JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Seu­ra­mer­kis­sä ko­ros­tuu Ju­ma­lan sa­nan kuu­le­mi­sen tär­keys

Uutiset
21.6.2021 15.20

Juttua muokattu:

21.6. 15:19
2021062115190120210621152000

Su­vi­seu­ra­tie­do­tus

Reis­jär­ven Su­vi­seu­ro­jen seu­ra­merk­ki on saa­nut ai­heen­sa Su­vi­seu­ro­jen tun­nus­lau­sees­ta ”Her­ra, si­nuun minä tur­vaan”. Tun­nus­lau­se on Psal­mis­ta 31.

Su­vi­seu­ro­jen seu­ra­tun­nus muis­tut­taa py­sy­väs­tä tur­vas­ta ja luot­ta­muk­ses­ta kaik­ki­val­ti­aan Ju­ma­lan huo­len­pi­toon. Mer­kis­sä ko­ros­te­taan myös Ju­ma­lan sa­nan kuu­los­sa ole­mi­sen tär­keyt­tä. Ih­mi­nen kat­soo ris­tiä ja us­koo Kris­tuk­seen kuu­le­maan­sa evan­ke­liu­miin tur­va­ten.

Seu­ra­mer­kin sym­bo­lit

Seu­ra­mer­kin ovat suun­ni­tel­leet Saa­ra-Ma­ria Töl­li, Päi­vi Jy­rin­ki ja Timo Veik­ko Kin­nu­nen. Seu­ra­mer­kis­sä nuo­ri ih­mi­nen no­jaa käm­me­nen muo­toi­seen is­tui­meen ja pi­tää kä­des­sään lau­lu­kir­jaa. Ih­mi­nen suun­taa kat­seen­sa tai­vaal­la ole­vaa va­lais­tua ris­tiä koh­ti.

Reis­jär­ven Su­vi­seu­ro­jen seu­ra­merk­ki on la­don tai ma­jan muo­toi­nen. Se on ver­taus­ku­va Ju­ma­lan val­ta­kun­nas­ta ko­ti­na. Toi­saal­ta la­to­mai­se­ma on tut­tu näky Reis­jär­ven pel­to­au­keil­la.

Seu­ra­mer­kin vä­ri­maa­il­ma tu­kee seu­ra­mer­kin sym­bo­liik­kaa. Vih­reä väri ker­too Ju­ma­lan huo­len­pi­dos­ta, toi­vos­ta ja Reis­jär­ven pel­to­mai­se­mas­ta. Har­maa on kal­lio, jo­hon ih­mi­sen on tu­ke­va no­ja­ta. Purp­pu­ran väri ker­too Kris­tuk­sen so­vi­tus­työs­tä. Se ku­vaa myös us­koa, elä­män kal­lein­ta asi­aa.

Juh­la­port­ti ja seu­ra­merk­ki vaih­tu­vat

Su­vi­seu­ro­jen en­nak­ko­vies­tin­nän si­säl­lön­tuot­ta­ja Saa­ra Kot­ka­ran­ta ker­too Su­vi­seu­ro­jen ul­kois­ten puit­tei­den säi­ly­vän vuo­des­ta toi­seen sa­man­lai­si­na. Val­ke­aa su­vi­seu­ra­telt­taa ym­pä­röi­vät ra­vin­to­la­ka­tos, myy­mä­lät, in­fo­pis­teet sekä ma­joi­tu­sa­lu­eet telt­toi­neen ja asun­to­vau­nui­neen. Ava­jais­päi­vä­nä kes­ku­sa­lu­eel­le nou­see juh­la­va lip­pu­ri­vis­tö.

– Eri vuo­sien su­vi­seu­ra­ku­vat erot­taa toi­sis­taan muu­ta­mas­ta sei­kas­ta. Jo­kai­siin Su­vi­seu­roi­hin suun­ni­tel­laan uniik­ki kes­kus­ken­täl­le ra­ken­net­ta­va juh­la­port­ti, jon­ka sym­bo­liik­kaa tois­taa juu­ri näi­hin Su­vi­seu­roi­hin suun­ni­tel­tu seu­ra­merk­ki. Seu­ra­mer­kin hank­ki­mi­nen on ol­lut mo­nel­le seu­ra­vie­raal­le yk­si en­sim­mäi­siä toi­mia ma­joit­tu­mi­sen jäl­keen. Kun on saa­tu tel­tat pys­tyyn ja vau­nu pai­koil­leen, läh­de­tään ken­täl­le os­ta­maan myy­mä­läs­tä seu­ra­merk­ki ja -oh­jel­ma ja kiin­ni­te­tään merk­ki rin­taan: nyt ol­laan Su­vi­seu­rois­sa! ku­vai­lee Kot­ka­ran­ta.

