JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

”Työ, johon kasvaa ja joka kasvattaa”

Uutiset
26.11.2022 6.00

Juttua muokattu:

25.11. 09:19
2022112509193620221126060000
Diakonin työhön kuuluu myös jumalanpalveluksiin osallistuminen. Riitta Nurmimäki avusti rukouksessa ja ehtoollisella pyhäinpäivän messussa Reisjärven kirkossa.

Diakonin työhön kuuluu myös jumalanpalveluksiin osallistuminen. Riitta Nurmimäki avusti rukouksessa ja ehtoollisella pyhäinpäivän messussa Reisjärven kirkossa.

Anni Laitila

Diakonin työhön kuuluu myös jumalanpalveluksiin osallistuminen. Riitta Nurmimäki avusti rukouksessa ja ehtoollisella pyhäinpäivän messussa Reisjärven kirkossa.

Diakonin työhön kuuluu myös jumalanpalveluksiin osallistuminen. Riitta Nurmimäki avusti rukouksessa ja ehtoollisella pyhäinpäivän messussa Reisjärven kirkossa.

Anni Laitila

An­ni Lai­ti­la

– Koh­taa, kuun­te­le, pal­ve­le, tii­vis­tää Reis­jär­ven seu­ra­kun­nan di­a­ko­ni Riit­ta Nur­mi­mä­ki ko­ke­muk­sen­sa di­a­ko­nin työs­tä.

Am­ma­tin­va­lin­taa teh­des­sään Nur­mi­mä­ki poh­ti eri­lai­sia vaih­to­eh­to­ja. Yk­si kiin­nos­ta­vis­ta am­ma­teis­ta oli so­si­o­no­min työ. Kou­lu­tus oli tuol­loin hy­vin suo­sit­tu, ja sis­kon roh­kai­se­ma­na hän haki so­si­o­no­mi-di­a­ko­nin kou­lu­tuk­seen.

Opis­ke­lu­a­jas­ta jäi mu­ka­vat muis­tot ja kut­su­mus di­a­ko­nin työ­hön. Val­mis­tu­mi­sen jäl­keen Nur­mi­mä­ki työs­ken­te­li eri­lai­sis­sa työ­pai­kois­sa di­a­ko­nin vir­kaa et­sien. Mo­nien vai­hei­den jäl­keen työ­paik­ka jär­jes­tyi Reis­jär­vel­tä, jos­sa di­a­ko­nin teh­tä­vään kuu­luu myös nuo­ri­so­työ.

– Kou­lu­tus an­taa hy­vän poh­jan, jol­ta voi al­kaa ope­tel­la työ­tä, Nur­mi­mä­ki ko­kee.

– Tämä on työ, jo­hon kas­vaa ja joka kas­vat­taa.

Työ­kent­tä pie­nes­sä seu­ra­kun­nas­sa on laa­ja. Rip­pi­kou­lu ja var­hais­nuo­ril­le jär­jes­tet­tä­vät ta­pah­tu­mat tuo­vat työ­hön vaih­te­lua. Nur­mi­mä­ki jär­jes­tää sään­nöl­lis­tä ker­ho­toi­min­taa per­heil­le ja tar­peen mu­kaan myös muil­le ryh­mil­le. Työs­sään koh­taa­mia ih­mi­siä hän kut­suu osal­lis­tu­maan eri­lai­siin seu­ra­kun­nan jär­jes­tä­miin ti­lai­suuk­siin ja ta­pah­tu­miin.

– Di­a­ko­ni­an kan­ta­va­na aja­tuk­se­na on ih­mi­sen tu­ke­mi­nen eri elä­män­vai­heis­sa. Seu­ra­kun­nas­sam­me jär­jes­tet­tä­vät aa­mu­pa­la­het­ket ja keit­to­lou­naat ovat ta­lou­del­li­sen avun li­säk­si ti­lai­suuk­sia, jot­ka ko­ko­a­vat yh­teen eri­lai­sis­sa elä­män­ti­lan­teis­sa ole­via ih­mi­siä ja kir­kon työn­te­ki­jöi­tä, Nur­mi­mä­ki ker­too ja to­te­aa, et­tä di­a­ko­nin työ­hön liit­tyy pal­jon or­ga­ni­soin­tia:

– Yh­teis­vas­tuu­ke­räyk­sen li­pas­ke­räys ja sii­hen liit­ty­vät ta­pah­tu­mat ke­vääl­lä sekä syys­puo­lel­la myy­jäi­set ja jou­lun elin­tar­vi­ke­ke­räys tuo­vat konk­reet­tis­ta apua ih­mi­sil­le lä­hel­lä ja kau­ka­na. Li­säk­si ro­vas­ti­kun­nal­li­nen yh­teis­työ ja eri­tyis­ryh­mil­le jär­jes­tet­tä­vät ta­pah­tu­mat ja lei­rit te­ke­vät työs­tä­ni en­tis­tä­kin mo­ni­puo­li­sem­paa.

