JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Pat­ti­jo­en ka­ve­ri­ker­hos­sa viih­dy­tään

Päivämies
Uutiset
11.5.2019 6.49

Juttua muokattu:

23.12. 02:44
2019122302443520190511064900

Päi­vä­mie­hes­sä oli taan­noin jut­tu Kou­vo­lan rau­ha­nyh­dis­tyk­sen ka­ve­ri­ker­hos­ta. Se huo­mat­tiin myös Pat­ti­jo­el­la.

– Päi­vä­mie­hes­sä ol­lut jut­tu he­rät­ti eri­tyi­sen tun­teen sii­tä, et­tä ka­ve­ri­ker­ho­toi­min­ta oli­si var­mas­ti tar­peen myös Pat­ti­jo­el­la. Aja­tuk­set ka­ve­ri­ker­hos­ta al­koi­vat pyö­ri­mään mie­les­sä ja kyp­syi­vät toi­min­nak­si, kun rau­ha­nyh­dis­tyk­sen joh­to­kun­ta kan­nat­ti asi­aa.

Näin muis­te­lee Pat­ti­jo­en rau­ha­nyh­dis­tyk­sen ka­ve­ri­ker­hon puu­ha­mies Veli-Mart­ti Si­vu­la ker­hon syn­ty­vai­hei­ta.

– Heti alus­sa olim­me yh­tey­des­sä Kou­vo­lan ka­ve­ri­ker­hon ve­tä­jiin ja saim­me siel­tä hy­vää ja in­nos­tu­nut­ta pa­lau­tet­ta toi­min­nas­ta sekä ai­van käy­tän­nön in­foa, Si­vu­la ker­too.

Ka­ve­rei­ta mu­ka­na työs­sä

– Tun­ne, joka ai­koi­naan leh­ti­ju­tus­ta he­rä­si, tun­tuu ko­vin ih­meel­li­ses­tä, kos­ka tun­nen it­se­ni tai­ta­mat­to­mak­si tä­hän toi­min­taan, en­kä koe ole­va­ni ol­len­kaan as­kar­te­li­ja tai muu­ten­kaan las­ten kans­sa puu­has­te­li­ja.

Veli-Mart­ti Si­vu­la ja hä­nen vai­mon­sa Ma­ria Si­vu­la sai­vat kui­ten­kin heti hy­viä ka­ve­rei­ta mu­kaan työ­hön.

– He ovat iha­nia ja ide­a­rik­kai­ta ve­tä­jiä, jot­ka myös nä­ki­vät tä­män työn tär­key­den.

Ka­ve­ri­ker­ho on tar­koi­tet­tu 1.–4.-luok­ka­lai­sil­le, eli se si­joit­tuu ikään kuin päi­vä­ker­hon ja raa­mat­tu­luo­kan vä­liin. Py­hä­kou­lut, jot­ka on tar­koi­tet­tu myös tä­män ikäi­sil­le, toi­mi­vat Pat­ti­jo­el­la vii­des­sä eri pii­ris­sä.

– Ka­ve­ri­ker­hon aja­tus on tu­tus­tut­taa lap­sia toi­siin­sa, jot­ta raa­mat­tu­luok­kaan oli­si sit­ten kaik­kien hel­pom­pi tul­la.

In­nol­la vas­taan

Uu­si toi­min­ta­muo­to on otet­tu in­nol­la vas­taan. Enim­mil­lään ker­hos­sa on ol­lut 73 las­ta. Tois­tai­sek­si ka­ve­ri­ker­hoa pi­de­tään lau­an­tai­sin kak­si ker­taa syk­syl­lä ja kol­me ker­taa ke­vääl­lä. Pa­lau­te on ol­lut myös roh­kai­se­vaa. Lap­set ja van­hem­mat ovat kii­tel­leet uut­ta toi­min­ta­muo­toa.

