JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Merenranta toimi suviseura-alueena Raahessa

Uutiset
24.6.2022 7.00

Juttua muokattu:

23.6. 13:05
2022062313051320220624070000

Suvi Myl­ly­mä­ki

Raa­he

Raa­hes­sa muis­tel­tiin vuo­den 1962 su­vi­seu­ro­ja, jois­ta on ku­lu­nut 60 vuot­ta. Su­vi­seu­rat oli­vat kol­mi­päi­väi­set, ja ne jär­jes­tet­tiin kes­kel­lä viik­koa me­ren­ran­nal­la.

Muis­te­lu­ti­lai­suu­teen oli saa­pu­nut run­saas­ti seu­ra­vie­rai­ta myös lä­hi­rau­ha­nyh­dis­tyk­sil­tä. Su­vi­seu­ro­jen muis­te­lu ete­ni niin, et­tä Mat­ti Nis­si­lä juon­si ja ja­koi pu­heen­vuo­ro­ja useil­le eri ih­mi­sil­le, jot­ka ker­toi­vat oma­koh­tai­sia ko­ke­muk­si­aan Raa­hen su­vi­seu­ro­jen jär­jes­tä­mi­ses­tä.

Ti­lai­suu­den aluk­si Nis­si­lä pyy­si nos­ta­maan kä­den ylös, jos oli ol­lut Raa­hen su­vi­seu­rois­sa. Kä­siä nou­si­kin usei­ta kym­me­niä.

60 vuot­ta van­ha, pyö­reä seu­ra­merk­ki on lai­tet­tu rau­ha­nyh­dis­tyk­sen sei­näl­le. Se on hal­kai­si­jal­taan yli met­rin, ja sii­nä on me­ri­ai­hei­nen kuva. Raa­hen su­vi­seu­ro­jen tun­nus­lau­se Me siu­naam­me tei­tä Sii­o­nis­ta kier­tää seu­ra­mer­kin reu­nal­la. Seu­ra­mer­kin on suun­ni­tel­lut Toi­ni Yli-Mau­nu­la.

Seu­ra­ju­nal­la su­vi­seu­roi­hin

Nis­si­lä muis­te­li, et­tä 1960-lu­vul­la kaik­kien ta­pah­tu­mien por­teis­sa oli ai­na ha­vu­ja, niin myös Raa­hen su­vi­seu­ro­jen juh­la­por­tis­sa. Nis­si­lä oli ol­lut mu­ka­na, kun me­ren­ran­nas­ta ha­et­tiin ka­ta­jia, joi­den ha­vuil­la juh­la­port­ti ko­ris­tel­tiin. Juh­la­port­ti oli teh­ty lau­dois­ta, jot­ka oli sa­hat­tu lah­joi­tuk­se­na saa­duis­ta tu­keis­ta.

Seu­ra­vä­keä saa­pui rau­ta­tie­a­se­mal­le ju­nal­la, jota vas­tas­sa oli muun mu­as­sa Ris­to Tas­ki­la. Hän oli koon­nut jou­kon 12–15-vuo­ti­ai­ta poi­kia, joi­den teh­tä­vä­nä oli opas­taa seu­ra­vie­raat ma­joi­tus­toi­mis­toon ja sii­tä edel­leen yh­teis­ma­joi­tuk­siin kou­luil­le.

Tas­ki­la muis­te­li, et­tä rau­ta­tie­a­se­mal­la oli tyt­tö­kuo­ro, joka ot­ti seu­ra­vie­raat lau­la­en vas­taan. Osa opas­ta­ja­po­jis­ta oli epä­us­kois­ten ko­tien lap­sia, jot­ka sai­vat tä­män teh­tä­vän kaut­ta tu­tus­tua su­vi­seu­roi­hin. Mo­net seu­ra­vie­raat an­toi­vat po­jil­le ko­li­koi­ta pal­kak­si opas­ta­mi­ses­ta.

