JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Nuoret tutustuivat Nivalan toimitalolla

Uutiset
25.8.2022 8.00

Juttua muokattu:

23.8. 10:22
2022082310222720220825080000
Nivalan rauhanyhdistykselle kokoontui runsaasti nuoria rippikoulun käyneiden iltaan.

Nivalan rauhanyhdistykselle kokoontui runsaasti nuoria rippikoulun käyneiden iltaan.

Jarmo Raudaskoski

Nivalan rauhanyhdistykselle kokoontui runsaasti nuoria rippikoulun käyneiden iltaan.

Nivalan rauhanyhdistykselle kokoontui runsaasti nuoria rippikoulun käyneiden iltaan.

Jarmo Raudaskoski

Tar­ja Kor­ri

Ni­va­la

Ni­va­lan Rau­ha­nyh­dis­tyk­sel­lä jär­jes­tet­tiin tu­tus­tu­mis­ti­lai­suus rip­pi­kou­lun käy­neil­le nuo­ril­le elo­kuun puo­les­sa vä­lis­sä.

Rau­ha­nyh­dis­tyk­sil­le on va­lit­tu omat nuo­ri­so-oh­jaa­jat. Hei­dän teh­tä­vä­nään on muun mu­as­sa tie­dot­taa nuo­ril­le suun­na­tuis­ta ti­lai­suuk­sis­ta. Anu Pa­lo­la ja Jaak­ko Sauk­ko Ni­va­lan Rau­ha­nyh­dis­tyk­sel­tä oli­vat yh­des­sä joh­to­kun­nan edus­ta­jien ja Nuor­ten Puu­ha­ryh­män kans­sa jär­jes­tä­mäs­sä il­taa tänä ke­sä­nä rip­pi­kou­lun käy­neil­le.

Il­taan oli saa­pu­nut nuo­ria myös muil­ta paik­ka­kun­nil­ta. Nuo­ril­la ei ol­lut mi­hin­kään kii­re, vaan il­ta­har­tau­den ja il­ta­pa­lan jäl­keen he jäi­vät lau­la­maan ja kes­kus­te­le­maan. Osa vie­rais­ta vii­pyi pai­kal­la mel­kein puo­leen yö­hön saak­ka. Uk­kos­myrs­ky rai­vo­si ul­ko­na, mut­ta si­säl­lä tun­nel­ma oli oi­kein mu­ka­va.

Rip­pi­kou­lun käy­nyt voi ha­kea jä­se­nyyt­tä

Pasi Pel­to­kor­pi ker­toi rau­ha­nyh­dis­tyk­sen toi­min­nas­ta, kuin­ka sitä hoi­de­taan ja kuin­ka mo­nis­sa eri teh­tä­vis­sä tar­vi­taan työ­vä­keä. Rau­ha­nyh­dis­tys on re­kis­te­röi­ty­nyt yh­dis­tys, jol­la on tie­tyt sään­nöt.

– Rau­ha­nyh­dis­tyk­sen tär­kein teh­tä­vä on el­vyt­tää ja yl­lä­pi­tää us­koa. Kun on käy­nyt rip­pi­kou­lun, voi ha­kea rau­ha­nyh­dis­tyk­sen jä­se­nyyt­tä.

Pel­to­kor­pi ke­hot­ti ot­ta­maan vas­taan ilol­la ne teh­tä­vät, joi­hin pyy­de­tään.

– Työ teh­dään Ju­ma­lal­le ja sii­nä saa pal­vel­la Hä­nen an­ta­mil­la lah­joil­la. Työ­vuo­roon voi men­nä tur­val­li­sel­la mie­lel­lä, ja se myös vah­vis­taa omaa us­koa.

Toi­min­ta­muo­dot tu­tuk­si teh­tä­vä­ras­teil­la

Ris­to Ait­to-oja ker­toi omas­ta rip­pi­kou­lu­a­jas­taan sekä en­sim­mäi­ses­tä työ­teh­tä­väs­tään seu­rois­sa. Kun hän oli lap­si ja nuo­ri, seu­ra­sa­lis­sa oli ka­mii­na. Ait­to-ojan teh­tä­vä­nä oli läm­mit­tää ka­mii­naa sekä huo­leh­tia, et­tei ku­kaan kos­ke kuu­maan ka­mii­naan. Ait­to-oja muis­tut­ti nuo­ria myös seu­rois­sa käy­mi­sen mer­ki­tyk­ses­tä.

– Kun oma us­ko on ol­lut heik­ko, se on vah­vis­tu­nut me­ne­mäl­lä seu­roi­hin.

Il­lan ku­lu­es­sa lau­let­tiin nuor­ten eh­dot­ta­mia lau­lu­ja. Sen jäl­keen nuo­ret ja­et­tiin vii­teen ryh­mään, ja he kä­vi­vät te­ke­mäs­sä Puu­ha­ryh­män joh­dol­la teh­tä­viä eri pis­teis­sä. Muil­ta paik­ka­kun­nil­ta tul­leet ja toi­sil­leen eh­kä tun­te­mat­to­mat­kin nuo­ret so­pi­vat hy­vin sa­moi­hin ryh­miin.

Jut­tu on lu­et­ta­vis­sa ko­ko­nai­suu­des­saan en­si vii­kon Päi­vä­mie­hes­tä.

4.10.2022

Herra, sinä valmistat meille rauhan. Myös se on sinun tekoasi, niin kuin kaikki mitä me olemme saaneet aikaan. Jes. 26:12

Viikon kysymys