JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Skype-seu­rois­ta pai­kan pääl­le Pa­kis­ta­niin

Päivämies
Uutiset
1.3.2019 9.55

Juttua muokattu:

23.12. 02:44
2019122302442220190301095500

Suo­men Rau­ha­nyh­dis­tys­ten Kes­ku­syh­dis­tys jär­jes­ti lä­he­tys­mat­kan aa­si­a­lai­seen koh­de­maa­han, Pa­kis­ta­niin tam­mi­kuus­sa.

– Seu­ro­ja pi­det­tiin Pun­ja­bin alu­eel­la, Pa­kis­ta­nin itä­o­sas­sa lä­hel­lä In­ti­an ra­jaa. Seu­ra­paik­koi­na oli­vat ko­dit ja pai­kal­li­set kris­til­li­set kir­kot, ker­too mat­kal­la mu­ka­na ol­lut SRK:n lä­he­tys­työs­tä vas­taa­va Juha Alan­ko. Toi­se­na pu­hu­ja­na lä­he­tys­mat­kal­la oli Ee­ro Pi­si­lä.

– En­sim­mäi­nen kon­tak­ti tuli suo­ma­lai­sen us­ko­vai­sen kaut­ta, jol­la oli yh­teyk­siä pai­kal­li­seen hen­ki­löön. Pi­dim­me hä­nen kans­saan muu­ta­man pa­la­ve­rin Sky­pel­lä ja kes­kus­te­lim­me us­ko­mi­sen asi­as­ta. Hän ha­lu­si ot­taa evan­ke­liu­min vas­taan ja ha­lu­si, et­tä siel­lä jär­jes­te­tään seu­ra­pu­hei­ta, iloit­see Alan­ko.

SRK jär­jes­ti Pa­kis­ta­nin seu­ro­ja aluk­si Skype-yh­tey­den vä­li­tyk­sel­lä.

– Pai­kal­li­sia ih­mi­siä ko­koon­tui siel­lä yh­del­le kool­le ja pi­dim­me seu­ra­pu­heen Suo­mes­ta eng­lan­nin kie­lel­lä. Seu­ra­pu­heet tul­kat­tiin siel­lä sit­ten pai­kal­li­sel­le kie­lel­le. Näi­tä on edel­leen jat­ket­tu sään­nöl­li­ses­ti, ker­too Alan­ko.

Men­kää kaik­ki­al­le

Jee­suk­sen lä­he­tys­käs­ky ke­hot­taa me­ne­mään ”kaik­ki­al­le maa­il­maan” (Mark. 16:15). Mo­nis­sa mais­sa on le­vot­to­muuk­sia, myös Pa­kis­ta­nis­sa.

– Pai­kal­li­set hen­ki­löt oli­vat kui­ten­kin hy­vin val­mis­tau­tu­neet myös tä­män osal­ta. Em­me liik­ku­neet siel­lä kos­kaan yk­sin ja pai­kal­li­set tie­si­vät, mi­ten toi­mia, mai­nit­see Alan­ko.

Täl­lä­kin alu­eel­la teh­dään pal­jon eri us­kon­to­kun­tien lä­he­tys­työ­tä.

Alan­ko sum­maa SRK:n kes­kei­sen lä­he­tys­sa­no­man:

– Ih­mi­sen tu­lee löy­tää Ju­ma­lan val­ta­kun­ta, teh­dä pa­ran­nus ja us­koa syn­tin­sä an­teek­si. Saar­naam­me syn­tien an­teek­si­an­ta­muk­sen evan­ke­liu­mia Raa­ma­tun sa­no­man poh­jal­ta.

Ju­ma­la an­taa kas­vun

Ti­lai­suuk­sis­sa on ol­lut kuu­li­joi­ta pal­jon, enim­mil­lään noin 200 yh­des­sä ti­lai­suu­des­sa. Pa­kis­ta­ni­lais­ta seu­ra­vie­ras­ta Alan­ko ku­vaa näin:

– He ovat kris­tit­ty­jä, hy­vin eri-ikäi­siä, nai­sia ja mie­hiä, lap­sia, nuo­ria, ai­kui­sia ja van­huk­sia. He tun­te­vat hy­vin Raa­mat­tua ja ovat osal­lis­tu­neet pai­kal­lis­ten kris­til­lis­ten kirk­ko­jen toi­min­taan.

Alan­ko ker­too, et­tä kuu­li­jat kuun­te­li­vat tar­kas­ti ja kes­kus­te­luis­sa seu­ro­jen jäl­keen tuli esil­le, et­tä sa­no­ma pa­ran­nuk­ses­ta ja syn­tien an­teek­si­an­ta­muk­ses­ta on tär­keä.

