JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Su­vi­seu­ra­vie­ras, huo­leh­dit­han osal­ta­si tur­val­li­suu­des­ta ja ym­pä­ris­tös­tä

Päivämies
Uutiset
26.6.2014 13.26

Juttua muokattu:

1.1. 23:42
2020010123425320140626132600

Su­vi­seu­ra­vie­rai­ta pyy­de­tään kiin­nit­tä­vän eri­tyis­tä huo­mi­o­ta tur­val­li­suu­teen, nou­dat­ta­maan tur­val­li­suus­mää­räyk­siä ja puut­tu­maan heti tur­val­li­suut­ta vaa­ran­ta­viin seik­koi­hin. Seu­ra-alue on vil­je­lys­maa­ta, jon­ka suo­je­luun tu­lee kiin­nit­tää huo­mi­o­ta. Jo­kai­nen on osal­taan vas­tuus­sa seu­ro­jen tur­val­li­suu­des­ta ja ym­pä­ris­tös­tä. Kan­nat­taa myös ot­taa huo­mi­oon, et­tä Py­hä­jo­ki on tänä vuon­na punk­kien ris­ki­a­lu­et­ta.

Tur­val­li­suu­soh­jei­ta

Tul­les­sa­si seu­ra-alu­eel­le

•Si­joi­ta au­to­si ja ma­joi­tu­syk­sik­kö­si lii­ken­tee­noh­jaa­jan an­ta­mien oh­jei­den mu­kai­ses­ti.

•Avaa asun­to­vau­nun tai -au­ton kaa­su­pul­lo­ko­te­lon lu­ki­tus ja ase­ta vei­vi nä­ky­vil­le.

•Sel­vi­tä lä­him­män al­ku­sam­mut­ti­men si­jain­ti ja toi­min­ta.

•Mer­kit­se mak­su­kuit­tiin ma­joi­tu­sa­lu­ee­si si­jain­ti su­vi­seu­ra­kar­tas­ta löy­ty­vil­lä koor­di­naa­teil­la.

•Var­mis­ta, et­tä ma­joit­tu­jat tie­tä­vät asun­to­vau­nus­sa tai -au­tos­sa ole­van sam­mut­ti­men si­jain­nin ja osaa­vat käyt­tää sitä.

Seu­ra-alu­een tur­val­li­suu­soh­jei­ta

•Seu­ra-alu­eek­si mer­ki­tyn alu­een ul­ko­puo­li­sil­le met­sä- ja pel­to­a­lu­eil­le ma­joit­tu­mi­nen on kiel­let­ty.

•Ma­joit­tu­mi­nen seu­ra-alu­eel­la ole­vien säh­kö­lin­jo­jen al­le on kiel­let­ty.

•Seu­ra-alu­eel­le ei saa tuo­da lem­mik­kie­läi­miä.

•Avo­tu­len teko sekä ret­ki­keit­ti­men, gril­lin, ka­mii­nan ja ag­g­re­gaa­tin käyt­tö on kiel­let­ty.

•Pol­ku­pyö­rät, mo­pe­dit ja moot­to­ri­pyö­rät tu­lee jät­tää niil­le va­ra­tuil­le pai­koi­tu­sa­lu­eil­le.

•Al­le 18-vuo­ti­ai­den toi­vo­taan ma­joit­tu­van yh­des­sä van­hem­pien kans­sa.

•Tu­pa­koin­ti pa­lo­her­kil­lä alu­eil­la on kiel­let­ty. Kes­kus­ken­täl­lä tu­pa­koin­ti on sal­lit­tu vain sii­hen osoi­te­tuil­la tu­pa­koin­ti­pai­koil­la.

•Su­vi­seu­ra-alu­eel­la on al­ko­ho­lin naut­ti­mis­kiel­to.

•Seu­ra-alue sul­je­taan täyt­tö­lii­ken­net­tä lu­kuun ot­ta­mat­ta yön ajak­si kel­lo 1–6.

•Ma­joi­tu­sa­lu­eil­la tu­lee huo­leh­tia, et­tä kul­ku­väy­lät pi­de­tään va­pai­na ja es­teet­tö­mi­nä. Näin var­mis­te­taan hä­ly­ty­sa­jo­neu­vo­jen es­tee­tön liik­ku­mi­nen koh­tee­seen.

Oh­jei­ta ris­ki­ti­lan­tei­siin

•Jos telt­ta syt­tyy pa­la­maan, var­mis­ta, et­tei si­säl­lä ole ke­tään. Löy­sää na­rut ja pol­je telt­ta ka­saan. Sam­mu­ta tu­kah­dut­ta­mal­la tai lä­him­mäl­lä al­ku­sam­mut­ti­mel­la.

•Jos maas­to syt­tyy pa­la­maan, sam­mu­ta lä­him­mäl­lä al­ku­sam­mut­ti­mel­la ja pyy­dä lä­hel­lä ole­via avuk­si.

•Asun­to­vau­nun tai -au­ton syt­ty­es­sä pa­la­maan var­mis­ta, et­tei si­säl­lä ole ke­tään. Pois­ta kaa­su­pul­lo ja sam­mu­ta palo asun­to­vau­nun tai -au­ton sam­mut­ti­mel­la. Sul­je ovi, pyy­dä li­sä­a­pua naa­pu­reil­ta ja opas­ta pe­las­tu­syk­sik­kö koh­tee­seen.

