JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Piispa Häkkinen:

Kirkoilla ja uskonnollisilla yhteisöillä on tärkeä tehtävä kokonaisturvallisuuden ylläpitämisessä

Uutiset
13.5.2022 6.10

Juttua muokattu:

13.5. 06:10
2022051306100620220513061000

Pixabay

Pixabay

Päi­vä­mies

Piis­pa Sep­po Häk­ki­nen to­te­aa tur­val­li­suu­sym­pä­ris­tön muu­tok­siin liit­ty­väs­sä asi­an­tun­ti­ja­lau­sun­nos­saan, et­tä eri hen­gel­lis­ten ta­ho­jen yh­tei­nen teh­tä­vä on vah­vis­taa hy­vyyt­tä ja lä­him­mäi­sen­rak­kaut­ta sekä rak­kau­den, aut­ta­mi­sen, huo­len­pi­don ja an­teek­si­an­ta­muk­sen ään­tä. Niis­tä kas­vaa toi­vo ja tur­va.

– Hen­ki­nen krii­sin­kes­tä­vyys on yk­si ko­ko­nais­tur­val­li­suu­den kul­ma­ki­vis­tä, to­te­aa Mik­ke­lin piis­pa Sep­po Häk­ki­nen asi­an­tun­ti­ja­lau­sun­nos­saan, jon­ka hän teki pyyn­nös­tä Val­ti­o­neu­vos­ton tur­val­li­suu­sym­pä­ris­tön muu­tok­sia kä­sit­te­le­väs­tä ajan­koh­tais­se­lon­te­os­ta.

Häk­ki­nen va­kuut­taa kir­kon va­rau­tu­van omas­ta pe­rus­teh­tä­väs­tään kä­sin pi­tä­mään huol­ta sii­tä, et­tä yk­si­löil­lä, yh­tei­söil­lä ja yh­teis­kun­nal­la on ky­kyä kes­tää nor­maa­li- ja krii­si­ti­lan­teet. Hä­nen mu­kaan­sa se aut­taa pait­si sel­viy­ty­mään ja elä­mään krii­sin kes­kel­lä, myös edis­tää sii­tä toi­pu­mis­ta.

– Kir­kon työs­sä saa­tu ko­ke­mus vah­vis­taa val­ti­o­neu­vos­ton ajan­koh­tais­se­lon­te­on ha­vain­non sii­tä, et­tä nyt on eri­tyi­sen tär­ke­ää huo­leh­tia hei­koim­mas­sa ase­mas­sa ole­vis­ta, piis­pa sa­noo.

Krii­si nä­kyy seu­ra­kun­tien avus­tus­toi­min­nas­sa

Sep­po Häk­ki­nen on hyö­dyn­tä­nyt lau­sun­nos­saan Suo­men evan­ke­lis­lu­te­ri­lai­sen kir­kon ja seu­ra­kun­tien toi­min­nas­ta koot­tu­ja tie­to­ja ja ha­vain­to­ja: Eri­tyi­ses­ti nuor­ten mie­len­ter­veys­ti­lan­ne on huo­non­tu­nut. Lei­pä­jo­not ovat kas­va­neet, ja hei­koim­mas­sa ase­mas­sa ole­vien ta­lous­ti­lan­teen krii­si­herk­kyys nä­kyy kir­kon di­a­ko­ni­an avus­tus­toi­min­nas­sa. Ko­ro­na­pan­de­mi­an alet­tua di­a­ko­ni­an ta­lou­del­li­sen avus­ta­mi­sen mää­rä nou­si nel­jän­nek­sel­lä 6,6 mil­joo­nas­ta eu­ros­ta 8,4 mil­joo­naan eu­roon ja on py­sy­nyt sa­mal­la ta­sol­la koko krii­sin ajan.

Ajan­koh­tai­se­na huo­le­na seu­ra­kun­nis­sa on nous­sut esil­le maa­ta­lou­sy­rit­tä­jien toi­meen­tu­lo: heis­tä on tul­lut di­a­ko­ni­as­sa uu­si koh­de­ryh­mä.

