JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Opistoseuroihin kokoontuminen on kuin virvoituksen keidas

Uutiset
5.8.2022 14.10

Juttua muokattu:

5.8. 15:07
2022080515072120220805141000

Han­na Töl­li, Reis­jär­vi

Reis­jär­ven opis­to­seu­rat al­koi­vat ei­len tors­tai­na 4. elo­kuu­ta aat­to­seu­roil­la. Per­jan­tai­na seu­rat ava­si opis­ton joh­to­kun­nan pu­heen­joh­ta­ja Sa­ka­ri Typ­pö. Typ­pö luki ter­veh­dyk­sen­sä joh­dan­to­teks­tik­si psal­mia 84: “On­nel­li­sia ne, jot­ka saa­vat voi­man­sa si­nus­ta, ne, jot­ka kai­paa­vat py­häl­le mat­kal­le” (Ps. 84:6)

Typ­pö to­te­si, kuin­ka näi­tä seu­ro­ja on odo­tet­tu pit­kään. Niin seu­ro­jen val­mis­te­lut kuin opis­to­työ­kin ovat vaa­ti­neet kär­si­väl­li­syyt­tä vii­meis­ten vuo­sien mo­nien muu­tos­ten vuok­si. Nyt on kii­tol­li­nen mie­li. Seu­ra-alu­eel­la nä­kyy pal­jon iloi­sia ja kii­tol­li­sia kat­sei­ta.

– Sitä ei vä­hen­nä edes se, et­tä vä­lil­lä tai­vaal­ta tu­lee myös vet­tä. Tai­vaan Isä tie­tää, mikä on mil­loin­kin tar­peel­lis­ta ja riit­tä­väs­ti.

Typ­pö ker­toi, kuin­ka psal­mi 84 on py­hiin­va­el­lusp­sal­mi, jos­sa kai­va­taan pääs­tä Ju­ma­lan asuin­si­joil­le. Ny­kyi­sin­kin teh­dään pal­jon py­hiin­va­el­lus­mat­ko­ja. Moni kai­paa py­hän kos­ke­tus­ta.

– Tämä seu­roi­hin ko­koon­tu­mi­nen on kuin py­hiin­va­el­lus­mat­ka. Olem­me läh­te­neet py­häl­le mat­kal­le sa­nan kuu­loon. Mat­kaa on teh­ty konk­reet­ti­ses­ti val­mis­tau­tu­mal­la, tu­le­mal­la tän­ne ajo­neu­voil­la. Mut­ta myös­kin sy­dä­mes­sä on teh­ty tätä mat­kaa. Tä­mä­hän on meil­le py­säh­dys­paik­ka ja vir­voi­tuk­sen kei­das. Kul­jem­me koh­ti tai­vaan ko­tia.

Tal­koo­lais­ten mää­rä tiis­tai­na oli iloi­nen yl­lä­tys

Opis­to­seu­rat Reis­jär­vel­lä jär­jes­te­tään tänä vuon­na ko­kei­lu­luon­toi­ses­ti ke­sän vii­mei­si­nä suu­ri­na seu­roi­na. Tä­män vuo­den jär­jes­tä­jiä jän­nit­ti etu­kä­teen, mi­ten saa­daan tal­koo­vä­keä, kun lo­ma­kau­si on jo ohi.

– Tämä oli tur­ha huo­li. Tiis­tai­na tän­ne saa­pui hir­vi­än pa­li­jo tal­koo­vä­keä. Elä­ke­läi­siä mut­ta myös run­saas­ti nuo­ria, iloit­see pää­toi­mi­kun­nan pu­heen­joh­ta­ja Heik­ki Vänt­ti­lä.

Tors­tai­na aat­to­seu­rois­sa oli myös ta­va­no­mais­ta enem­män vä­keä.

– Ma­joi­tu­sa­lu­ei­den täyt­tö­as­te per­jan­tai­na-aa­mul­la oli 85 pro­sent­tia. Näh­tä­väk­si jää, kuin­ka pal­jon vii­kon­lo­pun ai­ka­na seu­roi­hin saa­puu vä­keä.

Opis­ton puo­les­ta jär­jes­te­tään vii­kon­lo­pun ai­ka­na pa­lau­te­ky­se­ly, jos­sa ke­rä­tään jär­jes­tä­jil­tä ja seu­ra­vie­rail­ta pa­lau­tet­ta liit­ty­en seu­ro­jen ajan­koh­taan.

Lau­an­tai-il­lal­la alus­tus seu­ra­tun­nuk­sen ai­hees­ta

Opis­to­seu­ro­jen tun­nuk­sen: “Si­nun sa­na­si on to­tuus” (Joh. 17:17) poh­jal­ta An­te­ro Hä­mä­läi­nen Haa­pa­ve­del­tä pi­tää pu­heen­vuo­ron lau­an­tai-il­ta­na. Alus­tuk­ses­saan Hä­mä­läi­nen tu­lee kä­sit­te­le­mään muun mu­as­sa Ju­ma­lan van­hurs­kaut­ta, kut­sua Ju­ma­lan val­ta­kun­taan ja Raa­mat­tua Ju­ma­lan sa­na­na.

– Ju­ma­lan lap­sen elä­mäl­lä on tar­koi­tus. Kes­kel­läm­me on Ju­ma­lan sana. Kes­kel­läm­me on Ju­ma­lan seu­ra­kun­ta, jo­hon on kät­ket­ty ar­mo­neu­vot: ar­mo, to­tuus ja suu­rin niis­tä on rak­kaus, joka vie pe­ril­le.

Hä­mä­läi­nen toi­voo, et­tä kuu­li­jat pai­kan pääl­lä ja etäyh­teyk­sien pääs­sä py­säh­ty­vät alus­tuk­sen ai­heen ää­rel­le.

Pu­heen­vuo­ros­ta ja Hä­mä­läi­sen aja­tuk­sis­ta li­sää en­si vii­kol­la il­mes­ty­väs­sä Päi­vä­mie­hes­sä.

16.8.2022

Joka heikkoa sortaa, herjaa hänen Luojaansa, joka Luojaa kunnioittaa, armahtaa köyhää. Sananl. 14:31

Viikon kysymys