JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Puu­ro­päi­vä Pulk­ki­las­sa

Päivämies
Uutiset
25.3.2019 6.02

Juttua muokattu:

23.12. 02:44
2019122302442520190325060200

Hel­mi­kuun 27. päi­vä Pulk­ki­lan vart­tu­nei­den ker­ho­lai­set ko­koon­tui­vat Mai­ja-Lii­sa ja Ris­to Nie­mi­sen ko­tiin kah­den eri tee­man mer­keis­sä: mie­leen jää­nyt lau­lu ja ter­veel­li­nen puu­ro.

Vart­tu­nei­den toi­min­ta on Pulk­ki­las­sa uut­ta. Osa vä­es­tä on jo sen ver­ran ikään­ty­nyt­tä, et­tä oman ker­hon toi­min­taa on vi­ri­tel­ty vii­me vuo­des­ta al­ka­en.

Ker­hon ve­tä­jä, Un­to Määt­tä, oli etu­kä­teen lä­het­tä­nyt vies­tin, jos­sa toi­vot­tiin jo­kai­sen ker­ho­lais­ten miet­ti­vän lau­lun tai vir­ren, jo­hon liit­tyy mie­leen jää­nyt ta­pah­tu­ma elä­män var­rel­ta.

Nie­mi­sen ko­dis­sa ker­ho­lai­set sit­ten ker­toi­vat näi­tä muis­to­ja ja lau­loi­vat mer­kit­tä­vik­si ko­ke­mi­aan lau­lu­ja ja vir­siä. Osa muis­tois­ta liit­tyi toi­vo­jan lap­suus­muis­toi­hin, toi­set jo­hon­kin ta­pah­tu­maan tai vai­hee­seen ai­kui­si­äl­lä. Muis­to­jen kuu­le­mi­nen ja yh­des­sä lau­la­mi­nen pu­hut­te­li­vat pai­kal­la ole­via.

Har­taus­het­kes­sä Määt­tä ke­hot­ti kuu­li­joi­ta muis­ta­maan, et­tä pe­lot­ta­vis­ta ajan il­mi­öis­tä huo­li­mat­ta Sii­o­nin muu­rien si­säl­lä, Ju­ma­lan val­ta­kun­nas­sa, on tur­val­lis­ta ol­la yh­des­sä. Kel­lään ei ole ai­het­ta pel­koon, kun evan­ke­liu­min tuo­ma loh­du­tus on tur­va­na ja voi­ma­na.

Mai­ja-Lii­sa Nie­mi­nen ker­toi osal­lis­tu­jil­le vil­jo­jen ter­veys­vai­ku­tuk­sis­ta eri­tyi­ses­ti puu­rois­sa ja joi­ta­kin puu­ro­muis­to­jaan niin kou­lu- kuin ko­ti­ruo­kai­luis­ta­kin.

– Useim­mat puu­rot ovat pe­rin­ne­ruo­kaa, osa suo­ma­lais­ta ruo­ka­kult­tuu­ria. Puu­rois­ta on tul­lut myös tren­di­ruo­kaa ja hyvä niin, sil­lä läm­min puu­ro li­säk­kei­neen so­pii eten­kin vart­tu­neen väen ate­ri­ak­si.

Nie­mi­nen sel­vit­ti, et­tä pit­kään hau­du­te­tut puu­rot tuo­vat vah­vas­ti esiin vil­jo­jen maut, mut­ta no­pe­as­ti­kin kie­hau­te­tut puu­rot ovat hy­vää ja hal­paa ko­ti­ruo­kaa täy­den­net­ty­nä ko­toi­sil­la puu­tar­ha ja met­sä­mar­joil­la.

Etu­kä­teen ker­ho­lai­sil­le oli vies­ti­tet­ty, et­tä he tu­li­si­vat va­jaal­la vat­sal­la, jot­ta ker­hos­sa tar­jo­tut puu­rot mah­tui­si­vat ja mais­tui­si­vat. Ja mais­tui­vat­han ne!

Puu­ro­ja mais­tel­les­sa ker­ho­lai­set ker­tai­li­vat ma­ku­muis­to­ja lap­suu­sa­jal­ta. Moni tun­nis­ti mar­ja­pö­pe­röt hy­vi­nä ener­gi­a­pa­tu­koi­na. Moni muis­ti ajan, mi­ten kau­ra­hiu­ta­leet oli­vat aa­mu­mu­rom­me. Ja ei­kö­hän en­ti­sa­jan penk­ki­vel­lit­kin ole toi­sel­ta ni­mel­tään tänä ai­ka­na tuo­re­puu­ro­ja.

Teks­ti: Mai­ja-Lii­sa Nie­mi­nen

Kuva: Ris­to Nie­mi­nen

Jul­kais­tu Päi­vä­mie­hes­sä 20.3.2019

28.5.2020

Kun To­tuu­den Hen­ki tu­lee, hän joh­taa tei­dät tun­te­maan koko to­tuu­den. Joh. 16:13

Viikon kysymys