JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Nuo­ret jo­not­ta­vat kes­kus­te­lu­a­pua Se­ka­sin-cha­tis­sa

Uutiset
20.5.2021 15.00

Juttua muokattu:

20.5. 15:24
2021052015244420210520150000

Alkuperäinen kuva: Pixabay

Alkuperäinen kuva: Pixabay

Päi­vä­mies

Ko­ro­na on li­sän­nyt nuor­ten tar­vet­ta kes­kus­te­lul­le. Se nä­kyy Se­ka­sin-cha­tis­sa, jon­ka päi­vys­tä­jik­si on kou­lu­tet­tu nyt myös kir­kon työn­te­ki­jöi­tä.

Se­ka­sin-chat on Se­ka­sin Kol­lek­tii­vin eli MIE­LI Suo­men Mie­len­ter­veys ry:n, Suo­men Pu­nai­sen Ris­tin, Set­le­ment­ti­lii­ton ja SOS Lap­si­ky­län yl­lä­pi­tä­mä 12–29-vuo­ti­ail­le suun­nat­tu net­ti­pal­ve­lu, jon­ka ky­syn­tä on kas­va­nut ko­ro­nan myö­tä.

Suo­men evan­ke­lis-lu­te­ri­lai­nen kirk­ko ker­too, et­tä pal­ve­lun päi­vys­tä­jik­si on ku­lu­neen ke­vään ai­ka­na kou­lu­tet­tu sata kir­kon työn­te­ki­jää, ja päi­vys­tä­jis­tä on edel­leen mer­kit­tä­vä pula. Jo­not kas­va­vat yhä, vaik­ka päi­vys­tä­jiä on 1800. Vain joka vii­des ha­lu­kas pää­see chat­tiin läpi.

– Ko­ro­na on tuo­nut kes­kus­te­lui­hin toi­vot­to­muut­ta ja tu­le­vai­suu­den hä­mär­ty­mis­tä, ker­too Se­ka­sin Kol­lek­tii­vin toi­min­nan­joh­ta­ja Satu Raap­pa­na Kir­kon tie­dot­tees­sa.

Se­ka­sin-chat tar­jo­aa kes­kus­te­lu­a­pua päi­vit­täin, ja kes­kus­te­lua voi käy­dä mis­tä ta­han­sa miel­tä pai­na­vas­ta asi­as­ta.

Tu­tus­tu pal­ve­luun osoit­tees­sa www.se­ka­sin247.fi.

20.6.2021

Jee­sus sa­noi: "Ei­vät ter­veet tar­vit­se pa­ran­ta­jaa, vaan sai­raat. Men­kää ja tut­ki­kaa, mitä tämä tar­koit­taa: 'Ar­mah­ta­vai­suut­ta minä tah­don, en uh­ri­me­no­ja." Matt. 9:12-13

Viikon kysymys

Ilmoitukset

Toi­sen­lai­ses­sa va­los­sa

Mi­ka­e­lan per­hees­sä ei pal­jon pu­hu­ta asi­ois­ta. Teh­dään töi­tä, käy­dään kou­lua. Mut­ta jos­sain pin­nan al­la on sa­lai­suus, joka saa äi­din hy­räi­le­mään su­ru­mie­li­ses­ti ja Mi­ka­e­lan sil­mäi­le­mään tar­kem­min muu­ta­mia nuo­ria kou­lun käy­tä­vil­lä ja ruo­ka­las­sa.

Se­läs­sä au­rin­gon kat­se

An­ni­ka Koi­vu­kan­kaan ru­nois­sa heit­täy­dy­tään nuo­ren elä­män aal­lok­koon, sen iloi­hin ja ki­pui­hin, ko­et­te­le­muk­siin ja ar­jen su­loi­seen tur­vaan – kun on us­ko, jo­hon no­ja­ta ja rin­nal­la saat­ta­jia. Sy­viä tun­to­ja ke­ven­tää rai­kas huu­mo­ri: ”Kun­pa voi­sin aset­tua het­kek­si koi­ran turk­kiin. / Tun­tea sen läm­mön / kar­ku­mat­ko­jen tuok­sun / ja myl­lä­tyn kuk­ka­pen­kin ilon. Pai­jaa­via sor­mia riit­täi­si.”

Ome­na­pos­ki ja Nal­le Kar­hu­nen

Kah­dek­san­vuo­ti­as Nal­le Kar­hu­nen on kuu­si­vuo­ti­aan Nu­pun eli Ome­na­pos­ken vii­sas, kilt­ti ja hel­lä iso­ve­li. Jos­kus Nal­le käyt­täy­tyy kuin tal­viu­nil­taan he­rä­tet­ty hur­ja ja äk­ki­pi­kai­nen kar­hu. Sil­loin Nu­pun on pa­ras­ta läh­teä ulos tai lait­taa oman huo­neen ovi vi­sus­ti kiin­ni.

Ta­kai­sin Isän ko­tiin

Kir­joit­ta­jat eri puo­lil­ta maa­il­maa ker­to­vat sii­tä, kuin­ka Ju­ma­la on joh­dat­ta­nut hei­dät val­ta­kun­taan­sa. Ker­to­muk­sia yh­dis­tää ko­ke­mus ko­tiin­pa­luus­ta, Raa­ma­tun mu­kai­sen us­kon löy­ty­mi­ses­tä ja us­ko­vais­ten vä­li­ses­tä rak­kau­des­ta.

Ke­tun­po­jat ja Ja­gu­ar-mies