JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Sana kaikuu sademetsien keskellä

Uutiset
18.2.2023 9.00

Juttua muokattu:

16.2. 10:29
2023021610294320230218090000
Kessibo Wawan seuravieraat kokoontuivat yhteiskuvaan Togossa. Seurakunta vietti kirkon avajaisia vuoden 2019 alussa.

Kessibo Wawan seuravieraat kokoontuivat yhteiskuvaan Togossa. Seurakunta vietti kirkon avajaisia vuoden 2019 alussa.

Olli Vänskä

Kessibo Wawan seuravieraat kokoontuivat yhteiskuvaan Togossa. Seurakunta vietti kirkon avajaisia vuoden 2019 alussa.

Kessibo Wawan seuravieraat kokoontuivat yhteiskuvaan Togossa. Seurakunta vietti kirkon avajaisia vuoden 2019 alussa.

Olli Vänskä

Sii­o­nin Lä­he­tys­leh­ti

Lä­he­tys­mat­kal­la To­gos­sa ja Gha­nas­sa nä­kyi suun­na­ton kii­tol­li­suus oma­koh­tai­ses­ta us­kon lah­jas­ta ja us­ko­vai­sil­ta saa­dus­ta konk­reet­ti­ses­ta avus­ta.

Ad­ri­an Pir­ness Poh­jois-Ame­ri­kas­ta ja Ol­li Väns­kä Suo­mes­ta oli­vat To­gos­sa ja Gha­nas­sa lä­he­tys­mat­kal­la 13.–22. tam­mi­kuu­ta. Pir­ness saa­pui mat­kan läh­tö­pis­tee­seen Ac­c­raan pa­ria päi­vää vii­su­mi­on­gel­mien vii­väs­tyt­tä­mää Väns­kää ai­em­min.

Mat­kan oh­jel­maan kuu­lui kah­dek­sat seu­rat ja kak­si ko­ti­vie­rai­lua mo­lem­mis­sa mais­sa. Li­säk­si en­nen seu­ro­ja to­teu­tui kah­dek­san py­hä­kou­lua.

Mui­ta­kin koh­taa­mi­sia keh­keen­tyi.

– Lo­mes­sa osal­lis­tuim­me häi­hin, ja erääs­sä ko­dis­sa vie­rai­lim­me aa­mul­la kel­lo kuu­si ot­ta­mas­sa osaa su­ruun per­heen äi­din kuo­le­man joh­dos­ta. Sen li­säk­si kä­vim­me pai­kal­li­sen us­ko­vai­sen si­sa­ren luo­na, jota hu­ma­ni­taa­ri­sen avun työ­ryh­mä oli aut­ta­nut. Hä­nel­lä oli uu­si om­pe­lu­ko­ne ja sau­mu­ri, joi­ta hän esit­te­li kii­tol­li­se­na, Väns­kä ku­vai­li.

Tär­ke­äm­pi tai­vaan ruo­ka

Eri­tyi­ses­ti Gha­nan puo­lel­la on Väns­kän mu­kaan ta­pa­na, et­tä osal­lis­tu­jat esit­tä­vät ky­sy­myk­siä seu­ro­jen jäl­keen.

– Hat­su­ko­pen seu­ra­kun­nas­sa yk­si nuo­rem­pi mies ky­syi, kuin­ka voi­si osoit­taa toi­sil­le Ju­ma­lan lap­sil­le rak­kaut­ta konk­reet­ti­sel­la ta­val­la. Kes­kus­te­lun tu­lok­se­na ke­ho­tet­tiin pi­tä­mään läm­min­tä yh­teyt­tä toi­siin us­ko­vai­siin, ko­koon­tu­maan ko­deis­sa, pu­hu­maan ties­tä ja mat­kas­ta ja lau­la­maan Sii­o­nin mat­ka­lau­lu­ja. Sekä tie­tys­ti roh­kai­se­maan evan­ke­liu­mil­la toi­nen toi­si­am­me, Väns­kä toi il­mi.

Hän jat­koi, et­tä kes­kus­te­lun päät­teek­si pai­kal­li­nen seu­ra­kun­nan van­hin, so­kea mies, esit­ti kii­tok­set lä­he­tys­mat­kas­ta.