Tun­nus­lau­se­ban­de­rol­li ko­ti­su­vi­seu­roi­hin

Seu­ra­mer­kin li­säk­si opas­te­toi­mi­kun­ta on koos­ta­nut su­vi­seu­ra­pa­ke­tin ko­ti­su­vi­seu­ro­ja viet­tä­vil­le. Pa­ket­ti si­säl­tää kak­si seu­ra­merk­kiä, A3-ko­koi­sen seu­ra­merk­ki­ju­lis­teen, tun­nus­lau­se­ban­de­rol­lin ja pa­pe­ri­sen seu­ra­oh­jel­man. Ban­de­rol­li on help­po kiin­nit­tää esi­mer­kik­si osak­si ko­ti­su­vi­seu­ro­jen juh­la­port­tia.

Su­vi­seu­rat jär­jes­te­tään tänä vuon­na ra­di­os­sa ja ver­kos­sa. Vaik­ka tänä vuon­na ei voi­da ta­va­ta juh­la­por­til­la, on jo­kai­sel­la mah­dol­li­suus hank­kia seu­ra­merk­ki ja su­vi­seu­ra­pa­ket­ti SRK:n jul­kai­su­myy­mä­läs­tä. Mer­kin myyn­nis­tä saa­ta­va tuot­to käy­te­tään Reis­jär­ven, Ra­nu­an ja Jäm­sän kris­til­lis­ten opis­to­jen hy­väk­si.

– Su­vi­seu­ra­merk­ki on myös mu­ka­va konk­reet­ti­nen muis­to Su­vi­seu­rois­ta. Vuo­den 2021 Reis­jär­ven Su­vi­seu­rat jää­vät mie­liim­me ko­ro­na-ajan Su­vi­seu­roi­na. Mi­kään­hän ei es­tä kiin­nit­tä­mäs­tä merk­kiä rin­taan myös ko­ti­su­vi­seu­rois­sa, kan­nus­taa Kot­ka­ran­ta.

26.7.2021

Sinä tah­dot si­sim­pää­ni to­tuu­den – il­moi­ta siis mi­nul­le vii­sau­te­si! Ps. 51:8

Viikon kysymys

Ilmoitukset

Ta­pah­tu­koon si­nun tah­to­si

Vuo­den 2021 ajan­koh­tais­kir­ja kä­sit­te­lee ai­hei­ta ku­ten us­kon­non­va­paut­ta ja kris­ti­tyn vas­tuu­ta sekä pan­de­mi­an ai­heut­ta­mia muu­tok­sia ar­jes­sam­me ja yh­teis­kun­nas­sa. Sa­mal­la se ker­too luot­ta­muk­ses­ta muut­tu­mat­to­miin Ju­ma­lan sa­nan lu­pauk­siin ja hä­nen hy­vän tah­ton­sa to­teu­tu­mi­seen.

Lai­na

Per­hee­näi­din sel­viy­ty­mis­ta­ri­na avaa nä­ky­män suo­ma­lai­sen yh­teis­kun­nan ke­hit­ty­mi­seen jäl­leen­ra­ken­nuk­sen ajal­ta 1960-lu­vun hy­vin­voin­tiin. Sa­mal­la se on pu­heen­vuo­ro kris­til­lis­ten ar­vo­jen puo­les­ta.

Käsi en­ke­lin kä­des­sä

Rai­kas ja ajan­koh­tai­nen nuor­ten­kir­ja kä­sit­te­lee so­me­riip­pu­vuut­ta, ys­tä­vien mer­ki­tys­tä ja us­ko­ne­lä­män hoi­ta­mis­ta.

Ihas­tut­ta­va eläin­maa­il­ma

Tie­sit­kö, et­tä su­den­ko­ren­not ovat eläin­maa­il­man tai­ta­vim­pia len­tä­jiä ja saa­lis­ta­jia tai et­tä lap­set kuu­le­vat hei­nä­sir­kan soi­ton pa­rem­min kuin ai­kui­set?

Lap­si olen pie­ni

Tämä levy vie si­nut löy­tö­ret­kel­le las­ten Sii­o­nin lau­lu­jen pa­riin pien­ten soo­lo­lau­la­jien ja vä­hän isom­pien kuo­ro­lau­la­jien mu­ka­na. Kuun­te­le, kuin­ka kos­ket­ta­vas­ti, raik­kaas­ti ja mie­leen­pai­nu­vas­ti nuo­ri väki lau­laa näi­tä kris­til­li­syy­del­le ar­vok­kai­ta lau­lu­ja.