JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Py­hä­kou­lun ope­tus: Isä ei jätä yk­sin

Uutiset
5.7.2020 15.05

Juttua muokattu:

3.7. 12:07
2020070312075920200705150500

Maa­rit Väi­sä­nen

Kes­ti­lä

Su­vi­seu­ra­sun­nun­tai­na Sa­ka­ri Typ­pö piti py­hä­kou­lun, jon­ka SRK lä­het­ti Yo­u­Tu­ben kaut­ta li­ve­lä­he­tyk­se­nä. Al­ku­ru­kouk­sen jäl­keen Typ­pö pu­hui Mat­teuk­sen 28 lu­vun ja­kei­den 18–20 poh­jal­ta. Hän ku­vai­li Ga­li­le­an vuo­ris­to­ky­län ta­pah­tu­mat en­nen Jee­suk­sen tai­vaa­seen as­tu­mis­ta.

Teks­tis­sä, joka oli Ty­pön py­hä­kou­lun ai­hee­na, Jee­sus ker­toi omil­le ope­tus­lap­sil­leen, kuin­ka hä­nel­le on an­net­tu kaik­ki val­ta tai­vaas­sa ja maan pääl­lä. Py­hä­kou­lu­lai­set sai­vat het­ken poh­tia, mitä tuo Jee­suk­sen sa­non­ta mah­toi tar­koit­taa.

– On asi­oi­ta, joi­ta ei­vät edes ku­nin­kaat voi mää­rä­tä, Typ­pö jat­koi.

Hän ker­toi, kuin­ka on myös asi­oi­ta, joi­ta ih­mis­ten ei ole help­poa hy­väk­syä ei­kä to­teut­taa nii­den edes­sä Ju­ma­lan tah­toa. Las­ten saat­taa ol­la vai­ke­aa tyy­tyä van­hem­pien pyyn­töi­hin tai asi­oi­hin, jot­ka ei­vät ole mie­lui­sia.

– Ha­lu­am­me kui­ten­kin ol­la kuu­li­ai­sia lap­sia.

Typ­pö nos­ti Mat­teuk­sen evan­ke­liu­mis­ta esiin aja­tuk­sen, et­tä ai­van sa­moin kuin ai­koi­naan Jee­suk­sen lä­het­tä­es­sä ope­tus­lap­si­aan te­ke­mään kaik­ki kan­sat Hä­nen lap­sik­seen ja kas­ta­maan hei­tä Isän, Po­jan ja Py­hän Hen­gen ni­meen, myös van­hem­mil­le ja kum­meil­le on an­net­tu las­ten kas­te­ti­lai­suu­des­sa ke­ho­tus neu­voa ja tu­kea hei­tä.

Py­hä­kou­lu opet­ti, et­tä Jee­suk­sen lu­nas­ta­mi­na Ju­ma­lan lap­si­na niin lap­set kuin ai­kui­set saa­vat luot­taa sii­hen, et­tä Ju­ma­la on ai­na lä­hel­lä. Hän ei jätä omi­aan mil­loin­kaan yk­sin, vaan kul­kee ai­na rin­nal­la. Sa­maa vah­vis­ti py­hä­kou­lun muis­to­lau­se: ”Minä olen tei­dän kans­san­ne kaik­ki päi­vät” (Matt. 28:20).

4.8.2020

Kar­me­lin­vuo­rel­la Elia kään­tyi kan­san puo­leen ja sa­noi: "Kuin­ka kau­an te hor­jut­te puo­lel­ta toi­sel­le? Jos Her­ra on Ju­ma­la, seu­rat­kaa hän­tä, jos taas Baal, seu­rat­kaa sit­ten hän­tä!" 1 Kun. 18:21

Viikon kysymys