JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Seuramerkissä korostuu Jumalan sanan kuulemisen tärkeys

Uutiset
21.6.2021 15.20

Juttua muokattu:

21.6. 15:19
2021062115190120210621152000

Su­vi­seu­ra­tie­do­tus

Reis­jär­ven Su­vi­seu­ro­jen seu­ra­merk­ki on saa­nut ai­heen­sa Su­vi­seu­ro­jen tun­nus­lau­sees­ta ”Her­ra, si­nuun minä tur­vaan”. Tun­nus­lau­se on Psal­mis­ta 31.

Su­vi­seu­ro­jen seu­ra­tun­nus muis­tut­taa py­sy­väs­tä tur­vas­ta ja luot­ta­muk­ses­ta kaik­ki­val­ti­aan Ju­ma­lan huo­len­pi­toon. Mer­kis­sä ko­ros­te­taan myös Ju­ma­lan sa­nan kuu­los­sa ole­mi­sen tär­keyt­tä. Ih­mi­nen kat­soo ris­tiä ja us­koo Kris­tuk­seen kuu­le­maan­sa evan­ke­liu­miin tur­va­ten.

Seu­ra­mer­kin sym­bo­lit

Seu­ra­mer­kin ovat suun­ni­tel­leet Saa­ra-Ma­ria Töl­li, Päi­vi Jy­rin­ki ja Timo Veik­ko Kin­nu­nen. Seu­ra­mer­kis­sä nuo­ri ih­mi­nen no­jaa käm­me­nen muo­toi­seen is­tui­meen ja pi­tää kä­des­sään lau­lu­kir­jaa. Ih­mi­nen suun­taa kat­seen­sa tai­vaal­la ole­vaa va­lais­tua ris­tiä koh­ti.

Reis­jär­ven Su­vi­seu­ro­jen seu­ra­merk­ki on la­don tai ma­jan muo­toi­nen. Se on ver­taus­ku­va Ju­ma­lan val­ta­kun­nas­ta ko­ti­na. Toi­saal­ta la­to­mai­se­ma on tut­tu näky Reis­jär­ven pel­to­au­keil­la.

Seu­ra­mer­kin vä­ri­maa­il­ma tu­kee seu­ra­mer­kin sym­bo­liik­kaa. Vih­reä väri ker­too Ju­ma­lan huo­len­pi­dos­ta, toi­vos­ta ja Reis­jär­ven pel­to­mai­se­mas­ta. Har­maa on kal­lio, jo­hon ih­mi­sen on tu­ke­va no­ja­ta. Purp­pu­ran väri ker­too Kris­tuk­sen so­vi­tus­työs­tä. Se ku­vaa myös us­koa, elä­män kal­lein­ta asi­aa.

Juh­la­port­ti ja seu­ra­merk­ki vaih­tu­vat

Su­vi­seu­ro­jen en­nak­ko­vies­tin­nän si­säl­lön­tuot­ta­ja Saa­ra Kot­ka­ran­ta ker­too Su­vi­seu­ro­jen ul­kois­ten puit­tei­den säi­ly­vän vuo­des­ta toi­seen sa­man­lai­si­na. Val­ke­aa su­vi­seu­ra­telt­taa ym­pä­röi­vät ra­vin­to­la­ka­tos, myy­mä­lät, in­fo­pis­teet sekä ma­joi­tu­sa­lu­eet telt­toi­neen ja asun­to­vau­nui­neen. Ava­jais­päi­vä­nä kes­ku­sa­lu­eel­le nou­see juh­la­va lip­pu­ri­vis­tö.

– Eri vuo­sien su­vi­seu­ra­ku­vat erot­taa toi­sis­taan muu­ta­mas­ta sei­kas­ta. Jo­kai­siin Su­vi­seu­roi­hin suun­ni­tel­laan uniik­ki kes­kus­ken­täl­le ra­ken­net­ta­va juh­la­port­ti, jon­ka sym­bo­liik­kaa tois­taa juu­ri näi­hin Su­vi­seu­roi­hin suun­ni­tel­tu seu­ra­merk­ki. Seu­ra­mer­kin hank­ki­mi­nen on ol­lut mo­nel­le seu­ra­vie­raal­le yk­si en­sim­mäi­siä toi­mia ma­joit­tu­mi­sen jäl­keen. Kun on saa­tu tel­tat pys­tyyn ja vau­nu pai­koil­leen, läh­de­tään ken­täl­le os­ta­maan myy­mä­läs­tä seu­ra­merk­ki ja -oh­jel­ma ja kiin­ni­te­tään merk­ki rin­taan: nyt ol­laan Su­vi­seu­rois­sa! ku­vai­lee Kot­ka­ran­ta.

Tun­nus­lau­se­ban­de­rol­li ko­ti­su­vi­seu­roi­hin

Seu­ra­mer­kin li­säk­si opas­te­toi­mi­kun­ta on koos­ta­nut su­vi­seu­ra­pa­ke­tin ko­ti­su­vi­seu­ro­ja viet­tä­vil­le. Pa­ket­ti si­säl­tää kak­si seu­ra­merk­kiä, A3-ko­koi­sen seu­ra­merk­ki­ju­lis­teen, tun­nus­lau­se­ban­de­rol­lin ja pa­pe­ri­sen seu­ra­oh­jel­man. Ban­de­rol­li on help­po kiin­nit­tää esi­mer­kik­si osak­si ko­ti­su­vi­seu­ro­jen juh­la­port­tia.

Su­vi­seu­rat jär­jes­te­tään tänä vuon­na ra­di­os­sa ja ver­kos­sa. Vaik­ka tänä vuon­na ei voi­da ta­va­ta juh­la­por­til­la, on jo­kai­sel­la mah­dol­li­suus hank­kia seu­ra­merk­ki ja su­vi­seu­ra­pa­ket­ti SRK:n jul­kai­su­myy­mä­läs­tä. Mer­kin myyn­nis­tä saa­ta­va tuot­to käy­te­tään Reis­jär­ven, Ra­nu­an ja Jäm­sän kris­til­lis­ten opis­to­jen hy­väk­si.

– Su­vi­seu­ra­merk­ki on myös mu­ka­va konk­reet­ti­nen muis­to Su­vi­seu­rois­ta. Vuo­den 2021 Reis­jär­ven Su­vi­seu­rat jää­vät mie­liim­me ko­ro­na-ajan Su­vi­seu­roi­na. Mi­kään­hän ei es­tä kiin­nit­tä­mäs­tä merk­kiä rin­taan myös ko­ti­su­vi­seu­rois­sa, kan­nus­taa Kot­ka­ran­ta.

14.8.2022

Isäntä sanoi hänelle: ’Hyvin tehty! Olet hyvä ja luotettava palvelija. Vähässä olet ollut uskollinen, minä panen sinut paljon haltijaksi. Tule herrasi ilojuhlaan!’ Matt. 25:23

Viikon kysymys