JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Tervetuloa Ranuan opistoseuroihin!

Uutiset
20.7.2022 15.15

Juttua muokattu:

20.7. 15:08
2022072015081520220720151500

Kari Vengasho

Kari Vengasho

Seu­ra­toi­mi­tus

Ra­nu­an opis­to­seu­rat jär­jes­te­tään jäl­leen kah­den vuo­den tau­on jäl­keen kent­tä­o­lo­suh­teis­sa Ra­nu­al­la 29.–31. hei­nä­kuu­ta 2022.

Seu­ra­jär­jes­tä­jät toi­vot­ta­vat kaik­ki seu­ra­vie­raat läm­pi­mäs­ti ter­ve­tul­leik­si Ju­ma­lan sa­nan kuu­loon hei­nä­kuun vii­mei­se­nä vii­kon­lop­pu­na.

– Tämä on odo­tet­tu ta­pah­tu­ma ko­ro­na­pan­de­mi­an ai­heut­ta­man kah­den etä­vuo­den jäl­keen, pää­toi­mi­kun­nan pu­heen­joh­ta­ja Leo Paa­so sa­noo.

Opis­to­seu­ro­jen tun­nus­lau­se on Je­re­mi­aan kir­jas­ta: "Minä an­nan teil­le tu­le­vai­suu­den ja toi­von" (Jer. 29:11).

Seu­ra­tun­nus muis­tut­taa sii­tä, et­tä Ju­ma­lan lu­pauk­set kan­ta­vat myös epä­var­man ja muut­tu­van ajan kes­kel­lä.

Seu­ra-alue avau­tuu tors­tai­na

Opis­to­seu­rat jär­jes­te­tään Ra­nu­an kris­til­li­sen kan­sa­no­pis­ton alu­eel­la osoit­tees­sa Kan­sa­no­pis­ton­tie 6, Ra­nua. Seu­ra-alue ava­taan seu­ra­vie­rail­le tors­tai­na 28.7.2022 klo 12.00.

Aat­to­seu­rat al­ka­vat tors­tai­na kel­lo 19. Opis­to­seu­ro­jen ava­jai­set ovat per­jan­tai­na kel­lo 10.

Seu­ra­vie­rai­ta pyy­de­tään kiin­nit­tä­mään edel­leen huo­mi­o­ta ko­ro­na­tur­val­li­suu­teen. Seu­roi­hin kan­nat­taa saa­pua vain ter­vee­nä. Vat­sa­tau­tiin tai ko­ro­naan sai­ras­tu­nei­den on hyvä siir­tyä seu­ra-alu­eel­ta ko­ti­hoi­toon in­fek­ti­on le­vi­ä­mis­vaa­ran vuok­si.

Opis­to­seu­rois­sa on syy­tä nou­dat­taa eri­tyi­sen hy­vää kä­si­hy­gie­ni­aa. Mu­kaan kan­nat­taa va­ra­ta saip­pu­aa ja kä­si­de­siä.

Vart­tu­neil­le seu­ra­vie­rail­le on va­rat­tu le­väh­tä­mis­tä var­ten is­tu­ma­paik­ko­ja ja juo­ta­vaa seu­ra­tel­tan ra­vin­to­lan puo­lei­seen pää­tyyn. Eril­li­nen le­po­paik­ka on en­si­a­pu­a­se­man yh­tey­des­sä Tai­de­ta­los­sa.

Ma­joit­tu­mi­nen seu­ra-alu­eel­la

Seu­ra-alu­eel­la on ti­laa ma­joit­tua hy­vis­sä kent­tä­o­lo­suh­teis­sa asun­to­vau­nuil­la, asun­to­au­toil­la tai tel­toil­la.

Kent­tä­mak­sun mak­sa­mis­ta suo­si­tel­laan etu­kä­teen Ra­nu­an opis­ton verk­ko­kau­pas­sa. Mak­sun voi mak­saa myös seu­ra-alu­een ma­joi­tus­toi­mis­tos­sa, kent­tä­mak­su­jen ke­rää­jil­le tai Mo­bi­le­Pay-mak­su­na nu­me­roon 74986. Mak­sua tai kuit­tia vas­taan saa ma­joi­tus­toi­mis­tos­ta tai kent­tä­mak­sun ke­rää­jäl­tä ma­joi­tus­li­pun, joka pyy­de­tään aset­ta­maan nä­ky­väs­ti esil­le ma­joi­tus­pai­kal­la.

Opis­ton pää­ra­ken­nuk­ses­sa on yh­teis­ma­joi­tus­luok­kia. Nai­set ja mie­het ma­joit­tu­vat eri luo­kis­sa, al­le rip­pi­kou­lui­käi­set ma­joit­tu­vat täy­si-ikäi­sen huol­ta­jan mu­ka­na. Yh­teis­ma­joi­tuk­seen on va­rat­tu kul­le­kin ma­joit­tu­jal­le yk­si pat­ja. Vuo­de­vaat­teet, pei­ton tai ma­kuu­pus­sin ja tyy­nyn ma­joit­tu­ja tuo mu­ka­naan.

Opis­ton asun­not ei­vät ole ma­joi­tus­käy­tös­sä seu­ra­vie­rail­le.

Säh­kö­paik­ko­ja saa­ta­vil­la ra­joi­te­tus­ti

Kent­tä­o­lo­suh­teis­sa säh­kö­paik­ka pys­ty­tään jär­jes­tä­mään vain ki­peim­min sitä tar­vit­se­vil­le. Lai­te­hoi­toa tar­vit­se­via uni­ap­ne­a­po­ti­lai­ta pyy­de­tään käyt­tä­mään en­si­si­jai­ses­ti ak­ku­käyt­töi­siä lait­tei­ta ja ma­joit­tu­maan nor­maa­leil­le ma­joi­tus­pai­koil­le. Ter­vey­den­huol­to­toi­mi­kun­ta ar­vi­oi säh­kö­pai­kan tar­peen vält­tä­mät­tö­myy­den. Tie­dus­te­lut säh­kö­pai­kois­ta pyy­de­tään etu­kä­teen säh­kö­pos­til­la osoit­tee­seen kar­ju­la­heik­ki@gmail.com.

Li­sä­tie­toa Ra­nu­an opis­to­seu­rois­ta löy­tyy osoit­tees­ta ra­nua.opis­to­seu­rat.fi. Opis­to­seu­rois­ta tie­do­te­taan myös so­si­aa­li­ses­sa me­di­as­sa: Ins­tag­ra­mis­sa ti­lil­lä @ra­nu­a­no­pis­to ja Fa­ce­boo­kis­sa Ra­nu­an kr. kan­sa­no­pis­to.

16.8.2022

Joka heikkoa sortaa, herjaa hänen Luojaansa, joka Luojaa kunnioittaa, armahtaa köyhää. Sananl. 14:31

Viikon kysymys