Di­a­ko­ni ta­paa työs­sään ih­mi­siä sekä seu­ra­kun­nan ti­lois­sa et­tä ko­tien ar­jes­sa ja esi­mer­kik­si syn­ty­mä­päi­vä­juh­lal­li­suuk­sis­sa. Nur­mi­mä­en mu­kaan koh­taa­mi­sis­sa tär­ke­ää on ke­ven­tää miel­tä, mut­ta toi­saal­ta myös rat­koa esi­mer­kik­si ta­lou­del­li­ses­ti vai­kei­ta ti­lan­tei­ta.

– Kirk­ko aut­taa ta­lou­del­li­ses­ti, kun mi­kään muu taho ei au­ta. Yh­des­sä voim­me sel­vit­tää mah­dol­li­sia tu­ki­väy­liä ja ar­jen vält­tä­mät­tö­miä tar­pei­ta.

Di­a­ko­nin luo voi tul­la jut­te­le­maan mo­nen­lais­ten asi­oi­den kans­sa. Kun sai­ras­tu­mi­nen, on­net­to­muus tai muu vai­keus koh­taa, kan­nat­taa ti­lan­tee­seen ha­kea kuun­te­li­jaa.

– Roh­kai­sen ha­ke­maan her­käs­ti apua. Ei ole niin pien­tä iloa tai su­rua, et­tei­kö sitä voi­si ker­toa, Nur­mi­mä­ki tii­vis­tää.

Di­a­ko­ni­an juu­ret ulot­tu­vat al­ku­seu­ra­kun­taan as­ti. Di­a­ko­nei­na toi­mi­neet hen­ki­löt vei­vät yh­tei­sel­tä ate­ri­al­ta jää­neet ruu­an­täh­teet sel­lai­sil­le hen­ki­löil­le, jot­ka ei­vät ol­leet ko­koon­tu­mi­seen pääs­seet. Myö­hem­mis­sä vai­heis­sa di­a­ko­nit ovat esi­mer­kik­si kier­tä­neet ko­deis­sa lu­ke­mas­sa Raa­mat­tua. Tek­no­lo­gi­an ke­hit­ty­mi­sen myö­tä Ju­ma­lan sa­naa on help­po kuun­nel­la eri vies­ti­mis­tä.

Ny­ky­ai­ka­na di­a­ko­nin tär­keä teh­tä­vä on kut­sua ih­mi­siä seu­ra­kun­nan yh­tey­teen, esi­mer­kik­si ju­ma­lan­pal­ve­luk­seen ja eri­lai­siin ta­pah­tu­miin.

– On vai­kut­ta­vaa teh­dä työ­tä, jon­ka his­to­ria ulot­tuu kau­as, Nur­mi­mä­ki sa­noo.

– Vuo­si­tu­han­ten läpi val­lin­nut pe­ru­si­dea lä­him­mäi­sen­rak­kau­des­ta ja koh­taa­mi­ses­ta on edel­leen voi­mas­sa.

Nur­mi­mä­ki ko­kee, et­tä us­ko on voi­ma­va­ra vai­keis­sa ti­lan­teis­sa. Asi­ak­kaan kans­sa voi­daan yh­des­sä ol­la pie­niä vai­kei­den asi­oi­den edes­sä ja luot­taa Ju­ma­lan apuun. Toi­saal­ta ih­mi­set ovat usein ko­via toi­sil­leen: sil­loin saa muis­taa, et­tä Ju­ma­lan edes­sä olem­me sa­ma­nar­voi­sia.


Tämä jut­tu on osa Päi­vä­mie­hen nu­me­ros­sa 47 jul­kais­tua di­a­ko­ni­an juh­la­vuo­si­au­ke­a­maa. Voit lu­kea leh­des­tä kat­sauk­sen di­a­ko­ni­an his­to­ri­aan ja ny­ky­päi­vään sekä Päi­vä­mie­hen lu­ki­joi­den ko­ke­muk­sia seu­ra­kun­nan ja rau­ha­nyh­dis­tyk­sen di­a­ko­ni­an kaut­ta saa­dus­ta avus­ta.

6.2.2023

Minä luotan sinun armoosi, saan iloita sinun avustasi. Minä laulan kiitosta Herralle, hän pitää minusta huolen. Ps. 13:6

Viikon kysymys