JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Vas­ta­syn­ty­neen täy­del­li­syys saa sa­nat­to­mak­si

Uutiset
24.9.2020 13.16

Juttua muokattu:

25.9. 12:59
2020092512593920200924131600
Vauvoja voisi ihastella ja kuvata vaikka kuinka paljon, sanovat Anni Turpeinen (vas.) ja Anni Kokkonen sylissään alle kuukauden ikäiset lapsensa.

Vauvoja voisi ihastella ja kuvata vaikka kuinka paljon, sanovat Anni Turpeinen (vas.) ja Anni Kokkonen sylissään alle kuukauden ikäiset lapsensa.

Kuva haastateltavilta

Vauvoja voisi ihastella ja kuvata vaikka kuinka paljon, sanovat Anni Turpeinen (vas.) ja Anni Kokkonen sylissään alle kuukauden ikäiset lapsensa.

Vauvoja voisi ihastella ja kuvata vaikka kuinka paljon, sanovat Anni Turpeinen (vas.) ja Anni Kokkonen sylissään alle kuukauden ikäiset lapsensa.

Kuva haastateltavilta

Päi­vä­mies

Tä­nään per­jan­tai­na on val­ta­kun­nal­li­nen vau­van­päi­vä. Ou­lu­lai­säi­dit An­ni Kok­ko­nen ja An­ni Tur­pei­nen vaih­toi­vat aja­tuk­si­aan uu­des­ta ar­jes­ta kah­den pie­nen lap­sen äi­ti­nä.

– Iloa, rak­kaut­ta, siu­naus­ta, mer­ki­tys­tä mut­ta myös työ­tä, lis­taa An­ni Kok­ko­nen vau­van elä­mään tuo­mia asi­oi­ta.

Kok­ko­sel­la ja Tur­pei­sel­la on liki sa­ma­ni­käi­set lap­set: noin puo­li­tois­ta­vuo­ti­aat esi­koi­set ja al­le kuu­kau­den ikäi­set, vii­kon erol­la toi­sis­taan syn­ty­neet vau­vat.

Vau­va-ar­ki on pie­nis­sä ym­py­röis­sä

– Uu­den ar­jen opet­te­lua, vau­vaan tu­tus­tu­mis­ta ja vau­va­kup­las­sa oloa, Kok­ko­nen ker­too kuu­lu­mi­si­aan.

– Iha­naa, kun saa tuok­su­tel­la vas­ta­syn­ty­nyt­tä, ih­me­tel­lä mi­ten pie­ni ja täy­del­li­nen se on kaik­ki­ne pie­ni­ne yk­si­tyis­koh­ti­neen.

Ihas­tut­ta­vaa täl­lä het­kel­lä kai­mo­jen mie­les­tä on myös isom­man si­sa­ruk­sen osoit­ta­ma hel­lyys pie­nem­pää koh­taan.

En­si viik­koi­hin liit­tyy myös ris­ti­äis­ten suun­nit­te­lua ja ko­to­na uu­teen elä­mään tu­tus­te­lua.

– Täl­lä het­kel­lä oma elä­mä on ai­ka pien­tä, mut­ta toki on iha­na saa­da vau­va­vie­rai­ta, Kok­ko­nen ku­vaa.

– Vas­ta­syn­ty­neen koh­dal­la tun­tuu iha­nal­ta pyy­tää vie­rai­ta kat­so­maan vau­vaa ja käy­dä näyt­tä­mäs­sä sitä lä­hei­sil­le, An­ni Tur­pei­nen ker­too.

Syn­ty­mä on ih­me

Kos­ka sekä Tur­pei­sen et­tä Kok­ko­sen lap­set ovat syn­ty­neet pie­nel­lä ikä­e­rol­la edel­li­seen, vau­va-ai­ka on äi­deil­lä tuo­rees­sa muis­tis­sa. Sil­ti oli asi­oi­ta, jot­ka ovat yl­lät­tä­neet ja ih­me­tyt­tä­neet.

