JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

​Per­he- ja di­a­ko­ni­a­työn kurs­seil­la pu­hut­tiin toi­min­ta­muo­don va­kiin­tu­neis­ta käy­tän­teis­tä

Uutiset
12.5.2014 11.15

Rau­ha­nyh­dis­tys­ten per­he- ja di­a­ko­ni­a­työn vas­tuu­hen­ki­löt ja toi­mi­kun­tien jä­se­net ko­koon­tui­vat kurs­seil­le Jäm­sän ja Ra­nu­an opis­toil­le 2.–4. tou­ko­kuu­ta.

Kurs­seil­la kes­kus­tel­tiin muun mu­as­sa ajan­käy­tös­tä, me­di­a­lu­ku­tai­dos­ta ja elä­män­hal­lin­taan liit­ty­vis­tä ky­sy­myk­sis­tä sekä tiuk­ke­ne­van ta­lou­den vai­ku­tuk­sis­ta lap­si­per­hei­den ar­keen. Ryh­mä­töi­nä poh­dit­tiin per­he- ja di­a­ko­ni­a­työn or­ga­ni­soi­tu­mis­ta ja toi­men­pi­tei­tä yh­dis­tyk­sis­sä. Tar­koi­tuk­se­na oli muun mu­as­sa ja­kaa per­he- ja di­a­ko­ni­a­työn hy­viä käy­tän­tei­tä.

Kes­kus­te­luis­sa tuli esil­le, et­tä ajan­koh­tai­set us­kon ja elä­män ky­sy­myk­set kes­kus­te­lut­ta­vat per­hei­tä. Pi­det­tiin tär­ke­ä­nä yk­sin­ker­tais­ta us­kon saar­naa ja luot­ta­mis­ta Ju­ma­lan joh­da­tuk­seen. Ylei­nen ko­ke­mus oli, et­tä pu­heek­si ot­ta­mi­sen kyn­nys on las­ke­nut ja myös am­mat­ti­a­pua osa­taan ha­kea en­tis­tä pa­rem­min. Kes­kus­te­lus­sa to­det­tiin, et­tä eri­lais­ten ar­jen tuen muo­to­jen li­säk­si pe­rin­tei­sil­le di­a­ko­ni­a­työn muo­doil­le on oma tär­keä paik­kan­sa. Huo­mi­o­ta kiin­ni­tet­tiin myös sii­hen, et­tä yh­dis­tyk­sis­sä on tär­ke­ää näh­dä eri elä­män­ti­lan­teis­sa elä­vät ih­mi­set.

Ryh­mä­töi­den pu­run yh­tey­des­sä käy­tiin läpi per­he- ja di­a­ko­ni­a­työn eri­lai­sia toi­min­ta­muo­to­ja. Yh­dis­tyk­sis­sä on jär­jes­tet­ty kes­kus­te­lu­ti­lai­suuk­sia us­koon ja elä­mään sekä muun mu­as­sa ko­din ih­mis­suh­tei­siin liit­ty­vis­tä ai­heis­ta. Seu­ra­ti­lai­suuk­sien käy­tän­nön jär­jes­te­lyi­hin on kiin­ni­tet­ty huo­mi­o­ta si­ten, et­tä esi­mer­kik­si lap­si­per­hei­den seu­roi­hin pää­se­mi­nen oli­si mah­dol­li­sim­man help­poa. Per­he­ker­ho­toi­min­ta on käyn­nis­ty­nyt useil­la paik­ka­kun­nil­la ja on avus­tet­tu esi­mer­kik­si avi­o­puo­li­so­lei­reil­le läh­te­mi­ses­sä.

Kurs­seil­la kuul­tiin asi­an­tun­ti­joi­den pu­heen­vuo­ro­ja am­mat­ti­a­vun ha­ke­mi­sen pro­ses­seis­ta te­ra­pi­a­työn ja las­ten­suo­je­lun nä­kö­kul­mis­ta. Saim­me kuul­la, et­tä te­ra­pi­a­työs­sä työ­nä­ky on va­loi­sa, vai­kei­siin­kin ti­lan­tei­siin voi­daan sen avul­la saa­da apua. To­det­tiin, et­tä las­ten­suo­je­lua on tär­ke­ää tar­kas­tel­la po­si­tii­vi­se­na mah­dol­li­suu­te­na, joka voi aut­taa per­hei­tä kuor­mit­ta­vis­sa ti­lan­teis­sa. Kes­keis­tä on kui­ten­kin kaik­ki se en­nal­ta­eh­käi­se­vä työ, jota las­ten ja nuor­ten hy­väk­si voi­daan teh­dä ko­deis­sa ja muun mu­as­sa kris­til­li­syy­tem­me työ­muo­dois­sa.