JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Rippikoulun suosio pysyy – turvallinen ilmapiiri entistä tärkeämpää

Uutiset
16.3.2023 8.00

Juttua muokattu:

16.3. 07:57
2023031607571820230316080000

Anu Tofferi

Anu Tofferi

Kir­kon vies­tin­tä / Päi­vä­mies

Suo­men evan­ke­lis-lu­te­ri­lai­sen kir­kon rip­pi­kou­lun suo­sio on py­sy­nyt kor­ke­al­la: vuon­na 2022 rip­pi­kou­lun kä­vi­jä­mää­rä oli noin 48 500. Luku on hie­man pie­nem­pi kuin vuo­den 2021 mää­rä 49 600, mut­ta sel­ke­äs­ti suu­rem­pi kuin vuo­den 2020 vas­taa­va luku 46 800. Lu­kui­hin on las­ket­tu kai­ke­ni­käi­set rip­pi­kou­lu­lai­set.

Kirk­koon kuu­lu­vis­ta 15-vuo­ti­ais­ta nuo­ris­ta rip­pi­kou­lun kävi noin 91 pro­sent­tia ja kai­kis­ta 15-vuo­ti­ais­ta nuo­ris­ta 74 pro­sent­tia. Vuon­na 2021 kirk­koon kuu­lu­vis­ta 15-vuo­ti­ais­ta nuo­ris­ta rip­pi­kou­lun kävi 90,5 pro­sent­tia ja kai­kis­ta 15-vuo­ti­ais­ta nuo­ris­ta 74,5 pro­sent­tia.  

Krii­sit haas­ta­vat rip­pi­kou­lua

Vii­me vuo­sien krii­sit ovat haas­ta­neet myös rip­pi­kou­lua mo­nin ta­voin. Ko­ro­na­pan­de­mi­an ai­ka­na jou­dut­tiin huo­mi­oi­maan ter­veys­tur­val­li­suut­ta en­tis­tä­kin tar­kem­min, mut­ta en­sim­mäi­sen ko­ro­na­vuo­den 2020 not­kah­dus rip­pi­kou­lun käy­neis­sä kään­tyi nou­suun vuon­na 2021, ja vuo­si 2022 jat­kaa tätä ke­hi­tys­tä.

Uk­rai­nan sota on nos­ta­nut tar­peen tur­val­li­sen il­ma­pii­rin luo­mi­sel­le rip­pi­kou­lus­sa ai­van uu­del­le ta­sol­le.

Seu­ra­kun­nat ja rip­pi­kou­lu­ja jär­jes­tä­vät jär­jes­töt ovat on­nis­tu­neet vas­taa­maan ajan haas­tei­siin hie­nos­ti. Tämä käy il­mi vuo­sit­tain to­teu­tet­ta­vas­ta rip­pi­kou­lun it­se­ar­vi­oin­ti­ky­se­lys­tä. Ky­se­lys­sä väit­tä­mä ”Mi­nun oli tur­val­lis­ta ol­la rip­pi­kou­lus­sa” ar­vi­oi­tiin myös vuon­na 2022 erit­täin paik­kan­sa pi­tä­väk­si. As­tei­kol­la 1–7 rip­pi­kou­lu­lai­set ar­vi­oi­vat olon­sa tur­val­li­sek­si kes­ki­ar­vol­la 6,4. Vuo­si­na 2020 ja 2021 vas­taa­vat lu­ke­mat oli­vat 6,4 ja 6,5.

Rip­pi­kou­lus­sa op­pii it­ses­tä ja ym­pä­röi­väs­tä maa­il­mas­ta

– Rip­pi­kou­lu­ja to­teut­taa kou­lu­tet­tu hen­ki­lös­tö, ja am­mat­tie­tiik­ka on kor­ke­al­la. Tämä nä­kyy po­si­tii­vi­sin tu­lok­sin myös poik­keu­sai­ka­na, kas­va­tuk­sen asi­an­tun­ti­ja Jan­ne Kip­po­la Kirk­ko­hal­li­tuk­ses­ta sa­noo.

Vii­me vuon­na rip­pi­kou­lun­sa Tam­pe­reel­la käy­nyt Mila Har­ra ker­too op­pi­neen­sa rip­pi­kou­lus­sa pal­jon niin it­ses­tään kuin ym­pä­röi­väs­tä maa­il­mas­ta.

– Ri­pa­ril­la pa­ras­ta oli, kun oli tur­val­li­nen olo ja ym­pä­ril­lä ai­kui­sia, joi­den kans­sa sai ju­tel­la omas­ta us­kos­ta ja elä­mäs­tä – poh­tia niin iso­ja kuin pie­niä jut­tu­ja.

9.12.2023

Hän hankkii sorretuille oikeuden, hän opettaa köyhille tiensä. Ps. 25:9

Viikon kysymys