JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Su­vi­seu­ra­per­jan­tain pu­heen­vuo­ros­sa poh­dit­tiin: Mik­si Jee­suk­sen piti kuol­la?

Uutiset
28.6.2014 13.41

Ro­vas­ti Mau­ri Hy­vä­ri­nen käyt­ti Py­hä­jo­en su­vi­seu­rois­sa per­jan­tai-il­ta­na 27.6. pu­heen­vuo­ron, jos­sa luo­dat­tiin laa­jas­ti us­ko­mi­sen ydin­si­säl­töä. Ai­hee­na oli ”Kris­tuk­sen kuo­le­ma ja ylös­nou­se­mus – an­teek­si­an­ta­muk­sen pe­rus­ta”. Pu­heen­vuo­ro oli suun­nat­tu eri­tyi­ses­ti nuo­ril­le. Hy­vä­ri­nen pyy­si kuu­li­joi­ta miet­ti­mään, mitä us­ko­mi­nen mer­kit­see juu­ri heil­le.

Pu­heen­vuo­ros­sa pa­lat­tiin pää­si­äi­sen ajan ta­pah­tu­miin. Kris­tus kuo­li, hau­dat­tiin ja nou­si ylös, jot­ta Paa­va­lin kir­jees­sään roo­ma­lai­sil­le ku­vaa­mat asi­at oli­si­vat tot­ta: us­ko, van­hurs­kaus, rau­ha, ar­mo, ilo, toi­vo ja kes­tä­vyys.

Paa­va­li ko­ros­ti eri­tyi­ses­ti toi­voa. Us­ko­val­la on ikui­sen elä­män toi­vo: toi­vo sii­tä, et­tä on mat­kal­la tai­vaa­seen. Us­ko­val­la on kui­ten­kin toi­vo myös jo ajal­li­ses­sa elä­mäs­sä.

– Jos­kus ko­em­me ah­din­koa ja meil­lä on ko­e­tuk­sia. Tun­tuu vai­ke­al­ta löy­tää oma paik­ka, oma teh­tä­vä maa­il­mas­sa. Jos­kus mei­tä as­kar­rut­ta­vat toi­meen­tu­lo­huo­let, opis­ke­lu­a­si­at, avi­o­puo­li­son löy­tä­mi­nen ja mo­net muut asi­at. Myös nii­tä var­ten hyvä Ju­ma­la on lu­van­nut huo­len­pi­ton­sa, an­taa­han hän sa­nan­sa mu­kaan meil­le tu­le­vai­suu­den ja toi­von (Jer. 29:11), Hy­vä­ri­nen to­te­si.

Ai­noa mah­dol­li­suus

– Mik­si Jee­suk­sen oi­kein piti kuol­la? Hy­vä­ri­nen ky­syi pu­heen­vuo­ros­saan ja vas­ta­si:

– Tämä oli ai­noa mah­dol­li­suus: Kris­tuk­sen piti kuol­la mei­dän syn­tiem­me vuok­si.

Eroon Ju­ma­las­ta jou­tu­neil­le piti ava­ta pää­sy ta­kai­sin Ju­ma­lan yh­tey­teen. Kun yh­dym­me us­kon­tun­nus­tuk­seen, us­kom­me, et­tä Jee­sus nou­si kol­man­te­na päi­vä­nä kuol­leis­ta.

– Hän voit­ti pi­mey­den val­lat ja ku­kis­ti kuo­le­man, pu­heen­vuo­ros­sa va­kuu­tet­tiin.

Jee­suk­sen op­pi­laat sai­vat teh­tä­vän men­nä kut­su­maan kaik­kia ih­mi­siä pa­ran­nuk­seen ja us­koon. Ylös­nou­se­muk­sen voi­ma oli hei­dän tur­va­naan myös vai­keis­sa vai­heis­sa.

– Sa­man voi­man tur­vin teh­dään yhä evan­ke­liu­min työ­tä. Sii­tä ovat myös näi­den su­vi­seu­ro­jen vas­tuun­kan­ta­jat saa­neet voi­mia vaa­ti­vaan teh­tä­vään­sä. Ylös­nou­se­mus tuli, jot­ta me­kin sai­sim­me us­koa.

An­teek­si­an­ta­mus on ydi­na­sia

– Mitä mer­kit­see, kun an­teek­si­an­ta­mus­ta saar­na­taan Jee­suk­sen ni­mes­sä ja ve­res­sä? Mau­ri Hy­vä­ri­nen ky­syi.

Hä­nen mu­kaan­sa Jee­sus neu­voi te­ke­mään niin, ja jo pro­fee­tat pu­hui­vat Pie­ta­rin ta­voin: joka us­koo Mes­si­aa­seen, saa hä­nen ni­men­sä voi­mas­ta syn­nit an­teek­si (Apt. 10: 42-43). Tämä saar­na an­teek­si­an­ta­muk­ses­ta on yhä Jee­suk­sen kuo­le­man ja ylös­nou­se­mi­sen tär­kein­tä si­säl­töä.

Su­vi­seu­rois­sa roh­kais­taan ih­mi­siä us­ko­maan, mut­ta su­vi­seu­ro­jen jäl­keen pa­la­taan ar­keen. Hy­vä­ri­nen ke­hot­ti kuu­li­joi­ta miet­ti­mään, mitä evan­ke­liu­mi mer­kit­see it­se kun­kin omas­sa ar­jes­sa.

Asi­oi­den kor­jaa­mi­nen an­taa voi­maa elää us­ko­vai­se­na. On tär­ke­ää pyy­tää ja an­taa an­teek­si ja näin roh­kais­ta toi­si­am­me evan­ke­liu­mil­la.

Ku­vat: Su­vi­seu­ro­jen ku­va­pal­ve­lu

PäiviMartikainen
19.1.2020

Jee­sus vas­ta­si nai­sel­le: "Joka juo tätä vet­tä, sen tu­lee uu­del­leen jano, mut­ta joka juo mi­nun an­ta­maa­ni vet­tä, ei enää kos­kaan ole ja­nois­saan." Joh. 4:13-14

Viikon kysymys