•öl­jy­va­hin­ko­ta­pauk­ses­sa ota heti yh­teys tur­va­päi­vys­tyk­seen puh. 046 920 1051.

•Sai­raus­koh­tauk­sen sat­tu­es­sa soi­ta hä­tä­nu­me­roon 112 ja toi­mi en­si­a­puoh­jei­den mu­kai­ses­ti.

•Lii­ken­ne­on­net­to­muuk­sis­sa, jois­sa on tul­lut hen­ki­lö­va­hin­ko­ja, soi­ta hä­tä­nu­me­roon 112.

•Kii­reet­tö­mis­sä ta­pauk­sis­sa apua ja oh­jei­ta saa soit­ta­mal­la tur­va­päi­vys­tyk­seen puh. 046 920 1051.

•On­net­to­muus­ti­lan­tees­sa kai­kil­la on aut­ta­mis­vel­vol­li­suus.

- Ylei­siä oh­jei­ta on­net­to­muus­ta­pauk­sis­sa toi­mi­mi­sek­si löy­dät tääl­tä.

- Ylei­nen hä­tä­nu­me­ro: 112

- Tur­va­päi­vys­tys: 046 920 1051, 040 596 3182

- Löy­tö­ta­va­ra­toi­mis­to: 046 920 1150

- Ek­sy­nei­den las­ten hoi­va­paik­ka: 046 920 1330

Ym­pä­ris­tön­suo­je­luoh­jei­ta

Py­hä­jo­en su­vi­seu­ra-alue on vil­je­lys­maa­ta, jon­ka suo­je­luun tu­lee kiin­nit­tää huo­mi­o­ta. Seu­ra­vie­rai­ta pyy­de­tään käyt­tä­mään mer­kit­ty­jä kul­ku­väy­liä. Jo­kai­sen tu­lee osal­taan huo­leh­tia, et­tei ros­kia, jä­te­ve­siä ei­kä moot­to­ri­nes­tei­tä pää­se maa­pe­rään.

​Jo­kai­sen seu­ra­vie­raan tu­lee huo­leh­tia osal­taan, et­tä ros­kat ja WC-jät­teet toi­mi­te­taan niil­le kuu­lu­viin ke­räys­pis­tei­siin ja et­tei­vät au­tot ja vau­nut vuo­da nes­tei­tä maa­han. Ken­täl­lä ja ves­so­jen vie­res­sä ole­vat jät­tei­den ke­räys­pis­teet on mer­kit­ty jä­te­pis­te­kyl­teil­lä.

Ra­vin­to­las­sa jät­teet la­ji­tel­laan bio- ja se­ka­jät­tei­siin. Ma­joi­tu­sa­lu­eil­la kaik­ki jät­teet me­ne­vät se­ka­jät­tei­siin. Kier­rä­tet­tä­vät juo­ma­pul­lot ke­rä­tään niil­le va­rat­tui­hin ke­räi­ly­paik­koi­hin. Juo­ma­pul­lot ja nii­den kor­kit pan­naan ke­räys­pai­koil­la ole­viin pul­lo­pus­sei­hin tai muo­vi­kont­tei­hin.

Alu­eel­ta pois­läh­ties­sä on hyvä muis­taa siis­tiä ma­ja­paik­ka ja sen lä­hiym­pä­ris­tö kai­kis­ta ros­kis­ta. En­si­ar­voi­sen tär­ke­ää on muis­taa ke­rä­tä kaik­ki telt­to­jen pys­ty­tyk­seen tar­vit­ta­vat maa­kii­lat pois. Pie­net rau­ta­e­si­neet saat­ta­vat ol­la eläi­mil­le hai­tal­li­sia vie­lä vuo­sien­kin ku­lut­tua.

Seu­ra­vie­rai­ta pyy­de­tään huo­mi­oi­maan, et­tä WC-pa­pe­ri­rul­lia ei ole tar­koi­tet­tu hei­tel­tä­vik­si WC-kai­van­toi­hin. Rul­lat tuk­ki­vat imu­au­ton let­kun ja lait­teis­ton ja ai­heut­ta­vat li­sä­kus­tan­nuk­sia jä­te­huol­toon.

Py­hä­jo­ki on punk­kien ris­ki­a­lu­et­ta

Py­hä­jo­ki on tänä ke­sä­nä punk­kien ris­ki­a­lu­et­ta. Ta­va­no­mai­se­na va­ro­toi­men­pi­tee­nä seu­ra­vie­rai­ta ke­ho­te­taan tar­kis­ta­maan päi­vit­täin oma ja lä­heis­ten iho. Ihol­le tart­tu­neen pun­kin voi pois­taa oma­toi­mi­ses­ti punk­ki­pin­se­teil­lä tai -pih­deil­lä. Pun­kin pois­ton jäl­keen pu­re­ma­koh­ta puh­dis­te­taan. Tar­vit­ta­es­sa ote­taan yh­teyt­tä en­si­a­pu­a­se­mal­le.

Kuva: Päi­vi Pel­to­nie­mi

3.6.2020

Jee­sus sa­noo: "To­ti­ses­ti, to­ti­ses­ti: sil­lä, joka us­koo, on ikui­nen elä­mä." Joh. 6:47

Viikon kysymys