JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Tär­keim­män ää­rel­lä – strii­maus­työs­sä Reis­jär­vel­lä

Uutiset
7.7.2021 10.05

Juttua muokattu:

7.7. 17:05
2021070717055720210707100500

Lee­na Yli­kos­ki

Reis­jär­vi

Kaik­ki Reis­jär­ven Su­vi­seu­ro­jen seu­ra­pu­heet strii­mat­tiin tänä vuon­na. Lä­he­tyk­siä pys­tyi seu­raa­maan SRK:n yo­u­tu­be-ka­na­van kaut­ta en­sim­mäis­tä ker­taa näin kat­ta­vas­ti.

Pää­tös näin laa­jas­ta ku­vauk­ses­ta teh­tiin SRK:lla huh­ti­kuus­sa sa­mas­sa yh­tey­des­sä, kun var­mis­tui Su­vi­seu­ro­jen jär­jes­tä­mi­nen etä­lä­he­tyk­sin. Ku­vauk­sen ta­ka­na oli in­nos­tu­nut, noin 40 hen­gen po­ruk­ka, joka oli koot­tu hy­vin pi­kai­sel­la ai­ka­tau­lul­la näi­tä ku­vauk­sia var­ten.

Si­tou­tu­nei­ta te­ki­jöi­tä

Strii­mauk­ses­ta vas­taa­va Jaak­ko Päk­ki­lä ku­va­si strii­maus­teh­tä­vää var­sin vaa­ti­vak­si to­teut­taa näin no­pe­al­la ai­ka­tau­lul­la.

– Haas­te otet­tiin kui­ten­kin vas­taan ja sii­hen ha­lut­tiin vas­ta­ta esi­tet­ty­jen toi­vei­den mu­kaan. Haas­ta­vaa oli, mi­ten pys­ty­tään kou­lut­ta­maan niin suu­ri mää­rä vä­keä no­pe­as­ti. Aloin heti soi­tel­la ka­ve­reil­le, joi­den tie­sin har­ras­ta­van ku­vaus­ta ja pyy­sin hei­tä kut­su­maan tun­te­mi­aan ka­ve­rei­ta. On ol­lut mu­ka­va näh­dä, kuin­ka si­tou­tu­nei­ta kaik­ki oli­vat teh­tä­vään. Kou­lu­tus­pa­pe­rit oli lu­et­tu, jos kou­lu­tuk­siin ei pääs­ty, Päk­ki­lä sum­maa.

Yh­tei­nen mot­to

Kou­lu­tus strii­mauk­seen jär­jes­tet­tiin yh­te­nä kou­lu­tus­vii­kon­lop­pu­na ja kah­te­na il­ta­kou­lu­tuk­se­na. Kir­jal­li­set kou­lu­tus­ma­te­ri­aa­lit lä­he­tet­tiin jo­kai­sel­le. Strii­mauk­seen osal­lis­tu­vat työ­vuo­ro­lai­set oli­vat hy­vin tyy­ty­väi­siä saa­maan­sa opas­tuk­seen ja ko­ki­vat, et­tä oh­jeis­tuk­sil­la kyl­lä pär­jä­si, jos oli ku­van­nut ai­em­min har­ras­te­li­ja­na tai ko­ti­sii­o­nin seu­ra­ku­vaa­ja­na.

– In­no­kas­ta työ­vä­keä kai­pail­laan kui­ten­kin li­sää tä­hän­kin teh­tä­vään, to­te­si­vat työ­vuo­ros­sa ole­vat.

Päk­ki­lä to­te­si työs­sä yh­tei­se­nä mot­to­na ol­leen: ”Sana edel­lä men­nään ja vä­hem­män on enem­män”. Ku­vauk­sen to­teu­tus­ta poh­dit­tiin tark­kaan näi­den pe­ri­aat­tei­den va­los­sa.

– Yri­tim­me saa­da tun­nel­man, et­tä is­tu­tim­me kat­se­li­jan seu­ra­penk­kiin. Strii­mi­ku­vas­sa ha­lut­tiin nä­ky­vän pu­hu­jan li­säk­si ris­ti, vä­ri­maa­il­ma ja seu­ra­tun­nus, ku­vai­li Kari Ven­ga­sa­ho.

