JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Miten jaksat, äiti tai isä?

Uutiset
22.4.2023 6.00

Juttua muokattu:

18.4. 08:45
2023041808451320230422060000

Lasse Kokko

Lasse Kokko

Ma­ti­as Mu­ho­la / Päi­vä­mies

Mo­nil­la ih­mi­sil­lä en­sim­mäi­nen mie­li­ku­va ter­mis­tä ”jak­sa­mi­nen” voi liit­tyä mie­len­ter­vey­teen tai hen­ki­siin voi­ma­va­roi­hin. Täs­sä ar­tik­ke­lis­sa on nä­kö­kul­mia nii­hin­kin, mut­ta pää­a­si­as­sa kes­ki­ty­tään van­hem­man jak­sa­mi­seen us­kon nä­kö­kul­mas­ta.

Koh­tuut­to­mat odo­tuk­set kuor­mit­ta­vat

Yh­teis­kun­nan ja työ­e­lä­män mo­ni­mut­kais­tu­mi­sen myö­tä myös van­hem­muu­teen koh­dis­tuu yhä me­ga­lo­maa­ni­sem­pia odo­tuk­sia. Ta­val­li­nen ar­ki kui­ten­kin riit­tää lap­sen ja nuo­ren kas­vu­ym­pä­ris­tök­si: he kai­paa­vat eni­ten ra­kas­ta­vaa huo­len­pi­toa ja ko­ke­mus­ta sii­tä, et­tä van­hem­pi on tu­ke­na ja vas­taa, kun ky­sy­tään. (Ha­ka­la.)

Ra­kas­ta­va mut­ta epä­täy­del­li­nen ai­kui­nen on pa­ras van­hem­pi lap­sel­le. Lap­si tie­tää, et­tä isä on vä­lil­lä toi­vo­ton tol­lo, mut­ta ra­kas­taa mi­nua. Isän vit­sit ovat la­maan­nut­ta­van tyl­siä, mut­ta hän pais­taa maa­il­man par­haat le­tut. Lap­sen on pal­jon hel­pom­paa sa­mais­tua ai­kui­seen, joka ty­rii vä­lil­lä. (Sink­ko­nen.)

Me­di­an luo­ma ide­aa­li täy­del­li­syy­des­tä vai­kut­taa myös van­hem­muu­teen. Oman­nä­köi­sen ar­jen hy­väk­sy­mi­nen vaa­tii roh­keut­ta, mut­ta tär­kein­tä on riit­tää omal­le per­heel­le, ei koko maa­il­mal­le. (Ha­ka­la ja Sink­ko­nen.)

Las­ten vas­taa­not­ta­mi­nen on yk­si ky­sy­mys, joka haas­taa us­ko­vai­sia van­hem­pia tänä ai­ka­na. Ih­mis­jär­ki voi teh­dä sen vai­ke­ak­si esi­mer­kik­si il­mas­ton, las­ten ja van­hem­pien hy­vin­voin­nin tai ylei­sen hy­väk­syn­nän nä­kö­kul­mas­ta.

Koh­taa­mi­nen aut­taa jak­sa­maan

Van­hem­muu­des­sa rin­nal­la kul­ke­mi­sen ja ver­tais­tu­en mer­ki­tys on suu­ri. Kas­va­van per­heen he­rät­tä­mis­tä tun­teis­ta on hyvä voi­da kes­kus­tel­la. To­kai­sut ”naut­ti­kaa, kun ne on pie­niä” ja ”pie­net lap­set, pie­net mur­heet” ei­vät au­ta pien­ten las­ten van­hem­pia. Sen si­jaan ter­veh­ti­mi­nen, kuu­lu­mis­ten ky­se­ly, ky­lä­kut­sut ja pie­net hen­gäh­dys­het­ket ilah­dut­ta­vat ja aut­ta­vat jak­sa­maan.

Us­ko on mo­nel­le vai­keuk­sien kans­sa kamp­pai­le­val­le ih­mi­sel­le tur­va, joka an­taa voi­maa. Lä­him­mäi­sen on kui­ten­kin tär­ke­ää tun­nis­taa hä­tä­ti­lan­teet, jois­sa tu­lee vä­lit­tö­mäs­ti kään­tyä am­mat­ti­a­vun puo­leen: va­ka­va ter­veys­ris­ki, it­se­tu­hoi­suus, uh­ka teh­dä toi­sil­le jo­tain, yli­voi­mai­nen psyyk­ki­nen ah­dis­tus, vä­ki­val­lan uh­ka tai se, et­tei pär­jää yk­sin. Roh­ke­nen­ko ja eh­din­kö minä lä­hes­tyä jak­sa­mi­sen kans­sa kamp­pai­le­vaa ja py­säh­tyä koh­taa­maan?