– It­sel­le täl­lä­kin mat­kal­la, niin kuin muil­la mat­koil­la, tuli mo­nes­ti mie­leen, et­tä me olem­me vain kyl­vä­jiä, Ju­ma­la an­taa kas­vun.

Kie­li­muu­ri es­tää usein suo­rat kes­kus­te­lut pai­kal­lis­ten kans­sa.

– Joi­den­kin kans­sa kes­kus­te­lim­me enem­män. Näis­sä kes­kus­te­luis­sa nou­si esil­le muun mu­as­sa Pyhä Hen­ki ja sen vai­ku­tus mei­hin.

Ys­tä­väl­li­syyt­tä ja pal­ve­lu­miel­tä

Lä­he­tys­työn te­ke­mi­nen on Alan­gon mie­les­tä an­toi­saa, mut­ta vä­lil­lä ras­kas­ta­kin.

– Jos­kus jou­tuu hy­vin­kin haas­ta­viin kes­kus­te­lu­ti­lan­tei­siin ja tun­tee, et­tä ei osaa vas­ta­ta ky­sy­myk­siin. Ih­mis­ten koh­taa­mi­nen on pää­o­sin hy­vin an­toi­saa. Tääl­lä­kin saim­me ko­kea ih­mis­ten ys­tä­väl­li­syyt­tä ja pal­ve­lu­miel­tä mei­tä koh­taan.

– Pai­kal­li­set pyy­si­vät mei­tä edel­leen tu­le­maan sin­ne. Ke­vään ai­ka­na mie­ti­tään seu­raa­van mat­kan ajan­koh­taa.

Koh­ti uut­ta lä­he­tys­maa­ta

Kun seu­ra­kut­su uu­teen maa­han tu­lee jo­ta­kin kaut­ta SRK:lle, lä­he­tys­työs­tä vas­taa­vat pyr­ki­vät saa­maan pai­kal­li­seen hen­ki­löön kon­tak­tin ja aloit­ta­maan kes­kus­te­lun. Yh­tä ai­kaa ta­pah­tuu Juha Alan­gon mu­kaan muu­ta­kin.

– Pe­reh­dy­tään ylei­ses­ti ky­sees­sä ole­vaan maa­han ja sen ti­lan­tee­seen. Jos kyse on Af­ri­kan maas­ta, asia kä­si­tel­lään SRK:n, Ame­ri­kan ja Ruot­sin si­sar­jär­jes­tö­jen LLC:n ja SFC:n yh­tei­ses­sä lä­he­tys­työn työ­ryh­mäs­sä.

En­sim­mäis­tä ker­taa uu­teen maa­han lä­he­tys­mat­kal­le men­tä­es­sä SRK pyr­kii saa­maan mu­kaan sel­lai­sia pu­hu­jia, joil­la on ko­ke­mus­ta lä­he­tys­työs­tä.

– Kie­li­tai­toa myös mie­ti­tään. Jos mah­dol­lis­ta, en­sim­mäi­sel­le mat­kal­le läh­tee joku SRK:n tai LLC:n toi­mis­tois­ta, ker­too Alan­ko.

Lä­he­tys­mat­kal­le läh­te­vien val­mis­tau­tu­mi­seen kuu­luu kak­si osaa: käy­tän­nön jär­jes­te­lyt ja si­säl­tö­val­mis­te­lu. Mat­kan jär­jes­tä­jät käy­vät lä­he­tys­pu­hu­jien kans­sa vä­hin­tään yh­den pa­la­ve­rin etu­kä­teen, jos­sa kes­kus­tel­laan mat­kan si­säl­lös­tä ja sen ta­voit­teis­ta.

– Jos ky­sees­sä on uu­si koh­de, täy­tyy eri­tyi­ses­ti sel­vit­tää vaa­te­tuk­seen, ma­joi­tuk­seen, ruo­kai­lui­hin ja kul­je­tuk­siin liit­ty­vät asi­at, sa­moin mah­dol­li­set vii­su­mi­tar­peet. Si­säl­lön osal­ta on mie­tit­tä­vä, mil­lai­sia kes­kus­te­lu­ja ja mis­tä ai­heis­ta on hyvä käy­dä seu­ra­pu­hei­den li­säk­si, sum­maa Alan­ko.

Teks­ti: Sirk­ka Leh­to

Ku­vat: Juha Alan­ko

Jul­kais­tu Päi­vä­mie­hes­sä 27.2.2019

4.6.2020

Ku­kaan, joka pu­huu Ju­ma­lan Hen­gen val­taa­ma­na, ei voi sa­noa: "Jee­sus on ki­rot­tu." Ku­kaan ei myös­kään voi sa­noa: "Jee­sus on Her­ra", muu­ten kuin Py­hän Hen­gen vai­ku­tuk­ses­ta. 1 Kor. 12:3

Viikon kysymys