Raa­he­lai­set tar­jo­si­vat yö­si­jaa

Ma­joi­tus­toi­mis­to si­jait­si Raa­he­la-ni­mi­ses­sä ra­ken­nuk­ses­sa kau­pun­gin kes­kus­tas­sa. Ma­joi­tuk­sen ve­tä­jä­nä oli toi­mi­nut Al­po Miet­tu­nen, joka oli nuk­ku­nut yön­sä ma­joi­tus­toi­mis­ton tis­kil­lä. Vie­reen­sä hän oli lait­ta­nut la­pun, jos­sa luki ”saa he­rät­tää tar­vit­ta­es­sa”.

Yh­teis­ma­joi­tuk­sen li­säk­si mo­net seu­ra­vie­raat yö­pyi­vät raa­he­lai­sis­sa ko­deis­sa. Aa­ro Mat­ti­la muis­te­li kier­rel­leen­sä talo ta­lol­ta ky­sel­len yö­si­jaa seu­roi­hin saa­pu­neil­le ih­mi­sil­le.

– Ih­mi­set oli­vat to­del­la au­lii­ta ja myö­tä­mie­li­siä ot­ta­maan vie­rai­ta ko­tiin­sa, hän to­te­si.

Me­ren ran­nal­la oli 1500 pik­ku­telt­taa. Nis­si­lä muis­te­li ke­rän­neen­sä telt­ta­mak­su­ja tel­tois­sa yö­py­neil­tä. Me­ren­ran­ta oli 60-lu­vul­la höt­töis­tä ve­si­jät­tö­maa­ta. Se ruo­pat­tiin vas­ta vuo­sia myö­hem­min. Nis­si­lä muis­te­li­kin, et­tä hän oli ke­hot­ta­nut joi­ta­kin telt­tai­li­joi­ta et­si­mään tel­tal­leen pa­rem­man pai­kan.

Ruo­ka tar­joil­tiin pos­lii­ni­as­ti­ois­ta

Mar­jat­ta Park­ki­la ker­toi saa­pu­neen­sa su­vi­seu­roi­hin Raa­hen lei­pä­tuot­teen kuor­ma-au­tol­la ja nuk­ku­neen­sa su­vi­seu­ro­jen ajan lei­po­mon ul­la­kol­la, jos­ta oli heti aa­mus­ta he­rän­nyt lei­po­maan lei­pää su­vi­seu­roi­hin.

Ruo­ka kei­tet­tiin suu­ris­sa pa­dois­sa ja syö­tiin edel­li­se­nä vuon­na Kuu­sa­mon su­vi­seu­roi­hin han­ki­tuis­ta pos­lii­ni­as­ti­ois­ta. Mai­re Lei­no­nen oli ol­lut tis­kaa­mas­sa näi­tä as­ti­oi­ta suu­ris­sa pal­juis­sa.

– Ei­hän sin­ne joh­doil­la vet­tä tul­lut, kyl­lä ne as­ti­at tai­det­tiin kan­to­ve­del­lä tis­ka­ta, Lei­no­nen muis­te­li.

Seu­ro­jen lo­puk­si kuun­nel­tiin tal­len­teel­ta pät­kä Lau­ri Tas­ki­lan pää­tös­pu­hees­ta. Pu­hees­saan Tas­ki­la sa­noi, et­tä su­vi­seu­rois­ta jäi kii­tol­li­nen mie­li. Hän to­te­si, et­tä su­vi­seu­ra­tun­nuk­sen sa­nat Me siu­naam­me tei­tä Sii­o­nis­ta, oli saa­tu elää to­dek­si Raa­hen su­vi­seu­ro­jen ai­ka­na.

Muis­te­luis­ta kiin­nos­tu­neet kuu­li­jat sai­vat os­taa Raa­hen Rau­ha­nyh­dis­tyk­sen his­to­ri­a­kir­jan ti­lai­suu­den jäl­keen.

1.7.2022

Nöyrät sinä pelastat, mutta ylpeiden katseen painat alas. Sinä, Herra, sytytät minun lamppuni, sinä, Jumala, tuot pimeyteeni valon. Ps. 18:28–29

Viikon kysymys