JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Suviseurojen työvoiman keräys käynnistyy

Uutiset
5.1.2022 13.00

Juttua muokattu:

5.1. 12:27
2022010512270120220105130000

Suviseurojen kuvapalvelu

Suviseurojen kuvapalvelu

Su­vi­seu­ra­tie­do­tus

Rau­ha­nyh­dis­tys­ten työ­a­si­a­hen­ki­löt käyn­nis­tä­vät työ­vuo­ro­jen ke­ruun vas­tuu­a­lu­eil­la. Vuo­ro­ja on tar­jol­la ai­kui­sil­le ja vä­hin­tään 12-vuo­ti­ail­le nuo­ril­le.

Jos Ju­ma­la suo, en­si ke­sän Su­vi­seu­rat jär­jes­te­tään Lo­pel­la Räys­kä­län len­to­ken­täl­lä 1.–4.7.2022. Val­mis­te­lut ovat eden­neet hy­väs­sä yh­teis­hen­ges­sä suun­ni­tel­mien mu­kai­ses­ti.

Su­vi­seu­ro­jen työ­vuo­roi­hin tar­vi­taan run­saas­ti va­paa­eh­toi­sia. Työ­voi­ma­vas­tuus­sa ovat en­si­si­jai­ses­ti ete­läi­sen alu­een rau­ha­nyh­dis­tyk­set.

Työ­vuo­ro­jen täyt­tä­mi­ses­tä vas­taa­vat kou­lu­tuk­sen saa­neet työ­a­si­a­hen­ki­löt. Jo­kai­sen rau­ha­nyh­dis­tyk­sen työ­a­si­a­hen­ki­lö vies­tii työ­vuo­ro­jen ke­ruun aloit­ta­mi­ses­ta omas­sa rau­ha­nyh­dis­tyk­ses­sään.

Teh­tä­viä jo­kai­sel­le

Työn­te­ki­jöi­tä tar­vi­taan esi­mer­kik­si ra­vin­to­laan kas­sa­vuo­roi­hin, lii­ken­tee­noh­jauk­seen sekä sii­vous­teh­tä­viin. Eri­lai­sia teh­tä­viä on kaik­ki­aan 445, ja yh­teen­sä työ­vuo­ro­ja on noin 13 300. Ta­voit­tee­na on saa­da työ­vuo­rot täy­tet­tyä 31.3.2022 men­nes­sä.

Työ­vuo­ron te­ke­mäl­lä voi hel­pos­ti osal­lis­tua Su­vi­seu­ro­jen jär­jes­tä­mi­seen. Suu­rim­man osan työ­vuo­rois­ta voi teh­dä kuka ta­han­sa yli 18-vuo­ti­as. Osa vuo­rois­ta edel­lyt­tää kui­ten­kin jär­jes­tyk­sen­val­vo­ja- tai tie­tur­va 1 -kort­tia. Myös nuo­rem­mil­le, vä­hin­tään 12-vuo­ti­ail­le, on tar­jol­la run­saas­ti työ­vuo­ro­ja.

– Kaik­ki teh­tä­vät ovat yh­tä tär­kei­tä, ja jo­kai­sel­le löy­tyy var­mas­ti so­pi­va työ. Toi­vom­me eri­tyi­sen tal­koo­hen­kis­tä miel­tä, kun jär­jes­täm­me kent­tä­seu­ro­ja kah­den ke­sän tau­on jäl­keen. Su­vi­seu­rat ovat hie­non yh­teis­työn tu­los, ja kai­kis­sa jär­jes­te­lyis­sä saam­me luot­taa Ju­ma­lan joh­da­tuk­seen, kan­nus­taa työ­voi­ma­toi­mi­kun­nan pu­heen­joh­ta­ja Pasi Kä­ke­lä.

Jär­jes­te­lyt ti­lan­teen mu­kaan

Työ­voi­man ke­ruu nou­dat­taa tois­tai­sek­si sa­mo­ja pe­ri­aat­tei­ta kuin edel­li­sis­sä­kin kent­tä­seu­rois­sa. Su­vi­seu­ro­jen jär­jes­te­lyis­sä nou­da­te­taan ai­kai­sem­pien vuo­sien ta­voin vi­ra­no­mais­ten mää­räyk­siä.

Mi­kä­li ko­ro­na­pas­sin käyt­töö­not­to tu­lee vält­tä­mät­tö­mäk­si, nou­da­te­taan sii­nä­kin vi­ra­no­mais­ten mää­räys­tä. Täs­tä tai muis­ta mah­dol­li­sis­ta uu­sis­ta lin­jauk­sis­ta vies­ti­tään erik­seen ai­na ti­lan­teen mu­kaan. Ru­koi­lem­me Tai­vaan Isäl­tä yh­teis­tä tal­koo­miel­tä.

16.6.2024

Jeesus sanoi: ”Eivät terveet tarvitse parantajaa, vaan sairaat. Menkää ja tutkikaa, mitä tämä tarkoittaa: ’Armahtavaisuutta minä tahdon, en uhrimenoja.’” Matt. 9:12–13

Viikon kysymys