JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Po­rin py­häin­päi­vä­seu­rois­sa juh­lit­tiin 125-vuo­ti­as­ta yh­dis­tys­tä

Uutiset
9.11.2019 6.49

Po­ris­sa juh­lis­tet­tiin py­häin­päi­vä­vii­kon­lop­pu­na rau­ha­nyh­dis­tyk­sen 125-vuo­tis­ta tai­val­ta. Juh­las­sa pu­hut­tiin rau­ha­nyh­dis­tys­ten pe­rus­teh­tä­väs­tä, evan­ke­liu­min esil­lä pi­tä­mi­ses­tä. Sun­nun­tain seu­ra­pu­heis­sa oli­vat esil­lä luot­ta­mus, tai­vaal­li­sen ruo­an mer­ki­tys us­kon mat­kal­la ja us­ko­vai­sen ih­mi­sen pää­mää­rä, tai­vaan koti.

Haas­ta­vat al­ku­a­jat

Yh­dis­tyk­sen his­to­ri­aa va­lai­se­van pu­heen­vuo­ron juh­las­sa pi­tä­nyt Pek­ka Vuo­no­ka­ri ha­vain­nol­lis­ti nii­tä olo­suh­tei­ta, jois­sa Po­ris­sa yh­dis­tyk­sen al­ku­ai­koi­na elet­tiin. Vuon­na 1852 ko­et­te­li suur­pa­lo, vä­hän myö­hem­min näl­kä­vuo­det. Ko­et­tiin myös Ve­nä­jän sor­to­kau­si sekä use­at so­dat ja yh­teis­kun­nal­li­set mur­rok­set.

Yh­dis­tyk­sen pöy­tä­kir­jois­sa on muu­ta­ma mer­kin­tä, jot­ka liit­ty­vät kan­san vai­hei­siin. Tal­vi­so­dan ajal­ta on mai­nin­ta, et­tä om­pe­lu­seu­ro­ja pi­de­tään sit­ten kun ajat pa­ra­ne­vat, ja jat­ko­so­dan ajal­la va­rau­dut­tiin ma­joit­ta­maan ru­kous­huo­neel­le pom­mi­tuk­sen jal­koi­hin jää­nei­tä ja in­ke­ri­läi­siä.

Yh­dis­tyk­sen sään­nöis­tä ja pöy­tä­kir­jois­ta Vuo­no­ka­ri oli löy­tä­nyt yk­si­tyis­koh­tia, joil­la on vies­tiä tä­hän­kin ai­kaan. Yh­dis­tyk­sen en­sim­mäi­sis­sä sään­nöis­sä pää­tet­tiin muun mu­as­sa ot­taa jä­se­nik­si ”il­man ra­joi­tus­ta kum­paa­kin su­ku­puol­ta kai­kis­ta kan­san­luo­kis­ta”. 1960-lu­vun alus­ta löy­ty­neen mer­kin­nän mu­kaan joh­to­kun­ta oli an­ta­nut teh­tä­väk­si teh­dä li­sää nau­la­koi­ta eri­tyi­ses­ti lap­sia var­ten.

Pu­heen­vuo­ron­sa lo­puk­si Vuo­no­ka­ri muis­tut­ti, et­tä rau­ha­nyh­dis­tys on vain työ­ka­lu evan­ke­liu­min työn te­ke­mi­sek­si. Myös SRK:n ter­veh­dyk­sen juh­laan tuo­nut Han­nu Kal­lun­ki muis­tut­ti täs­tä rau­ha­nyh­dis­tys­ten pe­rus­teh­tä­väs­tä.

Aaron Rusava johti kuoroa niin kirkossa kuin rauhanyhdistykselläkin.

Aaron Rusava johti kuoroa niin kirkossa kuin rauhanyhdistykselläkin.

