JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Piispa vieraili Kuopion toimitalolla

Uutiset
16.5.2022 12.00

Juttua muokattu:

27.5. 10:54
2022052710540920220516120000
Kuopion hiippakunnan piispa Jari Jolkkonen (vas.) ihasteli paikallisen rauhayhdistyksen toiminnassa näkyvää yhteisöllisyyttä. Tilaisuudessa olivat mukana myös kirkkoherra Olli Kortelainen ja Kuopion ja ympäristön Rauhanyhdistyksen puheenjohtaja Matti Saukko.

Kuopion hiippakunnan piispa Jari Jolkkonen (vas.) ihasteli paikallisen rauhayhdistyksen toiminnassa näkyvää yhteisöllisyyttä. Tilaisuudessa olivat mukana myös kirkkoherra Olli Kortelainen ja Kuopion ja ympäristön Rauhanyhdistyksen puheenjohtaja Matti Saukko.

Ilkka Hakulinen

Kuopion hiippakunnan piispa Jari Jolkkonen (vas.) ihasteli paikallisen rauhayhdistyksen toiminnassa näkyvää yhteisöllisyyttä. Tilaisuudessa olivat mukana myös kirkkoherra Olli Kortelainen ja Kuopion ja ympäristön Rauhanyhdistyksen puheenjohtaja Matti Saukko.

Kuopion hiippakunnan piispa Jari Jolkkonen (vas.) ihasteli paikallisen rauhayhdistyksen toiminnassa näkyvää yhteisöllisyyttä. Tilaisuudessa olivat mukana myös kirkkoherra Olli Kortelainen ja Kuopion ja ympäristön Rauhanyhdistyksen puheenjohtaja Matti Saukko.

Ilkka Hakulinen

M. M.

Kuo­pio

Kuo­pi­on hiip­pa­kun­nan piis­pa Jari Jolk­ko­nen ihas­te­li Kuo­pi­on ja ym­pä­ris­tön Rau­ha­nyh­dis­tyk­sen toi­min­nas­sa nä­ky­vää vah­vaa ja kä­sin kos­ke­tel­ta­vaa yh­tei­söl­li­syyt­tä.

Piis­pa Jari Jolk­ko­nen vie­rai­li Kuo­pi­on ja ym­pä­ris­tön rau­ha­nyh­dis­tyk­sel­lä huh­ti­kuun alus­sa. Hän esit­ti nuor­ten päi­vien oh­jel­man lo­mas­sa ter­veh­dyk­sen­sä seu­ra­vä­el­le. Piis­pa to­te­si, et­tä yk­si­löl­li­syyt­tä ko­ros­ta­vas­sa ajas­sa tar­vi­taan yh­tei­söl­li­syyt­tä, jos­sa si­tou­du­taan Kris­tuk­sen ja kir­kon us­koon, kan­ne­taan kris­ti­tyn yh­teis­kun­nal­lis­ta vas­tuu­ta, har­joi­te­taan us­koa, viih­dy­tään vir­si­lau­lun kes­kel­lä, sol­mi­taan avi­o­liit­to sää­de­tyl­lä ta­val­la, kas­va­te­taan lap­sia ja nuo­ria kris­til­li­seen us­koon sekä edis­te­tään seu­ra­kun­nan teh­tä­vän to­teu­tu­mis­ta.

– Täl­lä ta­voin us­koa voi­daan elää to­dek­si yh­des­sä tois­ten kris­tit­ty­jen kans­sa.

Roh­ke­as­ti evan­ke­liu­mia

Piis­pa Jolk­ko­nen kä­sit­te­li ter­veh­dyk­ses­sään Lut­he­rin aja­tuk­sia Ju­ma­lan tun­te­mi­ses­ta ja seit­se­mää Kris­tuk­sen kir­kon tun­nus­merk­kiä. Hän muis­tut­ti sak­ra­ment­tien mer­ki­tyk­ses­tä kris­ti­tyn elä­mäs­sä ja ihas­te­li rau­ha­nyh­dis­tyk­sel­lä val­lit­se­vaa va­paut­ta ja roh­keut­ta, jol­la syn­te­jä pyy­de­tään ja an­ne­taan an­teek­si. Piis­pa kiit­ti ter­veh­dyk­ses­sään rau­ha­nyh­dis­tyk­sen vä­keä vas­tuun kan­ta­mi­ses­ta seu­ra­kun­tien teh­tä­vis­sä. Hän esit­ti seu­ra­vä­el­le toi­veen:

– Aut­ta­kaa mei­tä mo­nis­ta­maan tääl­lä ole­va hyvä seu­ra­kun­tiin.

Toi­mi­va ja hyvä yh­teis­työ

Piis­pa Jolk­ko­nen to­te­si, et­tä hä­nen ko­ke­muk­sen­sa mu­kaan les­ta­di­o­lai­ses­sa kris­til­li­syy­des­sä kas­va­neet luot­ta­mus­hen­ki­löt pe­reh­ty­vät asi­oi­hin, toi­mi­vat hy­väs­sä yh­teis­työs­sä mui­den kans­sa ja et­si­vät yh­des­sä yh­teis­tä tie­tä kir­kol­lem­me. Hän ke­hot­ti seu­ra­vä­keä vai­kut­ta­maan ja kan­ta­maan vas­tuu­ta seu­ra­kun­tien teh­tä­vis­sä sekä toi­voi toi­mi­van ja hy­vän yh­teis­työn vaa­li­mis­ta myös jat­kos­sa:

– Tuo­kaa lah­jan­ne yh­tei­seen pöy­tään. Kirk­kom­me tar­vit­see tei­tä.

4.7.2022

Käänny puoleeni; Herra, ja ole minulle armollinen, sillä minä olen yksin ja avuton. Ps. 25:16

Viikon kysymys