– Maa­ta­lou­den kan­nat­ta­vuusk­rii­sil­lä on vai­ku­tuk­sen­sa myös elin­tar­vi­ke­tur­vaan ja huol­to­var­muu­teen, Häk­ki­nen muis­tut­taa.

Kirk­ko on ak­tii­vi­nen yh­teis­kun­nan toi­mi­ja

Ky­se­ly­jen mu­kaan ko­ro­nak­rii­sin ai­ka­na evan­ke­lis­lu­te­ri­lai­sel­ta kir­kol­ta odo­tet­tiin eri­tyi­ses­ti ruo­ka-apua ja ta­lou­del­lis­ta tu­kea vä­hä­va­rai­sil­le, asi­oin­ti­a­pua eris­tyk­sis­sä elä­vil­le sekä hen­kis­tä ja hen­gel­lis­tä tu­kea. Häk­ki­nen to­te­aa kirk­koon koh­dis­tu­van edel­leen sa­man­kal­tai­sia odo­tuk­sia.

Krii­si­ti­lan­teis­sa kirk­ko on vi­ra­no­mais­toi­mi­ja, ja se huo­leh­tii pe­rus­teh­tä­vän­sä to­teut­ta­mi­ses­ta kai­kis­sa olo­suh­teis­sa. Kirk­ko toi­mii osa­na yh­teis­kun­nan psy­ko­so­si­aa­li­sen tuen ko­ko­nai­suut­ta ja krii­sien uh­rien aut­ta­mis­ta kai­kis­sa tur­val­li­suus­ti­lan­teis­sa.

Me­ne­tys­tä, su­rua ja ah­dis­tus­ta kä­si­tel­lään kir­kon pii­ris­sä kes­kus­te­lu­jen ja yh­teis­ten ri­tu­aa­lien kaut­ta. Uu­sia, laa­je­ne­via toi­min­ta­muo­to­ja ovat esi­mer­kik­si 16–29-vuo­ti­ail­le tar­koi­tet­tu ma­ta­lan kyn­nyk­sen Walk in -te­ra­pia sekä ver­kos­sa to­teu­tu­va nuo­ri­so­työ.

Hau­taus­mai­den yl­lä­pi­to te­kee seu­ra­kun­nis­ta olen­nai­sen osan vai­na­jien huol­lon ket­jua. Li­säk­si kirk­ko osal­lis­tuu poik­keu­so­lois­sa­kin vi­ra­no­mai­syh­teis­työ­hön, huo­leh­tii osal­taan vies­tin­näs­tä, osal­lis­tuu mah­dol­li­seen eva­kuo­in­tiin ja tar­jo­aa ti­lo­jaan käyt­töön.

Häk­ki­nen muis­tut­taa, et­tä kirk­ko ei kui­ten­kaan ole yk­si­no­maan vi­ra­no­mais­toi­mi­ja, vaan sil­lä on kyky toi­mia kan­sa­lai­syh­teis­kun­nan va­paa­eh­toi­sen avun suun­nit­te­li­ja­na, or­ga­ni­soi­ja­na ja ka­na­voi­ja­na. Kir­kon vah­vuu­te­na on koko maan kat­ta­va or­ga­ni­saa­tio ja mah­dol­li­suus tar­vit­ta­es­sa no­pe­aan­kin re­a­goin­tiin.

Kir­kol­la ei ole Nato-kan­taa

Kirk­ko hy­väk­syy aseel­li­sen maan­puo­lus­tuk­sen ti­lan­teis­sa, jois­sa kan­san it­se­mää­rää­mi­soi­keus, de­mok­ra­tia ja ih­mi­soi­keu­det ovat uhat­tui­na.

– Tär­ke­ää on, et­tä suo­ma­lai­set kan­ta­vat vas­tuun ra­jo­jen­sa ja yh­teis­kun­ta­jär­jes­tyk­sen­sä puo­lus­ta­mi­ses­ta vii­me kä­des­sä it­se, Sep­po Häk­ki­nen huo­maut­taa.

Kir­kol­la ei piis­pan lau­sun­non mu­kaan ole kan­taa sii­hen, tu­lee­ko Suo­men liit­tyä Na­toon vai ei.