– Olem­me saa­neet tä­hän toi­min­taan myös Ju­ma­lan siu­nauk­sen toi­vo­tuk­sia ja voi­mia jat­kaa ke­hit­tä­mis­tä ja toi­min­taa. Toi­vei­ta ja ide­oi­ta otam­me mie­lel­läm­me vas­taan tu­le­vien ker­ho­jen suun­nit­te­luun, Si­vu­lat sel­ven­tä­vät.

Ker­hos­sa pi­de­tään aluk­si har­taus­tuo­kio, ja sen jäl­keen lap­set on ja­et­tu ikä­ryh­mit­täin eri toi­min­ta­pis­tei­siin. Ryh­miä kier­rä­te­tään pis­tei­den vä­lil­lä.

– Pis­teis­sä on esi­mer­kik­si lii­kun­taa ja ul­koi­lua, as­kar­te­lua, tie­to­kil­pai­lu­ja sekä leik­ke­jä. Ker­hos­sa on käy­nyt pa­lo­au­to vie­rai­lul­la, ja po­lii­si on käy­nyt ker­to­mas­sa tur­val­li­suu­sa­si­ois­ta. Sii­o­nin ”verk­kai­sia” eli elä­ke­läi­siä olem­me myös saa­neet vie­raik­si ker­hoon, Si­vu­lat ker­to­vat.

Toi­min­ta ke­hit­tyy

– Työ on vas­ta al­ku­met­reil­lä, ja ke­hit­te­lem­me tätä toi­min­taa koko ajan. Mie­len­kiin­nol­la odo­tam­me myös rip­pi­kou­lu-uu­dis­tus­ta ja sen myö­tä tu­le­vaa rip­pi­kou­lu­lais­ten osal­lis­ta­mis­ta ko­ti­sii­o­nin teh­tä­viin.

Ve­tä­jät ajat­te­le­vat, et­tä rip­pi­kou­lui­käi­set so­pi­si­vat hy­vin ka­ve­ri­ker­hon apuoh­jaa­jik­si ja oli­si­vat tär­kei­tä mal­le­ja lap­sil­le. Nyt ve­tä­jät ovat toi­mi­neet pa­ris­kun­ti­na eli myös isät ovat ol­leet ve­tä­mäs­sä ker­hoa.

– Li­säk­si meil­lä on jo tä­hän men­nes­sä ol­lut iso­na apu­na iha­nia nuo­ria, Ma­ria Si­vu­la to­te­aa.

Ka­ve­ri­ker­ho on ko­et­tu tar­peel­li­sek­si muu­al­la­kin. Si­vu­lat toi­vo­vat­kin, et­tä ko­ke­muk­sia ja ide­oi­ta voi­tai­siin ja­kaa vaik­ka­pa oh­jaa­jien yh­tei­ses­sä What­sApp-ryh­mäs­sä.

– Opis­toil­la voi­tai­siin myös jär­jes­tää kurs­se­ja ka­ve­ri­ker­ho­jen oh­jaa­jil­le, Veli-Mart­ti Si­vu­la eh­dot­taa.

Si­vu­lat ovat tu­le­vai­suu­den suh­teen nöy­räl­lä mie­lel­lä ja toi­vo­vat, et­tä toi­min­ta sai­si va­kiin­tua osak­si rau­ha­nyh­dis­tyk­sen toi­min­taa.

– Ru­kouk­sem­me on, et­tä Tai­vaan Isä siu­nai­si ka­ve­ri­ker­ho­toi­min­taa niin, et­tä lap­set sai­si­vat hy­viä ja us­ko­ne­lä­mää tu­ke­via ra­ken­nu­sai­nei­ta elä­mään­sä.

Teks­ti ja ku­vat: Tero Pit­kä­lä

Jul­kais­tu Päi­vä­mie­hes­sä 8.5.2019

19.9.2020

Muis­ta­kaa tämä: joka niu­kas­ti kyl­vää, se niu­kas­ti niit­tää, ja joka run­saas­ti kyl­vää, se run­saas­ti niit­tää. 2. Kor. 9:6

Viikon kysymys