JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Taivaan Isän siunaus on näkynyt toiminnassa – SRK:n vuosikokous pidettiin lauantaina

Uutiset
2.7.2022 15.00

Juttua muokattu:

2.7. 16:43
2022070216433520220702150000

Suviseurojen kuvapalvelu

Suviseurojen kuvapalvelu

Päi­vä­mies

Lop­pi

Vuo­si­ko­kous pe­rään­kuu­lut­ti rau­ha­nyh­dis­tys­ten joh­to­kun­tia ot­ta­maan nuo­ria mu­kaan toi­min­taan ja vas­tuun kan­ta­mi­seen.

SRK:n vuo­si­ko­kous jär­jes­tet­tiin Lo­pen kou­lu­tus­kes­kuk­ses­sa lau­an­tai­na 2. hei­nä­kuu­ta. Pai­kal­la oli 254 eri rau­ha­nyh­dis­tys­ten edus­ta­jaa ja 46 muu­ta edus­ta­jaa. Ko­kouk­sen pu­heen­joh­ta­ji­na toi­mi­vat Pek­ka Kan­to­la Kuu­sa­mos­ta ja Jus­si Vaa­ra Ter­vo­las­ta.

SRK:n ajan­koh­tais­kat­saus

SRK:n va­ra­pu­heen­joh­ta­ja Val­de Pa­lo­la ker­toi SRK:n ajan­koh­tais­kat­sauk­ses­sa muun mu­as­sa, et­tä nuor­ten lei­rien mää­rää py­ri­tään li­sää­mään mah­dol­li­suuk­sien mu­kaan vuo­del­le 2023. Li­säk­si jär­jes­te­tään eril­li­siä isos­kou­lu­tus­lei­re­jä. Uu­si Han­ka­sal­men lei­ri­kes­kus tar­jo­aa upe­at ti­lat lei­ri­työl­le, jo­ten tämä tul­lee li­sää­mään lei­ri­läis­ten mää­rää Han­ka­sal­mel­la.

Pa­lo­la ker­toi, et­tä re­surs­si­pan­kin käyt­töä laa­jen­ne­taan vuo­den 2023 ai­ka­na van­hus­ten pa­ris­sa teh­tä­vään työ­hön.

Lä­he­tys­työ­hön Af­ri­kas­sa si­säl­tyy edel­leen ko­ro­na­pan­de­mi­as­ta joh­tu­vaa epä­var­muut­ta. Ve­nä­jän lä­he­tys­mat­koi­hin epä­var­muut­ta ai­heut­taa vii­su­mi­po­li­tiik­ka ja eri alu­ei­den pai­kal­li­nen ti­lan­ne.

Lä­he­tys­työn tar­pei­siin suun­ni­tel­laan rip­pi­kou­lu­työ­tä, uu­sien pu­hu­jien kou­lu­tus­ta sekä koh­de­mai­den pu­hu­jien­ko­kouk­sen jär­jes­tä­mis­tä. Tar­koi­tus on koo­ta af­rik­ka­lai­set pu­hu­jat yh­teen vuo­den 2023 syk­syl­lä.

– Vuo­den ai­ka­na on tar­koi­tus jul­kais­ta yh­teis­työs­sä si­sar­jär­jes­tö­jen, LLC:n ja SFC:n, kans­sa eril­li­nen lä­he­tys­työn tar­pei­ta pal­ve­le­va si­vus­to, jon­ka tar­koi­tuk­se­na on vä­lit­tää kut­sua Ju­ma­lan val­ta­kun­taan, ker­toi Pa­lo­la.

– Hu­ma­ni­taa­ri­sen avun toi­min­taa jat­ke­taan ja laa­jen­ne­taan har­kin­nan mu­kaan uu­sil­le alu­eil­le, jois­sa pai­kal­li­nen evan­ke­liu­min työ on va­kiin­tu­nut. Uu­siin koh­de­mai­hin, eri­tyi­ses­ti Gui­ne­aan ja Sier­ra Le­o­neen, py­ri­tään kou­lut­ta­maan jä­se­net toi­mi­maan pai­kal­li­sis­sa toi­mi­kun­nis­sa.

Nuo­ret mu­kaan toi­min­taan

SRK:n pää­sih­tee­ri Juha Kaa­ri­vaa­ra to­te­si Sii­o­nin lau­lun 343 sa­noin seu­raa­van vuo­den toi­min­ta­suun­ni­tel­maa esi­tel­les­sään, et­tä "on vie­lä ai­ka ra­ken­taa ja työs­sä ah­ke­roi­da".

– Tai­vaan isä on siu­nan­nut val­ta­kun­tan­sa työ­tä poik­keu­sai­ka­na niin rau­ha­nyh­dis­tyk­sis­sä kuin SRK:lla­kin.

– Nor­maa­li toi­min­ta on jäl­leen käyn­nis­ty­nyt: lei­rit täyt­ty­vät, suu­ret seu­rat on pys­tyt­ty jär­jes­tä­mään ja re­surs­si­pan­kin avul­la on voi­tu aut­taa per­hei­tä ja luo­da koh­taa­mi­sia van­hem­mil­le­kin. Rip­pi­kou­lut on voi­tu pi­tää vii­kon mit­tai­si­na.

