JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Tuore pappi tuntee olevansa oikeassa paikassa

Uutiset
24.5.2024 6.00

Juttua muokattu:

22.5. 13:02
2024052213024820240524060000

Ari Kor­ho­nen

Oli­ver Si­vu­la vi­hit­tiin pa­pik­si Kuo­pi­os­sa 9. tou­ko­kuu­ta. Pää­tös ha­keu­tua pa­pin työ­hön kyp­syi pik­ku­hil­jaa.

– En minä tätä nuo­re­na ha­lun­nut. Aja­tus te­o­lo­gi­an opin­nois­ta vaa­ti kyp­syt­te­lyä ja pe­rus­teel­li­sen poh­din­nan, Si­vu­la muis­te­lee.

Hän kävi mie­les­sään läpi mo­nia am­mat­te­ja, mut­ta vaih­to­eh­dot kar­siu­tui­vat yk­si toi­sen­sa jäl­keen pois. Va­rus­mies­pal­ve­luk­sen ai­ka oli kään­ne­koh­ta, jol­loin Si­vu­lan mie­les­sä kyp­syi pää­tös ha­keu­tua te­o­lo­gi­seen tie­de­kun­taan.

– Tun­tui, et­ten minä muu­al­le­kaan sovi. Pää­tös oli lo­pul­ta hel­po­tus. Tie­sin, et­tä nyt minä olen oi­ke­as­sa pai­kas­sa, ja se tun­ne on pi­tä­nyt. Kas­va­mi­nen te­o­lo­gin iden­ti­teet­tiin ta­pah­tui te­o­lo­gi­an opin­to­je­ni ai­ka­na.

Si­vu­la aloit­taa pa­pin työt Kal­la­ve­den seu­ran­kun­nas­sa puo­len vuo­den mää­rä­ai­kai­ses­sa työ­suh­tees­sa. Työ­u­ran­sa alus­sa tuo­re pap­pi toi­voo saa­van­sa mo­ni­puo­li­ses­ti ko­ke­mus­ta seu­ra­kun­nas­sa. Myös van­ki­la- ja sai­raa­la­työ oli­si­vat kiin­nos­ta­via toi­min­ta­ym­pä­ris­tö­jä.

– Siel­lä ol­laan ky­sy­mys­ten ää­rel­lä. Näis­sä ti­lan­teis­sa voi ke­hit­tyä to­del­li­sia ja sy­väl­li­siä kes­kus­te­lu­ja, jois­sa kaik­ki tur­ha on rii­sut­tu pois.

Kan­san­kir­kos­sam­me ele­tään mur­ros­ten ai­kaa. Kir­kon si­säl­lä osit­tain hy­väk­sy­tään ja joi­den­kin ta­hol­ta ol­laan val­mii­ta myös siu­naa­maan Ju­ma­lan sa­nan vas­tais­ta elä­mää. Opil­li­sia nä­ke­my­se­ro­ja on kui­ten­kin ol­lut kau­an, ei­vät­kä ne ole es­tä­neet toi­mi­mas­ta kir­kon pap­pei­na. Si­vu­la suh­tau­tuu­kin luot­ta­muk­sel­la mah­dol­li­suuk­siin­sa toi­mia kir­kos­sa niin kau­an, kuin teh­tä­viä saa hoi­taa oman Raa­mat­tuun poh­jau­tu­van us­kon­sa mu­kai­ses­ti.


Tämä jut­tu on tii­vis­tel­mä. Lue Päi­vä­mie­hen pa­pe­ri- tai di­gi­leh­des­tä, mitä Si­vu­la to­te­aa nöy­ryy­des­tä, roh­keu­des­ta ja Ju­ma­lan siu­nauk­ses­ta.

16.6.2024

Jeesus sanoi: ”Eivät terveet tarvitse parantajaa, vaan sairaat. Menkää ja tutkikaa, mitä tämä tarkoittaa: ’Armahtavaisuutta minä tahdon, en uhrimenoja.’” Matt. 9:12–13

Viikon kysymys