Us­kon nä­kö­kul­mas­ta vai­keis­sa­kin ti­lan­teis­sa on ky­sy­mys sii­tä, jak­san­ko luot­taa Ju­ma­laan ja hä­nen huo­len­pi­toon­sa. Ju­ma­la it­se on sa­nas­saan lu­van­nut: ”Tei­tä koh­dan­nut kiu­saus ei ole mi­ten­kään epä­ta­val­li­nen. Ju­ma­laan voi luot­taa. Hän ei sal­li kiu­sauk­sen käy­dä teil­le yli­voi­mai­sek­si, vaan an­ta­es­saan tei­dän jou­tua ko­e­tuk­seen hän sa­mal­la val­mis­taa pää­syn sii­tä, niin et­tä voit­te sen kes­tää.” (1. Kor. 10:13.) Us­ko on Ju­ma­lan lah­ja, ei­kä se ole in­hi­mil­li­sis­tä voi­ma­va­rois­ta kiin­ni. Ju­ma­la voi var­jel­la us­kos­sa kai­kis­sa elä­män­vai­heis­sa.

Ih­mi­nen toi­voo, et­tä elä­mä oli­si help­poa. Krii­sit kui­ten­kin mah­dol­lis­ta­vat asi­oi­ta, joi­ta pel­käs­sä myö­tä­mä­es­sä ei löy­täi­si: Elä­män­ti­lan­ne voi jä­sen­tyä, ar­vot kir­kas­tua ja us­ko vah­vis­tua. Ih­mis­suh­teet voi­vat kor­jaan­tua ja sy­ven­tyä, omat ra­jat sel­kiy­tyä. Krii­si voi an­taa roh­keut­ta lä­hes­tyä tois­ta sa­man­kal­tai­ses­sa ti­lan­tees­sa elä­vää. Näis­tä huo­li­mat­ta jou­dum­me sil­ti to­te­a­maan, et­tä kaik­kea em­me voi in­hi­mil­li­ses­ti ym­mär­tää.

Van­hem­muus – Ju­ma­lan an­ta­ma lah­ja ja teh­tä­vä

Us­kon nä­kö­kul­mas­ta van­hem­muus on lah­ja, ei oma va­lin­ta. ”Lap­set ovat Her­ran lah­ja” (Ps. 127:3). Ju­ma­la on sää­tä­nyt van­hem­muu­den teh­tä­vän to­teu­tu­van mie­hen ja nai­sen vä­li­ses­sä avi­o­lii­tos­sa.

Rak­kau­den kak­sois­käs­kyn mu­kaan ih­mi­sen tu­lee ra­kas­taa Ju­ma­laa yli kai­ken ja lä­him­mäis­tä niin kuin it­se­ään. Ny­ky­maa­il­mas­sa käs­kyn en­sim­mäi­nen osa usein unoh­tuu ja jäl­kim­mäi­nen ko­ros­tuu. Lä­him­mäi­sen­rak­kau­des­ta, ih­mi­ses­tä ja hä­nen tar­peis­taan on tul­lut en­si­si­jai­sia, ja myös Ju­ma­laa yri­te­tään muo­ka­ta ih­mi­sel­le so­pi­viin raa­mei­hin. (Nis­si­nen.)

”Ta­pah­tu­koon si­nun tah­to­si”

Jee­suk­sen äi­ti Ma­ria on esi­merk­ki us­kos­ta nou­se­vas­ta luot­ta­muk­ses­ta. Voim­me op­pia hä­nen suh­tau­tu­mi­ses­taan: ta­pah­tu­koon niin kuin sa­noit.

