JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Matti Taskila 2.9.1955–2.3.2023

Uutiset
6.3.2023 14.45

Juttua muokattu:

6.3. 14:41
2023030614413120230306144500
Matti Taskila toimi elämänsä aikana lukuisissa yhteiskunnallisissa sekä kristillisyyden luottamustehtävissä.

Matti Taskila toimi elämänsä aikana lukuisissa yhteiskunnallisissa sekä kristillisyyden luottamustehtävissä.

Juhani Ojalehto

Matti Taskila toimi elämänsä aikana lukuisissa yhteiskunnallisissa sekä kristillisyyden luottamustehtävissä.

Matti Taskila toimi elämänsä aikana lukuisissa yhteiskunnallisissa sekä kristillisyyden luottamustehtävissä.

Juhani Ojalehto

SRK:n pit­kä­ai­kai­nen joh­to­kun­nan jä­sen ja pu­heen­joh­ta­ja Mat­ti Tas­ki­la kuo­li ko­to­naan Kan­nuk­ses­sa var­hain tors­tai­aa­mu­na 2. maa­lis­kuu­ta vai­ke­an sai­rau­den mur­ta­ma­na. Tas­ki­la siu­na­taan hau­dan le­poon Kan­nuk­ses­sa lau­an­tai­na 1. huh­ti­kuu­ta. Päi­vä­mies jul­kai­see Tas­ki­lan omais­ten laa­ti­man muis­to­kir­joi­tuk­sen.

Mat­ti Tas­ki­la syn­tyi Vi­han­nin Al­pu­as­sa 2.9.1955 us­ko­vai­seen ko­tiin maan­vil­je­li­jä­per­heen toi­sek­si van­him­pa­na lap­se­na. Kir­joi­tet­tu­aan yli­op­pi­laak­si hän opis­ke­li luo­ka­no­pet­ta­jak­si Ou­lus­sa ja val­mis­tui kas­va­tus­tie­tei­den mais­te­rik­si vuon­na 1981.

Avi­o­lii­ton Mat­ti Tas­ki­la sol­mi li­min­ka­lai­sen Mar­ja-Lii­sa Saar­ni­on kans­sa vuon­na 1980, ja he muut­ti­vat seu­raa­va­na vuon­na Kan­nuk­seen. Tas­ki­la oli pit­kään opet­ta­ja­na Vä­li­kan­nuk­sen kou­lul­la ja myö­hem­min hä­nes­tä tuli Kan­nuk­sen ala­kou­lu­jen reh­to­ri. Eläk­keel­le hän jäi vuon­na 2015.

Tas­ki­la toi­mi elä­män­sä ai­ka­na mo­nis­sa luot­ta­mus­teh­tä­vis­sä. Hän oli Kan­nuk­sen kau­pun­gin­val­tuus­tos­sa ja seu­ra­kun­nan kirk­ko­val­tuus­tos­sa. Kir­kol­lis­ko­kou­se­dus­ta­ja Tas­ki­la oli vuo­des­ta 2016 läh­tien.

Mat­ti Tas­ki­la tun­net­tiin sy­dä­mes­tään us­ko­vai­se­na ih­mi­se­nä. Pu­hu­jan teh­tä­vään hä­net kut­sut­tiin Kan­nuk­ses­sa vuon­na 1984. Hä­nen saar­nan­sa poh­jau­tui­vat Raa­mat­tuun. Niis­sä ko­ros­tui­vat Ju­ma­lan val­mis­ta­ma van­hurs­kaus ja hä­nen ar­mon­sa, us­ko­mi­sen syn­nyt­tä­mä ilo sekä tu­le­vai­suu­den ja toi­von nä­kö­a­lat.

SRK:n joh­to­kun­nan jä­se­ne­nä Tas­ki­la oli vuo­des­ta 2004 al­ka­en ja toi­mi sen pu­heen­joh­ta­ja­na vuo­si­na 2017–2022. Li­säk­si hän toi­mi SRK:n jul­kai­su­jen toi­mi­tus­neu­vos­tos­sa. Tas­ki­la oli mu­ka­na Reis­jär­ven kris­til­li­sen kan­sa­no­pis­ton hal­lin­nos­sa, toi­mien myös joh­to­kun­nan pu­heen­joh­ta­ja­na. Sa­moin hän toi­mi pit­kään Kan­nuk­sen Rau­ha­nyh­dis­tyk­sen joh­to­kun­nas­sa.

Tai­vaan Isä oli an­ta­nut Tas­ki­lal­le pu­hu­mi­sen lah­jan ja eri­tyi­sen tai­don lä­hes­tyä ih­mi­siä läm­pi­mäs­ti ja ar­vos­ta­en. Mo­net SRK:n jär­jes­tä­män rip­pi­kou­lu­lei­rin käy­neet muis­ta­vat Mat­ti Tas­ki­lan hel­pos­ti lä­hes­tyt­tä­vä­nä ja tur­val­li­se­na lei­ri-isän­tä­nä. Tas­ki­lan kie­li­tai­toa tar­vit­tiin tul­kin teh­tä­vis­sä, kie­li­lei­reil­lä sekä lä­he­tys­mat­koil­la Ame­rik­kaan ja Ke­ni­aan.

Luon­to oli Mat­ti Tas­ki­lal­le tär­keä. Las­ten ja las­ten­las­ten kans­sa hän viet­ti mo­nia iha­nia het­kiä mö­kil­lä. Myös hiih­to- ja va­el­lus­ret­ket sekä yh­tei­set mar­jan­poi­min­ta­reis­sut ovat piir­ty­neet ar­vok­kai­na muis­toi­na sekä per­heen­jä­sen­ten et­tä ys­tä­vien mie­liin.

Va­ka­va sai­raus muut­ti Mat­ti Tas­ki­lan elä­män ke­vät­tal­vel­la 2022. Vä­hi­tel­len toi­vo pa­ra­ne­mi­ses­ta vaih­tui toi­vok­si jäl­leen­nä­ke­mi­ses­tä tai­vaas­sa, ja sai­rau­den ai­ka­na Ju­ma­la val­mis­ti lä­hei­siä luo­pu­maan rak­kaas­taan. Tas­ki­la säi­lyt­ti va­loi­san elä­mä­na­sen­teen lop­puun saak­ka, mut­ta sa­mal­la hän tyy­tyi nöy­räs­ti Ju­ma­lan tah­toon.

Mat­ti Tas­ki­la nuk­kui van­hurs­kas­ten le­poon 2.3.2023 ko­to­naan lä­heis­ten­sä ym­pä­röi­mä­nä. Kai­pauk­sen kes­kel­lä soi kii­tos ja ikui­sen elä­män toi­vo.

”Mi­nun päi­vä­ni oli­vat mää­rä­tyt ja kir­joi­te­tut kaik­ki si­nun kir­jaa­si, en­nen­kuin ai­no­a­kaan niis­tä oli tul­lut” (Ps. 139:16).

21.2.2024

Koska Jeesus on itse käynyt läpi kärsimykset ja kiusaukset, hän kykenee auttamaan niitä, joita koetellaan. Hepr. 2:18

Viikon kysymys