JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Saarna on vuoropuhelua seurakunnan kanssa

Uutiset
15.3.2023 10.15

Juttua muokattu:

15.3. 10:07
2023031510074520230315101500
Etelä-Pohjanmaan puhujat ja puolisot kokoontuivat alustuksen ja keskustelun äärelle 11. maaliskuuta Lapuan seurakuntatalolla.

Etelä-Pohjanmaan puhujat ja puolisot kokoontuivat alustuksen ja keskustelun äärelle 11. maaliskuuta Lapuan seurakuntatalolla.

Jukka Tauriainen

Etelä-Pohjanmaan puhujat ja puolisot kokoontuivat alustuksen ja keskustelun äärelle 11. maaliskuuta Lapuan seurakuntatalolla.

Etelä-Pohjanmaan puhujat ja puolisot kokoontuivat alustuksen ja keskustelun äärelle 11. maaliskuuta Lapuan seurakuntatalolla.

Jukka Tauriainen

Han­nu Ran­ta­la

La­pua

Sa­naa kan­nat­taa ju­lis­taa roh­ke­as­ti. On tär­ke­ää, et­tä seu­ra­kun­ta tun­nis­taa saar­nas­ta Hy­vän Pai­me­nen ää­nen.

Ete­lä-Poh­jan­maan pu­hu­jat ja puo­li­sot ko­koon­tu­vat sään­nöl­li­ses­ti kes­kus­te­le­maan us­kon ky­sy­myk­sis­tä ja vir­voit­tu­maan us­kos­sa. Lau­an­tai­na 11. maa­lis­kuu­ta kes­kus­te­luil­ta jär­jes­tet­tiin La­pu­an seu­ra­kun­ta­ta­lol­la. Ti­lai­suu­den alus­sa muis­tet­tiin le­poon pääs­sei­tä pu­hu­jia Ant­ti Hyy­tis­tä sekä SRK:n joh­to­kun­nan en­tis­tä pu­heen­joh­ta­jaa Mat­ti Tas­ki­laa.

Alus­tuk­sen piti Pent­ti Sau­lio ai­hees­ta Saar­naa sa­naa so­pi­val­la ja so­pi­mat­to­mal­la ajal­la (2. Tim. 4:2.). Hän taus­toit­ti alus­tuk­ses­sa maal­lis­tu­mis­ke­hi­tyk­sen vai­ku­tuk­sia: kirk­koon kuu­luu yhä vä­hem­män ih­mi­siä, lain­sää­dän­tö ir­taan­tuu Ju­ma­lan sa­nan ar­vois­ta ja Ju­ma­lan sa­nan ar­vo­val­ta ky­see­na­lais­te­taan laa­jem­min­kin. Us­kon asi­ois­ta pu­hu­mi­nen voi­daan ko­kea louk­kaa­va­na.

Sau­li­on vir­si­va­lin­nat ti­lai­suu­teen, Häm­men­nys val­taa usein ta­jun­tam­me ja Tai­vaas­sa, rat­ki tai­vaas­sa ku­vas­ta­vat osu­vas­ti tä­män ajan ja tu­le­van tai­vas­ko­din vas­ta­koh­tai­suut­ta.

Suo­raa pu­het­ta
kai­va­taan

Sau­lio mai­nit­si tär­keim­mäk­si asi­ak­si saar­nas­ta, et­tä se Py­hän Hen­gen vai­kut­ta­ma­na ”vas­taa seu­ra­kun­nan hen­keen”.

– Saar­na on vuo­ro­pu­he­lua seu­ra­kun­nan kans­sa ja seu­ra­kun­ta tun­nis­taa Hy­vän Pai­me­nen ää­nen, vaik­ka saar­na oli­si­kin pu­hu­jan mie­les­tä heik­ko ja va­ja­vai­nen, alus­ta­ja toi il­mi.

Kes­kus­te­lus­sa nou­si esil­le, et­tä ar­vos­te­lun koh­teek­si jou­tu­mi­sen pe­los­sa pu­hu­jal­la voi ol­la ar­kuus pu­hua käy­tän­nön asi­ois­ta nii­den oi­keil­la ni­mil­lä. Eri­tyi­ses­ti nuo­ret kui­ten­kin kai­paa­vat suo­raa pu­het­ta, sil­lä uu­det su­ku­pol­vet koh­taa­vat van­hem­mil­le tu­tut asi­at uu­si­na. Vai­kei­den asi­oi­den kä­sit­te­lyyn on myös mui­ta hy­viä mah­dol­li­suuk­sia, ku­ten nuor­te­nil­lat tai kah­den­vä­li­set kes­kus­te­lut.

Seu­ro­ja kan­nat­taa
jär­jes­tää

Pu­heen­vuo­ros­sa pu­hu­jaa ver­rat­tiin lin­tu­koi­raan, joka opas­taa met­säs­tä­jää nä­ke­mään saa­liin puun ok­sal­la. Kun saar­na vas­taa hen­keen, sitä on hyvä kuun­nel­la, ku­ten met­säs­tä­jä koi­ran hauk­ku­mis­ta.

Kes­kus­te­luis­sa tuli esil­le oma­koh­tai­nen ko­ke­mus sii­tä, et­tä seu­ro­ja kan­nat­taa jär­jes­tää, vaik­ka kuu­li­joi­ta oli­si vä­hän. Ju­ma­la löy­tää yh­den­kin, joka on pa­ran­nuk­sen tar­pees­sa.

Ko­koon­tu­mi­set ko­e­taan tär­kei­nä, sil­lä ne ra­ken­ta­vat yh­teis­tä rak­kaut­ta.

– Puo­li­son teh­tä­vä pu­hu­jan lä­him­pä­nä saat­ta­ja­na on mer­kit­tä­vä, ja sik­si on tär­ke­ää, et­tä puo­li­sot on kut­sut­tu mu­kaan, Sau­lio to­te­si alus­tuk­ses­sa.

Sie­lua ruok­ki­va il­ta

Il­lan ai­ka­na käy­tiin myös va­pai­ta kes­kus­te­lu­ja.

– Mi­kään ei ole muut­tu­nut, vaan sama toi­vo kan­taa mei­tä edel­leen, Ant­ti Tur­pei­nen Lap­pa­jär­vel­tä to­te­si huo­man­neen­sa.

– Il­ta oli sie­lua ruok­ki­va, tän­ne kan­nat­taa ai­na läh­teä, ker­toi Ou­ti Jo­ki­ta­lo.

24.4.2024

Vaikka ulkonainen ihmisemme murtuukin, niin sisäinen ihmisemme uudistuu päivä päivältä. 2. Kor. 4:16

Viikon kysymys