JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

SRK:lle ha­e­taan mo­ni­me­di­a­toi­mit­ta­jaa ja kus­tan­nus­toi­mit­ta­jaa

Päivämies-verkkolehti
Uutiset
10.10.2018 12.50

Juttua muokattu:

31.12. 09:28
2019123109282620181010125000

SRK:lla on avoin­na mo­ni­me­di­a­toi­mit­ta­jan ja kus­tan­nus­toi­mit­ta­jan teh­tä­vät. Mo­ni­me­di­a­toi­mit­ta­ja tuot­taa si­säl­töä SRK:n so­si­aa­li­sen me­di­an ka­na­viin ja Ke­sä­seu­ra­ra­di­oon. Kus­tan­nus­toi­mit­ta­jan teh­tä­viin kuu­luu kä­si­kir­joi­tus­ten ar­vi­oin­tia, kir­jo­jen suun­nit­te­lua ja toi­mit­ta­mis­ta sekä kir­joit­ta­jien oh­jaus­ta.

Mo­ni­me­di­a­toi­mit­ta­ja koor­di­noi Ke­sä­seu­ra­ra­di­o­ta

Mo­ni­me­di­a­toi­mit­ta­ja on Ke­sä­seu­ra­ra­di­on yh­teys­hen­ki­lö, ja hän vas­taa ra­di­on ko­ko­nai­suu­den koor­di­noin­nis­ta. Hä­nen työ­hön­sä si­säl­tyy myös mark­ki­noin­tiin liit­ty­viä teh­tä­viä.

Teh­tä­vään ha­e­taan hen­ki­löä, jol­la on kyky tun­nis­taa ajan­koh­tai­set pu­hee­nai­heet ja luo­da niis­tä kiin­nos­ta­via si­säl­tö­jä. Teh­tä­vään va­lit­ta­val­ta odo­te­taan muun mu­as­sa teh­tä­vään so­vel­tu­vaa kou­lu­tus­ta, työ­ko­ke­mus­ta toi­mit­ta­jan työs­tä sekä ra­di­o­työn ja so­si­aa­li­sen me­di­an tun­te­mus­ta.

Kus­tan­nus­toi­mit­ta­ja toi­mit­taa kir­jo­ja

Kus­tan­nus­toi­mit­ta­jan teh­tä­vän­ku­vaan si­säl­tyy työs­ken­te­lyä SRK:n di­gi­taa­li­sil­la alus­toil­la. Teh­tä­vään va­lit­ta­val­ta odo­te­taan muun mu­as­sa teh­tä­vään so­vel­tu­vaa kou­lu­tus­ta, kir­jal­li­suu­den la­ji­piir­tei­den tun­te­mus­ta, kä­si­kir­joi­tuk­sen ar­vi­oin­ti­ky­kyä ja ha­lua ke­hit­tää jul­kai­su­työ­tä. Kyky luo­van teks­tin tuot­ta­mi­seen kat­so­taan eduk­si.

Tar­kem­mat tie­dot ha­kuil­moi­tuk­sis­sa

Li­sä­tie­to­ja mo­lem­mis­ta teh­tä­vis­tä voi tie­dus­tel­la SRK:n vies­tin­tä­pääl­lik­kö Ol­li Lo­hel­ta, ol­li.lohi@srk.fi.

Ha­ke­muk­set tu­lee toi­mit­taa 22.10.2018 men­nes­sä SRK:n ta­lous­pääl­lik­kö Jou­ni Tii­ro­lal­le, jou­ni.tii­ro­la@srk.fi.

Lue ha­kuil­moi­tus mo­ni­me­di­a­toi­mit­ta­jan teh­tä­väs­tä tääl­tä.

Lue ha­kuil­moi­tus kus­tan­nus­toi­mit­ta­jan teh­tä­väs­tä tääl­tä.

11.7.2020

Tuo­mi­tes­sa­si toi­sen ju­lis­tat tuo­mi­on myös it­sel­le­si, kos­ka sinä, toi­sen tuo­mit­si­ja, teet it­se sa­mo­ja te­ko­ja. Room. 2:1

Viikon kysymys