­täin. Jo­kai­sen po­ru­kan koh­dal­le tu­lee tal­koo­vuo­ro ai­na kuu­den vii­kon vä­lein. Yk­si po­ruk­ka on hom­mis­sa kol­me­na il­ta­na pe­räk­käin, ker­too vas­taa­va työ­joh­ta­ja Jan­ne Nie­mi­nen.

Hä­nen mu­kaan­sa sys­tee­mi on toi­mi­nut lois­ta­vas­ti.

– Kes­ki­mää­rin tal­kois­sa on ol­lut ai­na kym­me­nen hen­ki­löä il­las­sa. Se on jo sel­lai­nen mää­rä, et­tä sil­lä hom­ma ete­nee hy­vin.

Tyy­ty­väi­sel­tä vai­kut­taa myös työ­maa­mes­ta­ri­na toi­mi­va Juk­ka Pis­te­maa.

– Ih­mi­set kyl­lä va­roit­te­li­vat, et­tä tal­koo­mei­nin­ki ei ole ny­ky­ai­kaa, et­tei­vät ih­mi­set läh­de enää tal­koi­siin, mut­ta niin vain tämä hom­ma on eden­nyt lois­ta­vas­ti, Juk­ka kiit­te­lee.

Kalle Määttä, Lasse Kaikkonen, Jaakko Pöyskö ja Jussi Niinikoski tuumaustauolla talkoissa.

Kalle Määttä, Lasse Kaikkonen, Jaakko Pöyskö ja Jussi Niinikoski tuumaustauolla talkoissa.

Oi­ke­a­ta te­ke­mis­tä

Toi­mi­ta­loa ra­ken­ta­mas­sa on tal­koo­mies­ten li­säk­si ol­lut kak­si pal­kat­tua am­mat­ti­tim­pu­ria. Yk­sit­täi­siä töi­tä on tee­tet­ty myös os­to­pal­ve­lu­na. Pal­kal­li­se­na toi­mii myös työ­maa­mes­ta­ri.

– Lä­hes joka tal­koo­po­ru­kas­sa on myös jon­kun ver­ran ihan alan am­mat­ti­lai­sia, jot­ka te­ke­vät tal­kois­sa ne vaa­ti­vim­mat työt. Sen li­säk­si am­mat­ti­lai­set ovat aut­ta­neet ko­ke­mat­to­mam­pia tal­koo­lai­sia. Hom­maa on sen ver­ran, et­tä kai­kil­le on ai­na riit­tä­nyt te­ke­mis­tä, Jan­ne Nie­mi­nen ker­too.

– Joka ker­ta on riit­tä­nyt ihan oi­ke­a­ta te­ke­mis­tä sii­vo­a­mi­sen li­säk­si, Jus­si Nii­ni­kos­ki nau­raa.

Mut­ka­ton­ta yh­teis­työ­tä

Jan­ne löy­tää mo­nia kii­tok­sen ai­hei­ta.

– Kyl­lä täs­sä ra­ken­nusp­ro­jek­tis­sa nä­kyy vah­vas­ti siu­naus. Mo­nes­sa­kin mie­les­sä asi­at ovat men­neet pa­rem­min kuin aja­tel­tiin. Olem­me jopa ai­ka­tau­lus­ta vä­hän edel­lä, bud­jet­ti on täl­lä het­kel­lä alit­tu­mas­sa, vi­ra­no­mais­ten kans­sa yh­teis­työ on su­ju­nut mut­kat­to­mas­ti, tal­kois­ta on sel­vit­ty il­man ta­pa­tur­mia ja ta­va­ran­toi­mit­ta­jat sekä aliu­ra­koit­si­jat ovat suh­tau­tu­neet hank­kee­seen erit­täin myön­tei­ses­ti, Jan­ne lu­et­te­lee.

Myös Jus­si ko­kee, et­tä hei­dän työ­tään on siu­nat­tu. Luot­ta­mus kai­ken jär­jes­ty­mi­seen on Jus­sin koh­dal­la nä­ky­nyt myös ihan konk­reet­ti­ses­ti tal­koo­kyy­deis­sä.

– Olen kul­ke­nut lif­taa­mal­la tal­koi­siin. Olen men­nyt tuon­ne Sel­kä­sen­tien var­teen odot­te­le­maan. Vain yh­den ai­no­an ker­ran jou­duin hy­pä­tä pyö­rän kyy­tiin, kun mui­ta tal­koi­siin me­ni­jöi­tä ei aja­nut ohi. Ai­na muul­loin on so­pi­va kyy­ti jär­jes­ty­nyt, Jus­si ker­too nau­ra­en.

Li­min­gan uu­si rau­ha­nyh­dis­tyk­sen toi­mi­ta­lo nu­me­roi­na

- kus­tan­nu­sar­vio 1 790 000 eu­roa

- ra­ken­nuk­sen pin­ta-ala 1 200 ker­ros­ne­li­ö­met­riä

- tal­koo­työ­tun­te­ja 15 000

- ra­ken­nus val­mis­tuu ar­vi­ol­ta huh­ti­kuus­sa

- 325 tal­koo­lais­ta/ 11 tal­koo­ryh­mää

2.7.2020

Minä kuu­lun si­nul­le. Pe­las­ta mi­nut! Si­nun sää­dös­te­si mu­kaan minä tah­don elää. Minä olen kuin ek­sy­nyt lam­mas. Et­si mi­nut! Si­nun käs­ky­jä­si minä en unoh­da. Ps. 119:94,176

Viikon kysymys