Seu­raa­jia ym­pä­ri maa­il­maa

Su­vi­seu­ra­ka­na­val­la oli li­ve­seu­raa­jia ker­ral­laan noin 2000–3500, jois­ta suu­rin osa yli 65-vuo­ti­ai­ta. Ven­ga­sa­ho ker­toi use­al­le strii­maa­jal­le ol­leen ilah­dut­ta­vaa, et­tä he sai­vat ol­la tar­jo­a­mas­sa ai­don su­vi­seu­ra­ko­ke­muk­sen myös iäk­kääm­mil­le ih­mi­sil­le ja lä­hi­o­mai­sil­le­kin.

– Saim­me mah­dol­lis­taa sen, et­tä näi­tä Su­vi­seu­ro­ja pys­tyt­tiin seu­raa­maan ym­pä­ri maa­il­maa. Hy­vä­nä puo­le­na on myös se, et­tä tal­len­teet kai­kis­ta seu­ra­pu­heis­ta jää­vät yo­u­tu­be-ka­na­val­le, jo­ten nii­hin voi pa­la­ta jäl­ki­kä­teen. Ku­vaus- ja strii­maus­po­ru­kan yh­tei­nen ilon ai­he oli, et­tä he sai­vat ol­la te­ke­mäs­sä työ­tä, jos­sa ol­laan tär­keim­män ää­rel­lä.

26.7.2021

Sinä tah­dot si­sim­pää­ni to­tuu­den – il­moi­ta siis mi­nul­le vii­sau­te­si! Ps. 51:8

Viikon kysymys

Ilmoitukset

Ta­pah­tu­koon si­nun tah­to­si

Vuo­den 2021 ajan­koh­tais­kir­ja kä­sit­te­lee ai­hei­ta ku­ten us­kon­non­va­paut­ta ja kris­ti­tyn vas­tuu­ta sekä pan­de­mi­an ai­heut­ta­mia muu­tok­sia ar­jes­sam­me ja yh­teis­kun­nas­sa. Sa­mal­la se ker­too luot­ta­muk­ses­ta muut­tu­mat­to­miin Ju­ma­lan sa­nan lu­pauk­siin ja hä­nen hy­vän tah­ton­sa to­teu­tu­mi­seen.

Lai­na

Per­hee­näi­din sel­viy­ty­mis­ta­ri­na avaa nä­ky­män suo­ma­lai­sen yh­teis­kun­nan ke­hit­ty­mi­seen jäl­leen­ra­ken­nuk­sen ajal­ta 1960-lu­vun hy­vin­voin­tiin. Sa­mal­la se on pu­heen­vuo­ro kris­til­lis­ten ar­vo­jen puo­les­ta.

Käsi en­ke­lin kä­des­sä

Rai­kas ja ajan­koh­tai­nen nuor­ten­kir­ja kä­sit­te­lee so­me­riip­pu­vuut­ta, ys­tä­vien mer­ki­tys­tä ja us­ko­ne­lä­män hoi­ta­mis­ta.

Ihas­tut­ta­va eläin­maa­il­ma

Tie­sit­kö, et­tä su­den­ko­ren­not ovat eläin­maa­il­man tai­ta­vim­pia len­tä­jiä ja saa­lis­ta­jia tai et­tä lap­set kuu­le­vat hei­nä­sir­kan soi­ton pa­rem­min kuin ai­kui­set?

Lap­si olen pie­ni

Tämä levy vie si­nut löy­tö­ret­kel­le las­ten Sii­o­nin lau­lu­jen pa­riin pien­ten soo­lo­lau­la­jien ja vä­hän isom­pien kuo­ro­lau­la­jien mu­ka­na. Kuun­te­le, kuin­ka kos­ket­ta­vas­ti, raik­kaas­ti ja mie­leen­pai­nu­vas­ti nuo­ri väki lau­laa näi­tä kris­til­li­syy­del­le ar­vok­kai­ta lau­lu­ja.