Pää­mää­rä­nä tai­vas

Sun­nun­tain seu­rois­sa Han­nu Kal­lun­ki muis­tut­ti kuu­li­joi­ta ajal­li­sen mat­kam­me pää­mää­räs­tä, tai­vaan ko­dis­ta. Saar­nan poh­ja­na oli jää­hy­väis­pu­he, jol­la Moo­ses hy­väs­te­li rak­kaan kan­san­sa (5. Moos. 8:1–10).

Kal­lun­ki ker­toi, et­tä us­ko­vai­set elä­vät ylös­nou­se­mu­sus­kon va­ras­sa. Us­ko­mi­seen ei tar­vi­ta omaa tai­toa tai voi­maa, sil­lä ai­nut voi­ma on kät­ket­ty evan­ke­liu­miin ja so­vi­tus­työ­hön.

Kal­lun­gin toi­ses­sa saar­nas­sa ai­heen kä­sit­te­ly jat­kui en­sim­mäi­sen Pie­ta­rin kir­jeen joh­dat­te­le­ma­na. Hän to­te­si, et­tä haas­tet­ta voi tuo­da esi­mer­kik­si vie­rau­den ko­ke­mus:

– Ny­ky­a­jan mo­der­nil­le ih­mi­sel­le on epä­to­del­lis­ta, et­tä joku elää elä­män­sä täh­dä­ten tuon­puo­lei­seen, tai­vaa­seen. Us­ko­vai­nen elää to­dek­si sa­non­taa ”käsi au­ras­sa ja sy­dän tai­vaas­sa”.

Edes­sä­päin on hy­vää

Pent­ti Vin­nur­van puhe (Luuk. 24:41–53) kä­sit­te­li sitä, kuin­ka saar­na­mie­het ovat Ju­ma­lan ren­ki­poi­kia ja­ka­es­saan tai­vaal­lis­ta ruo­kaa.

– Vaik­ka ajas­sam­me on nä­ky­vis­sä suun­ta, jos­sa hy­lä­tään Ju­ma­lan sa­nan ar­vot, on sa­maan ai­kaan lä­he­tys­työn mää­rä kas­va­nut val­ta­vas­ti. Maa­il­mas­sa on vie­lä Sa­nan näl­kää, Vin­nur­va to­te­si.

Ee­ro Nuo­li­o­ja roh­kai­si pu­hees­saan Hep­re­a­lais­kir­jeen 11. lu­vun poh­jal­ta us­ko­maan ja luot­ta­maan, ku­ten jo Aab­ra­ham ai­koi­naan – hän ei ha­lun­nut hy­lä­tä Ju­ma­lan lu­pauk­sia.

– Ju­ma­la val­mis­taa meil­le kau­pun­kia, jo­hon pää­se­vät us­ko­vai­set asuk­kaik­si. Ei ole vä­liä, on­ko maal­li­nen asu­mus vaik­ka Tyr­nä­vän pel­to­la­keuk­sil­la tai Po­rin kau­pun­gis­sa, kun käy kut­su tai­vaan kau­pun­gin asuk­kaak­si, sa­noi Nuo­li­o­ja.

Henrik Paukkusen mielestä valvojana on helppo kuunnella puheita: ”Täällä on aina niin rauhallista, että ihan ihmettelen sitä välillä.”

Henrik Paukkusen mielestä valvojana on helppo kuunnella puheita: ”Täällä on aina niin rauhallista, että ihan ihmettelen sitä välillä.”

Lue li­sää Po­rin juh­las­ta 13.11. il­mes­ty­väs­tä Päi­vä­mie­hes­tä.

Teks­ti: Sirk­ka Vuo­ri­sa­lo, Eli­na Pel­to­maa

Ku­vat: Mik­ko Tyni, Juho Lin­na

18.1.2020

Hän on lä­het­tä­nyt mi­nut ju­lis­ta­maan Her­ran rie­mu­vuot­ta, päi­vää, jona Ju­ma­lam­me an­taa pal­kan. Hän on lä­het­tä­nyt mi­nut loh­dut­ta­maan kaik­kia mur­heel­li­sia. Jes. 61:2

Viikon kysymys