Kaa­ri­vaa­ra lä­het­ti ter­vei­sen­sä rau­ha­nyh­dis­tys­ten joh­to­kun­nil­le:

– Oli­si hyvä ai­ka ot­taa nuo­ria mu­kaan suun­nit­te­luun ja työ­hön. Eri­tyi­ses­ti rip­pi­kou­lun käy­neet nuo­ret oli­si hyvä ot­taa mu­kaan ja an­taa heil­le vas­tuu­ta. SRK:lta on­kin tu­los­sa Nuor­ten toi­min­nan tu­ke­mi­sek­si -ma­te­ri­aa­li tä­hän tar­pee­seen.

Sa­maa ko­ros­ti SRK:n lap­si ja nuo­ri­so­työn asi­an­tun­ti­ja Juha Luok­ka­la. Hän muis­tut­ti vas­ta­lan­see­ra­tus­ta nuo­ri­so-oh­jaa­jan toi­mes­ta, jol­la on mer­kit­tä­vä roo­li nuor­ten osal­lis­ta­mi­ses­sa.

– Huo­mi­oi­kaa ja tu­ke­kaa hei­tä teh­tä­vis­sään ihan toi­mi­kun­tien ta­sol­la, Luok­ka­la pyy­tää.

Ta­lous on ta­sa­pai­nos­sa

Toi­sen ko­ro­na­vuo­den ti­li­kau­si oli ali­jää­mäi­nen rei­lu 122 000 eu­roa. Lah­joi­tuk­sien, Kuu­le-so­vel­luk­sen ja val­ti­on tuen vuok­si ta­lous py­syi poik­keus­vuo­te­na kui­ten­kin ta­sa­pai­nos­sa. Val­de Pa­lo­la lä­het­ti­kin eri­tyis­kii­tok­sen val­ti­o­val­lal­le saa­dus­ta tu­es­ta.

– Tu­ki­a­lu­e­lah­joi­tuk­set ovat edel­leen mer­kit­tä­viä. Ne kat­ta­vat muun mu­as­sa lei­ri­kes­kuk­sen kiin­te­ät ku­lut, jo­ten lei­ri­mak­sut saa­daan pi­det­tyä al­haal­la, ker­toi SRK:n ta­lous­pääl­lik­kö Ilk­ka Tah­ko­la.

Ko­kous päät­ti, et­tä seu­raa­vien SRK:n Su­vi­seu­ro­jen vas­tuu­jär­jes­tä­ji­nä ovat vuon­na 2023 Sei­nä­jo­en Ry (Kau­ha­van len­to­ken­täl­lä), vuon­na 2024 Kuu­sa­mon Ry (Pu­das­jär­ven len­to­ken­täl­lä), vuon­na 2025 Lah­den Ry (Lo­pen len­to­ken­täl­lä) ja vuon­na 2026 Yli­vies­kan Ry (Kau­ha­van len­to­ken­täl­lä). Su­vi­seu­rat jär­jes­te­tään joko ylei­sö­ta­pah­tu­ma­na tai ver­kon vä­li­tyk­sel­lä.

Uu­sia jä­se­niä joh­to­kun­taan

Joh­to­kun­nan ero­vuo­ros­sa oli kuu­si hen­ki­löä, jois­ta Timo Mau­no, Heik­ki Saa­ri­kos­ki ja Jor­ma Vuor­ma jat­ka­vat. Ila­ri Kin­nu­nen, Esa Kouk­ka­ri ja Juk­ka Leh­to jäi­vät pois joh­to­kun­nan teh­tä­vis­tä. Kin­nu­sen ti­lal­le va­lit­tiin Sa­mu­li Kor­te­nie­mi Ro­va­nie­mel­tä, Kouk­ka­rin Leo Paa­so Ou­lus­ta ja Leh­don Jus­si Kar­ju­la Mu­hok­sel­ta.

– Te vel­jet olet­te teh­neet ta­vat­to­man ra­ken­ta­vaa työ­tä joh­to­kun­nas­sa, kiit­te­li Pa­lo­la joh­to­kun­nan jät­tä­viä.

– Toi­vo­tan uu­det jä­se­net sy­dä­mel­li­ses­ti ter­ve­tul­leik­si. En­sim­mäi­nen ko­kous on tä­nään, jo­ten työt al­ka­vat heti.

Jul­kai­su­jen toi­mi­tus­neu­vos­ton ero­vuo­ros­sa oli­vat Ari Pel­ko­nen ja Aar­no Sas­si. Pel­ko­nen jat­kaa työ­tään, ja Sas­sin ti­lal­le ko­kous va­lit­si Juha Haap­saa­ren Ou­lus­ta.

16.8.2022

Joka heikkoa sortaa, herjaa hänen Luojaansa, joka Luojaa kunnioittaa, armahtaa köyhää. Sananl. 14:31

Viikon kysymys