JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Tuomiokirkkoon etsitään kirkonvartijoita

Uutiset
30.12.2022 8.00

Juttua muokattu:

30.12. 09:41
2022123009415420221230080000

Päivi Tuomaala

Päivi Tuomaala

Päi­vä­mies

Ou­lun tuo­mi­o­kirk­koon et­si­tään kir­kon­var­ti­joi­ta. Kirk­koa ha­lu­taan pi­tää au­ki sii­hen tu­tus­tu­mis­ta ja hil­jen­ty­mis­tä var­ten.

Ou­lun tuo­mi­o­kirk­ko­seu­ra­kun­nan seu­ra­kun­ta­mes­ta­ri Heik­ki Tör­mä­sen mu­kaan teh­tä­vä so­pii hen­ki­löl­le, joka ha­lu­ai­si aut­taa seu­ra­kun­ta­lai­sia ole­mal­la hei­tä var­ten kir­kos­sa muu­ta­man tun­nin noin kol­men-nel­jän vii­kon vä­lein.

– Kir­kon­var­ti­jak­si so­pii ai­kui­nen ih­mi­nen, joka ym­mär­tää kir­kon ar­von ja ha­lu­aa aut­taa sii­nä, et­tä kir­kon ovet voi­si­vat ol­la mah­dol­li­sim­man pal­jon au­ki. Vuo­ros­sa on ai­na kak­si hen­ki­löä ja teh­tä­vään pe­reh­dy­te­tään huo­lel­li­ses­ti. Me seu­ra­kun­ta­mes­ta­rit olem­me toki mu­ka­na toi­min­nas­sa ja ai­na ta­voi­tet­ta­vis­sa, Tör­mä­nen sa­noo.

Va­paa­eh­tois­työs­tä si­säl­töä elä­mään

Kir­kon­var­ti­ja on pai­kal­la kir­kos­sa, kun mat­kai­li­jat ja muut kir­kos­ta kiin­nos­tu­neet hen­ki­löt ha­lu­a­vat tul­la tu­tus­tu­maan kirk­koon ja vaik­ka vain hil­jen­ty­mään.

– Kos­ka toi­vei­ta kir­kon au­ki­o­los­ta on pal­jon, ha­lu­am­me ko­keil­la täl­lais­ta vaih­to­eh­toa, jos löy­tyi­si va­paa­eh­toi­sia vas­tuun­kan­ta­jia tä­hän teh­tä­vään. Kuo­pi­os­sa on vas­taa­van­lais­ta toi­min­taa ja olem­me­kin saa­neet heil­tä toi­min­nan or­ga­ni­soi­mi­seen hy­viä vink­ke­jä. Kir­kon stra­te­gi­an­kin ta­voit­tee­na on se, et­tä kir­kon ovet voi­si­vat ol­la au­ki sil­loin, kun ih­mi­nen sin­ne ha­lu­aa tul­la, Tör­mä­nen ker­too.

Kir­kon­var­ti­jak­si voi il­moit­tau­tua va­paa­eh­tois­työn si­vus­tol­la www.va­paa­eh­tois­tyo.fi. Il­moit­tau­tu­neet kou­lu­te­taan teh­tä­vään tam­mi­kuun al­ku­puo­lel­la ja kir­kon­var­ti­jat aloit­ta­vat teh­tä­vis­sään jo heti kou­lu­tuk­sen jäl­keen.

6.2.2023

Minä luotan sinun armoosi, saan iloita sinun avustasi. Minä laulan kiitosta Herralle, hän pitää minusta huolen. Ps. 13:6

Viikon kysymys