JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Uusi kirkolliskokous aloittaa – ohjelmassa lähetekeskustelu rinnakkaisesta avioliittokäsityksestä

Uutiset
13.5.2024 6.40

Juttua muokattu:

14.5. 08:42
2024051408420520240513064000

Lasse Kokko

Lasse Kokko

Uu­si hel­mi­kuus­sa va­lit­tu kir­kol­lis­ko­kous ko­koon­tuu toi­mi­kau­ten­sa en­sim­mäi­seen is­tun­toon Lin­nas­mä­en opis­tol­la (Lus­to­ka­tu 7, Tur­ku) 13.–17. tou­ko­kuu­ta. Oh­jel­mas­sa on muun mu­as­sa, alus­ta­van ai­ka­tau­lun mu­kaan kes­ki­viik­ko­aa­mu­na, lä­he­te­kes­kus­te­lu kirk­ko­jär­jes­tyk­sen muu­to­se­si­tyk­ses­tä, joka kos­kee kir­kon avi­o­liit­to­kä­si­tys­tä.

Esi­tyk­ses­sä eh­do­te­taan, et­tä kirk­ko­jär­jes­tyk­seen li­sät­täi­siin sään­nös rin­nak­kai­sis­ta avi­o­liit­to­kä­si­tyk­sis­tä. Toi­ses­sa avi­o­liit­to ym­mär­re­tään mie­hen ja nai­sen vä­li­se­nä ja toi­ses­sa avi­o­liit­to ym­mär­re­tään kah­den hen­ki­lön vä­li­se­nä. Kä­si­tyk­set ovat te­o­lo­gi­ses­ti eri ta­voin pe­rus­tel­tu­ja.

Kir­kol­lis­ko­kous jär­jes­täy­tyy

Kir­kol­lis­ko­kouk­sen ava­jais­mes­su on Tu­run tuo­mi­o­kir­kos­sa maa­nan­tai­na 13.5. klo 10.00. Mes­sua voi seu­ra­ta strii­min vä­li­tyk­sel­lä. Mes­sus­sa saar­naa piis­pa Tee­mu Laa­ja­sa­lo. Ark­ki­piis­pa Ta­pio Luo­ma avaa kir­kol­lis­ko­kouk­sen maa­nan­tai­na kel­lo 12.30. Ope­tus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­ri­ön kah­vi­ti­lai­suus on kes­ki­viik­ko­na 15.5. klo 14. Pai­kal­la on mi­nis­te­ri An­na-Maja Hen­riks­son.

Kir­kol­lis­ko­kous jär­jes­täy­tyy ko­kous­vii­kon aluk­si. Pu­heen­joh­ta­ja­na toi­mii ark­ki­piis­pa Ta­pio Luo­ma. Kir­kol­lis­ko­kous va­lit­see kes­kuu­des­taan kak­si va­ra­pu­heen­joh­ta­jaa sekä ja­kaa va­li­o­kun­ta­pai­kat. Sen jäl­keen kir­kol­lis­ko­kous ryh­tyy kä­sit­te­le­mään päi­vä­jär­jes­tyk­ses­sä ole­via asi­oi­ta.

Eh­do­tus säh­köi­ses­tä ää­nes­tä­mi­ses­tä

Kir­kol­lis­ko­kouk­sen kä­sit­te­lyyn tu­lee myös piis­pain­ko­kouk­sen esi­tys Kir­kol­lis­ten toi­mi­tus­ten kir­jan uu­dis­ta­mis­työn käyn­nis­tä­mi­ses­tä.

Asi­a­lis­tal­la ovat Kir­kon kes­kus­ra­has­ton ja Kir­kon elä­ke­ra­has­ton toi­min­ta­ker­to­muk­set ja ti­lin­pää­tök­set vuo­del­ta 2023 sekä vuo­den 2024 Kir­kon kes­kus­ra­has­ton ta­lou­sar­vi­on en­sim­mäi­nen muu­tos.

Kä­sit­te­lyyn tu­lee Hel­sin­gin hiip­pa­kun­ta­val­tuus­ton esi­tys, jos­sa eh­do­te­taan seu­ra­kun­ta­vaa­leis­sa siir­ty­mis­tä säh­köi­seen ää­ni­oi­keu­tet­tu­jen lu­et­te­loon ja säh­köi­seen ää­nes­tä­mi­seen. Esi­tys poh­jau­tuu Kal­li­on seu­ra­kun­nan seu­ra­kun­ta­neu­vos­ton ja Hel­sin­gin seu­ra­kun­ta­yh­ty­män yh­tei­sen kirk­ko­neu­vos­ton aloit­tei­siin. Kir­kol­lis­ko­kous va­lit­see myös jä­se­niä kirk­ko­hal­li­tuk­sen täy­sis­tun­toon hiip­pa­kun­tien eh­do­tus­ten pe­rus­teel­la.

Seu­raa kir­kol­lis­ko­kous­ta ver­kos­sa

Kir­kol­lis­ko­kouk­sen alus­ta­va työ­suun­ni­tel­ma ja tau­luk­ko kä­si­tel­tä­vis­tä asi­ois­ta löy­ty­vät kir­kol­lis­ko­kouk­sen verk­ko­si­vuil­ta. Myös päi­vä­jär­jes­tyk­set, eli lu­et­te­lot täy­sis­tun­nois­sa kä­si­tel­tä­vis­tä asi­ois­ta ja nii­hin liit­ty­vis­tä asi­a­kir­jois­ta jul­kais­taan sa­moil­la si­vuil­la, kun ne ovat val­mis­tu­neet. Tääl­tä löy­ty­vät myös lin­kit strii­mauk­siin sekä Do­mus-pal­ve­luun, jos­sa kir­kol­lis­ko­kouk­sen asi­a­kir­jat ovat.

Kir­kol­lis­ko­kou­se­dus­ta­jat hiip­pa­kun­nit­tain löy­ty­vät evl.fi/plus-si­vuil­ta. Kir­kol­lis­ko­kou­se­dus­ta­jat löy­ty­vät myös eh­do­kas­gal­le­ri­as­ta, jos edus­ta­ja on teh­nyt esit­te­lyn vaa­lien yh­tey­des­sä.

Vies­ti­pal­ve­lu X:ssä ko­kou­suu­ti­sia voi seu­ra­ta tun­nis­teel­la #kir­kol­lis­ko­kous ja #kyr­ko­mö­tet. Kir­kon vies­tin­nän päi­vi­tyk­siä voi seu­ra­ta myös kir­kon Ins­tag­ram-ti­lil­tä (kirk­ko_suo­mes­sa).

16.7.2024

Herra sanoi Moosekselle: ”Minä olen sinun isäsi Jumala, Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumala.” Silloin Mooses peitti kasvonsa, sillä hän pelkäsi katsoa Jumalaa. 2. Moos. 3:6

Viikon kysymys