– Hän sa­noi, et­tä vaik­ka lä­he­tys­mat­kaan käy­te­tyil­lä ra­hoil­la oli­si voi­tu os­taa pit­käk­si ajak­si ruo­kaa, kui­ten­kaan ajal­li­nen ruo­ka ei ole niin tär­keä kuin se tai­vaan ruo­ka, jota Ju­ma­lan lap­set tuo­vat heil­le tar­jol­le. Mi­nua py­säyt­ti näh­dä se köy­hyys, ja et­tä sii­tä huo­li­mat­ta ih­mi­sil­lä on tyy­ty­väi­nen ja kii­tol­li­nen mie­li.

Seu­ra-ai­ka va­paak­si vel­voit­teis­ta

Kes­si­bon kir­kos­sa Väns­kää pu­hut­te­li, mi­ten lap­set ja van­hem­mat oli­vat ko­koon­tu­neet seu­roi­hin kes­ken päi­vän kuu­mim­man het­ken.

– Lap­sil­le oli otet­tu va­paa­ta kou­lus­ta muu­ta­ma tun­ti, jot­ta he voi­vat osal­lis­tua seu­roi­hin. Kun seu­rat oli­vat ohi, lap­set läh­ti­vät juok­su­jal­kaa ta­kai­sin kou­lul­le. Sa­moin mie­het oli­vat tul­leet töis­tän­sä, ot­ta­neet va­paak­si seu­ra-ajan, ja läh­ti­vät jat­ka­maan seu­ro­jen jäl­keen työ­päi­vään­sä.

Eri­tyi­sen mie­leen­pai­nu­vaa Väns­kän mie­les­tä oli seu­ra­ta las­ten käyt­täy­ty­mis­tä niin seu­rois­sa kuin py­hä­kou­lus­sa.

– Siel­lä oli koko ajan val­ta­va hel­le ja kuu­muus, mut­ta sii­tä huo­li­mat­ta lap­set jak­soi­vat is­tua seu­rois­sa ja py­hä­kou­lus­sa ja osal­lis­tua ak­tii­vi­ses­ti, kuun­nel­la ja ky­sel­lä. Erit­täin hy­vin käyt­täy­ty­viä lap­sia oli nois­sa seu­rois­sa, hän ihas­te­li.

Man­go­puun var­jon al­la

Lä­he­tys­pu­hu­jan sil­min it­se seu­ra­ta­pah­tu­ma on Af­ri­kas­sa hy­vin sa­man­lai­nen kuin Suo­mes­sa – toki kuu­lui ku­kon kie­un­taa tai vuo­het kä­ve­li­vät vie­res­sä. Mo­net seu­rat jär­jes­tet­tiin ul­ko­na, usein man­go­puun var­jon al­la.

Eri­tyi­ses­ti paik­ka­kun­nil­la, jois­sa oli omia kirk­ko­ja, kuu­lui jo pu­hu­jien saa­pu­es­sa Sii­o­nin lau­lut.

– Lau­la­mi­nen ta­pah­tuu usein niin, et­tä esi­lau­la­ja sa­noo seu­raa­vat lau­let­ta­vat sa­nat etu­kä­teen ja sit­ten jouk­ko lau­laa ne. Kaik­ki­han ei­vät osaa lu­kea, Väns­kä sel­ven­tää.

Osa seu­ra­kun­nis­ta on pie­niä: esi­mer­kik­si eräät seu­rat pi­det­tiin yh­des­sä per­hees­sä hei­dän ko­ti­pi­hal­laan.

Väns­kä ha­vait­si, et­tä us­kon tun­nus­ta­mi­nen ei näy­tä ole­van af­rik­ka­lai­sil­le vai­ke­aa:

– He kut­su­vat hy­vin avoi­mes­ti paik­ka­kun­ta­lai­sia seu­roi­hin ja ker­to­vat us­ko­mi­sen lah­jas­ta.

Lue täl­lä vii­kol­la il­mes­ty­nees­tä Sii­o­nin Lä­he­tys­leh­des­tä myös to­go­lai­sen kir­kon joh­to­kun­nan jä­se­nen haas­tat­te­lu

4.3.2024

Minun silmäni katsovat alati Herraan, hän päästää jalkani ansasta. Ps. 25:15

Viikon kysymys