– Pää­tös­val­ta asi­as­sa kuu­luu maam­me val­ti­o­joh­dol­le. Mah­dol­li­nen Nato-jä­se­nyys ei ole ul­ko- ja tur­val­li­suus­po­li­tii­kan pää­te­pis­te vaan uu­den­lai­sen al­ku. Kir­kol­le on tär­ke­ää, et­tä se voi ra­ken­taa rau­haa, luot­ta­mus­ta ja kes­ki­näis­tä ym­mär­rys­tä myös uu­des­sa ti­lan­tees­sa. Kir­kon teh­tä­vä ol­la ih­mis­ten tu­ke­na säi­lyy kai­kis­sa olo­suh­teis­sa.

Häk­ki­nen to­te­aa, et­tä Suo­mes­sa tu­lee edel­leen va­rau­tua pa­ko­lais­ten mää­rän kas­vuun. Suo­ma­lai­sen yh­teis­kun­nan tar­pees­ta ja ky­vys­tä ot­taa vas­taan tur­va­pai­kan­ha­ki­joi­ta on käy­tä­vä kes­kus­te­lua. Täl­lai­ses­sa ti­lan­tees­sa kir­kon on luon­te­vaa toi­mia eet­ti­se­nä yh­teis­kun­nal­li­se­na kes­kus­te­li­ja­na. Kirk­ko toi­mii myös jo ai­em­min yh­teis­kun­nas­sa kas­va­nut­ta vi­ha­pu­het­ta vas­taan.

Häk­ki­sen mie­les­tä se­lon­te­os­sa ei näy riit­tä­väs­ti se, et­tä pan­de­mi­an jäl­ki­hoi­toon on kii­rees­ti pa­nos­tet­ta­va, ja et­tä pa­nos­tus­ta jou­du­taan nyt te­ke­mään yh­tä ai­kaa uu­sien uh­kien kas­va­es­sa. Myös­kään sote-uu­dis­tuk­seen liit­ty­viä mur­ros­vai­heen ja siir­ty­mä­kau­den ris­ki­te­ki­jöi­tä se­lon­te­ko ei Häk­ki­sen mu­kaan ota huo­mi­oon.

Toi­vo kat­soo huo­mi­seen

Kirk­ko­jen ja us­kon­nol­lis­ten yh­tei­sö­jen mer­ki­tys on Sep­po Häk­ki­sen mu­kaan par­haim­mil­laan sii­nä, et­tä ne vah­vis­ta­vat toi­min­nal­laan ih­mis­ten luot­ta­mus­ta tu­le­vai­suu­teen.

– Yh­tei­nen teh­tä­väm­me on vah­vis­taa hy­vyyt­tä ja lä­him­mäi­sen­rak­kaut­ta. Ne voit­ta­vat it­sek­kyy­den ja vi­hol­lis­ku­vat. Yh­tei­nen teh­tä­väm­me on tu­kea kau­neut­ta, tun­net­ta asi­oi­den kes­tä­väs­tä ar­vos­ta ja ky­kyä tul­la kos­ke­te­tuk­si epä­toi­von ja kyy­nis­ty­mi­sen uha­tes­sa, hän ha­vain­nol­lis­taa.

– Em­me voi ym­mär­tää so­taa em­me­kä jul­mia ja epäin­hi­mil­li­siä te­ko­ja. Kär­si­myk­sen on­gel­ma jää vail­le vas­taus­ta. Kun pa­han val­ta näyt­tää kas­va­van, mei­dän teh­tä­väm­me on vah­vis­taa toi­sen maa­il­man ään­tä. Sii­nä kuu­luu rak­kau­den ja aut­ta­mi­sen, huo­len­pi­don ja an­teek­si­an­ta­muk­sen ää­ni. Sii­tä kas­vaa toi­vo ja tur­va.

26.5.2022

Tämä Jeesus, joka otettiin teidän luotanne taivaaseen, tulee kerran takaisin, samalla tavoin kuin näitte hänen taivaaseen menevän. Ap. t. 1:11

Viikon kysymys