JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Ruo­ka­tem­paus veti vä­keä

Uutiset
14.10.2021 8.00

Juttua muokattu:

14.10. 09:24
2021101409243520211014080000

Päi­vä­mies

Kem­pe­le

Kem­pe­leen Rau­ha­nyh­dis­tyk­sen di­a­ko­ni­a­toi­mi­kun­ta ja­koi ruo­kaa ko­tiin vie­tä­väk­si.

Hie­man en­nen ta­pah­tu­man al­kua oli tun­nel­ma toi­mi­ta­lol­la iloi­sen jän­nit­ty­nyt. Di­a­ko­ni­a­toi­mi­kun­nan nai­set pus­sit­ti­vat vii­mei­siä uu­ni­tuo­rei­ta säm­py­löi­tä ja se­koit­ti­vat suu­rel­la kau­hal­la val­ta­vaa kat­ti­lal­lis­ta jau­he­li­ha­keit­toa. Tar­jol­la oli säm­py­löi­den ja jau­he­li­ha­kei­ton li­säk­si myös tar­joi­lu­vau­nui­hin val­miik­si pi­not­tu­ja ma­ka­ro­ni­laa­tik­ko­vuo­kia.

Kai­ke­ni­käis­tä vä­keä saa­pui toi­mi­ta­lol­le run­sain jou­koin, ja ruo­ka lop­pui jo al­le tun­nin ku­lut­tua ta­pah­tu­man al­ka­mi­ses­ta. Mak­su oli va­paa­eh­toi­nen, ja kä­vi­jät osal­lis­tui­vat sa­mal­la ar­von­taan, jos­sa pal­kin­to­na oli yl­lä­tys­ko­ri.

Di­a­ko­ni­a­toi­mi­kun­nan jä­sen El­sa Pyö­rä­lä iloit­si hy­vin su­ju­nees­ta tem­pauk­ses­ta ja kan­nus­ti myös mui­ta rau­ha­nyh­dis­tyk­siä tart­tu­maan ide­aan. Hän to­te­si run­saan vä­ki­mää­rän ker­to­van sii­tä, et­tä tä­män­kal­tai­sel­le ta­pah­tu­mal­le on sel­väs­ti ti­laus­ta.

– Ruu­an ha­ki­jat pyy­si­vät, et­tä täm­möi­siä jär­jes­tet­täi­siin use­am­min­kin. Nyt ko­ro­na-ajan jäl­keen tar­vi­taan en­tis­tä enem­män yh­tei­söl­li­syyt­tä. Ko­em­me­kin tä­män myös lä­hen­tä­neen toi­si­am­me.

Idea syn­tyi ha­lus­ta aut­taa

Tert­tu An­ge­ria ja Pyö­rä­lä ker­toi­vat ta­pah­tu­man jär­jes­tä­mi­sen ol­leen di­a­ko­ni­a­toi­mi­kun­nan nais­ten idea. Aja­tuk­se­na oli pi­ris­tää ko­ro­na-ajan ra­sit­ta­mia ih­mi­siä.

– Kun ko­ro­na­ra­joi­tuk­set pu­ret­tiin, ha­lu­sim­me heti toi­mia ja aut­taa ih­mi­siä.

Ruo­ka­tem­paus on en­sim­mäi­nen laa­tu­aan ja sa­mal­la ko­kei­lu, kuin­ka ih­mi­set ot­ta­vat sen vas­taan. Nai­set ker­toi­vat lei­po­neen­sa po­ru­kal­la sa­ma­na päi­vä­nä yli 700 säm­py­lää sekä teh­neen­sä noin 60 vuo­kaa ma­ka­ro­ni­laa­tik­koa ja noin sata lit­raa jau­he­li­ha­keit­toa.

– Tun­nel­ma tal­kois­sa on ol­lut ai­van mah­ta­va. Työn­te­ki­jöis­tä ei ole ol­lut pu­laa, ja olem­me hy­väl­lä yh­teis­hen­gel­lä val­mis­tel­leet ta­pah­tu­maa. Enem­män tämä on an­ta­nut kuin ot­ta­nut, poh­ti­vat An­ge­ria ja Pyö­rä­lä.

25.10.2021

Ku­nin­kait­ten­kin edes­sä ker­ron ar­kai­le­mat­ta si­nun lii­tos­ta­si. Ps. 119:46

Viikon kysymys