JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Päivämiehen lukijat tuottavat olennaisen osan lehden sisällöstä

Uutiset
1.2.2023 12.00

Juttua muokattu:

1.2. 12:33
2023020112331220230201120000

Heli Säk­ki­nen

Päi­vä­mies

Päi­vä­mie­hen val­miit, leh­teen tu­le­vat ju­tut ovat kir­joit­ta­jan ja toi­mi­tuk­sen yh­teis­työ­tä.

Suo­mes­sa on 168 rau­ha­nyh­dis­tys­tä. Niis­tä jo­kais­ta on pyy­det­ty ni­me­ä­mään vä­hin­tään kak­si Päi­vä­mie­hen pai­kal­lis­kir­joit­ta­jaa. Isom­mil­la yh­dis­tyk­sil­lä toi­min­taa ja sik­si myös kir­joit­ta­jia on usein pie­niä enem­män.

Pai­kal­lis­kir­joit­ta­jien jouk­koa ve­tää rei­lut kak­si­kym­men­tä Päi­vä­mie­hen kut­su­maa alu­eel­lis­ta leh­ti­a­vus­ta­jaa, jois­ta kak­si on Ruot­sis­sa ja vas­taa Ruot­sin ja Nor­jan pai­kal­lis­kir­joit­ta­jis­ta. Kir­joit­ta­mis­ta har­ras­ta­van on mah­dol­lis­ta pääs­tä mu­kaan leh­den te­koon. Jos teh­tä­vä kiin­nos­taa, asi­an voi ot­taa pu­heek­si omal­la rau­ha­nyh­dis­tyk­sel­lä.

Toi­si­naan toi­mi­tus edi­toi jut­tu­ja enem­män, toi­si­naan vä­hem­män, ai­na lu­ki­jan pa­ras­ta aja­tel­len. Eri­lais­ten jut­tu­jen ja jut­tu­tyyp­pien on tar­koi­tus pal­vel­la lu­ki­jaa tar­jo­a­mal­la rau­ha­nyh­dis­tys­ten toi­min­taan, us­ko­vais­ten ih­mis­ten elä­mään sekä yh­teis­kun­taan ja kirk­koon liit­ty­viä lu­ku­ko­ke­muk­sia. En­nen kaik­kea Päi­vä­mie­hen ta­voit­tee­na on, et­tä lu­ki­jan us­ko vah­vis­tui­si ja et­tä Ju­ma­lan val­ta­kun­taa et­si­vä löy­täi­si et­si­män­sä ja sai­si sie­lul­leen rau­han.

Pai­kal­lis­kir­joit­ta­ja on leh­den pal­ve­luk­ses­sa

Lii­sa Ven­ga­sa­ho oli vas­ta muut­ta­nut Lap­peen­ran­taan, kun hän­tä pyy­det­tiin pai­kal­lis­kir­joit­ta­jak­si.

– Pyyn­töön oli help­po suos­tua, kun mui­ta teh­tä­viä ei vie­lä ry:n toi­min­nas­sa ol­lut ja teh­tä­vä vas­ta­si omia kiin­nos­tuk­sen koh­tei­ta­ni, hän ker­too.

Ven­ga­sa­ho opis­ke­lee jour­na­lis­tiik­kaa. Il­man mut­kia oman alan löy­tä­mi­nen ei ole käy­nyt: hän on ai­em­min opis­kel­lut suu­hy­gie­nis­tik­si ja teh­nyt alan töi­tä per­heel­lis­ty­mi­sen ohel­la.

En­sim­mäi­nen jut­tu­keik­ka pai­kal­lis­kir­joit­ta­ja­na oli eri­tyis­haas­tat­te­lu adop­ti­os­ta. Ju­tul­le ky­sel­tiin te­ki­jää alu­een pai­kal­lis­kir­joit­ta­jien What­sApp-ryh­mäs­sä, ja Ven­ga­sa­ho ot­ti ju­tun pi­kai­sel­la ai­ka­tau­lul­la. Haas­ta­tel­ta­va­kin oli jo val­mii­na.

Ven­ga­sa­hon mie­les­tä val­miin ju­tun nä­ke­mi­nen leh­des­sä on jän­nit­tä­vää, mut­ta pal­kit­se­vaa. Mie­leen on jää­nyt eri­tyi­ses­ti en­sim­mäi­nen jut­tu ai­heen hen­ki­lö­koh­tai­suu­den ja haas­ta­tel­ta­vien tut­tuu­den ta­kia, hän to­te­aa.

– Haas­tat­te­lu su­jui hy­vin, ja kir­joit­ta­mi­nen tun­tui taas luon­te­val­ta, vaik­ka mi­nul­la oli ol­lut tau­koa kir­joit­ta­mi­ses­ta äi­tiys­lo­man ta­kia. Sain edi­toin­ti­tu­kea Päi­vä­mie­hes­tä. Li­säk­si hyö­dyn­sin kir­joi­tus­ta­ni kurs­si­teh­tä­väs­sä, jos­sa sen kiel­tä ar­vi­oi­tiin. Sain hy­vää pa­lau­tet­ta, mut­ta myös hyö­dyl­li­siä vink­ke­jä ja op­pe­ja.

Lii­sa Ven­ga­sa­ho kan­nus­taa ot­ta­maan pai­kal­lis­kir­joit­ta­jan teh­tä­vän vas­taan, var­sin­kin jos on kiin­nos­tu­nut ih­mis­ten ta­ri­nois­ta kir­joit­ta­mi­ses­ta. Ky­vys­tä lä­hes­tyä ja koh­da­ta eri­lai­sia ih­mi­siä avoi­mes­ti ja en­nak­ko­luu­lot­to­mas­ti on teh­tä­väs­sä hyö­tyä.

– Jour­na­lis­ti­ses­sa kir­joit­ta­mi­ses­sa on hyvä muis­taa nöy­rä asen­ne toi­mi­tusp­ro­ses­sia koh­taan: omaa kir­joi­tus­taan ei voi pi­tää aar­tee­na, jo­hon muut ei­vät saa ka­jo­ta. Toi­mit­ta­ja­na ja pai­kal­lis­kir­joit­ta­ja­na olet ai­na leh­den pal­ve­luk­ses­sa, ja teks­te­jä edi­toi­daan. Mui­den nä­ke­myk­siä ja asi­an­tun­te­mus­ta on hyvä kun­ni­oit­taa, kos­ka omal­le teks­til­le so­keu­tuu hel­pos­ti, Ven­ga­sa­ho sum­maa.

Pai­kal­lis­kir­joit­ta­jan haas­tat­te­lu: Mar­jaa­na Lai­va­maa.

Lue tä­män vii­kon Päi­vä­mie­hes­tä myös nel­jän muun pai­kal­lis­kir­joit­ta­jan ko­ke­muk­sia.

27.3.2023

Hanki minulle oikeutta, Jumala, aja asiaani jumalatonta kansaa vastaan. Ps. 43:1

Viikon kysymys