Muis­tan, kun vai­mo­ni lä­het­ti mi­nul­le ly­hy­en vies­tin yli­o­pis­tol­le: ”Ras­kaus­tes­ti oli po­si­tii­vi­nen.” Mie­tin het­ken ja nä­pyt­te­lin vas­tauk­sen: ”Nyt pi­tää vä­hän su­la­tel­la.” Nel­jän­nen lap­sen odo­tus käyn­nis­ti poh­din­nat uu­den au­ton han­kin­nas­ta ja muis­ta käy­tän­nön asi­ois­ta. Ju­ma­la aut­toi täs­sä ”su­lat­te­lus­sa”.

Pal­jon vaa­ti­vam­mas­sa ti­lan­tees­sa, suu­ris­sa kuo­le­man tus­kis­sa, Jee­sus to­te­si Get­se­ma­nes­sa: ”Mut­ta ei niin kuin minä tah­don, vaan niin kuin sinä” (Matt. 26:39). Hän opet­ti tä­män myös ope­tus­lap­sil­leen Isä mei­dän -ru­kouk­ses­sa. Ju­ma­lan lap­sen elä­män pe­rus­ta on luot­ta­mus Ju­ma­lan huo­len­pi­toon. Sitä kan­nat­taa Jee­suk­sen esi­mer­kin mu­kai­ses­ti pyy­tää omaan­kin elä­mään.

Mitä us­ko tuo ar­keen?

Läh­ties­sään seu­raa­maan Jee­sus­ta ope­tus­lap­set ky­syi­vät: ”Mitä me täs­tä saam­me?” It­se olen ko­ke­nut, et­tä us­ko tuo tur­vaa myös ajal­li­ses­ti, vaik­ka ei ta­kaa­kaan ajal­lis­ta hy­vin­voin­tia. Us­ko ei lu­paa help­poa elä­mää: ”Jos olem­me pan­neet toi­vom­me Kris­tuk­seen vain tä­män elä­män ajak­si, olem­me sää­lit­tä­vim­piä kai­kis­ta ih­mi­sis­tä” (1. Kor. 15:19).

Us­kos­ta nou­se­vat myös ajal­li­sen elä­män ar­vot, ku­ten avi­o­puo­li­soi­den si­tou­tu­mi­nen eli­ni­käi­seen avi­o­liit­toon, an­teek­si­an­ta­mus ja toi­sen kun­ni­oit­ta­mi­nen. Us­ko suo­jaa elä­mää, kun taas syn­ti sär­kee sitä.

Us­kon he­del­mät ovat Paa­va­lin mu­kaan sel­väs­ti näh­tä­vis­sä, ku­ten myös it­sek­kään ih­mis­luon­non he­del­mät (Gal. 5:16–23). Us­ko ei pois­ta ih­mi­ses­tä tai­pu­mus­ta syn­tiin, mut­ta Ju­ma­la an­taa voi­maa tais­tel­la syn­tiä ja kiu­sauk­sia vas­taan. Rak­kaus Ju­ma­laan ja halu hä­nen tah­ton­sa nou­dat­ta­mi­seen nou­se­vat elä­väs­tä us­kos­ta.

Riit­tä­vän hyvä van­hem­pi

tar­jo­aa lap­sel­le tur­vaa, rak­kaut­ta ja ra­jo­ja. Ker­too, et­tä ra­kas­taa.

on luja, mut­ta ei kova.

pyr­kii pi­tä­mään pa­ri­suh­teen kun­nos­sa ja pri­o­ri­soi ar­jen asi­oi­ta.

on kuin kes­ki­ta­soi­nen op­pi­las: saa se­kai­sin hei­koh­ko­ja ar­vo­sa­no­ja, kun jo­kin me­nee pie­leen, ja hy­viä nu­me­roi­ta, kun las­ten kans­sa on to­del­la iha­naa.

pyy­tää an­teek­si, kun kie­huu yli tai toi­mii muu­ten vää­rin.

Ar­tik­ke­li poh­jau­tuu Me­ri­jär­vel­lä 27.1.2023 pi­det­tyyn alus­tuk­seen.

Läh­teet:

Ajan­koh­tais­ta 2022, SRK / Ei­no Nis­si­nen

yle.fi / Jari Sink­ko­nen ja Juha T. Ha­ka­la

29.9.2023

Herra, minun Jumalani, sinua minä kiitän koko sydämestäni, iäti minä kunnioitan nimeäsi. Sinun hyvyytesi on suuri, sinä nostit minut tuonelan syvyyksistä. Ps. 86:12–13

Viikon kysymys