– Syn­ty­män ih­me! Vaik­ka sii­tä on vä­hän ai­kaa kun esi­koi­nen syn­tyi, se het­ki ja koko syn­ty­mä oli tosi ih­meel­li­nen taas. Sii­nä kyl­lä tun­tee it­sen­sä jo­ten­kin hy­vin pie­nek­si, An­ni Kok­ko­nen ih­met­te­lee.

Tur­pei­nen on häm­mäs­tel­lyt sa­maa.

– Mi­ten Tai­vaan Isä on voi­nut luo­da sem­moi­sen pro­ses­sin, et­tä ih­mis­ke­ho voi kas­vat­taa vau­van ma­has­sa ja sit­ten vie­lä syn­nyt­tää sen? Se tun­tuu ih­meel­li­sel­tä.

Elä­mä kah­den kans­sa opet­te­lut­taa

Kok­ko­nen ja Tur­pei­nen nä­ke­vät äi­tiy­den po­si­tii­vi­ses­sa va­los­sa, ja sil­mä­pus­sien ja oman ajan puut­teen läpi siu­nauk­se­na ja lah­ja­na.

– Kun on kak­si las­ta, niin mi­ten sitä saa yh­tään mi­tään teh­tyä, kun kum­pi­kin vaa­tii vuo­ro­tel­len ja yh­tä ai­kaa jo­ta­kin, mitä tar­vis teh­dä, Tur­pei­nen ky­syy.

Kok­ko­nen on ha­vah­tu­nut sa­maan:

– Voin kyl­lä sa­mais­tua! Mi­ten ar­jen saa pyö­ri­mään kah­den kans­sa? Mi­ten löy­tää ai­kaa omal­le hy­vin­voin­nil­le ja puo­li­sol­le?

Kok­ko­nen ja Tur­pei­nen ovat yh­tä miel­tä sii­tä, et­tä pe­rim­mäi­nen voi­ma ja tuki tu­lee Tai­vaan Isäl­tä, vaik­ka puo­li­so ja lä­hi­pii­ri ovat­kin kes­kei­ses­sä osas­sa per­he-elä­mää.

– Var­maan mo­nes­ti sitä huo­kai­see­kin Tai­vaan Isän puo­leen, et­tä an­na voi­mia täs­sä teh­tä­väs­sä, Kok­ko­nen sa­noo.

Tur­peis­ta on loh­dut­ta­nut se, et­tei pak­ka ha­joa, vaik­ka ai­ka­tau­lu jos­kus pet­täi­si.

– Hyvä point­ti An­nil­ta! Kok­ko­nen sä­es­tää.

– Ei oo vaa­ral­lis­ta, vaik­ka ruu­an saa­mi­nen ve­nyy tai joku asia on vä­hän mul­lin mal­lin. Se­kin var­mas­ti ajan kans­sa hel­pot­taa ja muo­tou­tuu.

On­han ne vaan iha­nia

Äi­dit tun­te­vat suur­ta yl­peyt­tä lap­sis­taan.

– Te­kee mie­li vaan heh­kut­taa vau­vaa ja vas­ta­syn­ty­nei­tä, on­han ne vaan ai­van iha­nia, An­ni Kok­ko­nen ihas­te­lee.

– Oi­ke­as­ti, ne on noin pie­niä! Sitä ei muis­ta­nut, mi­ten pie­niä ja täy­del­li­siä ne on, hän hy­myi­lee.

– Tun­tuu, et­tä hal­ke­aa yl­pey­des­tä, kun omat lap­set on niin iha­nia ja op­pii jo­tain, Tur­pei­nen heh­kut­taa.

Äi­din­rak­kaus ei lopu kes­ken

Myös äi­din­rak­kaus saa nai­set sa­nat­to­mak­si.

– Mi­ten se voi ol­la niin voi­ma­kas­ta? Heti kun lap­si syn­tyy, sitä ko­kee, vaik­ka huo­maan myös sen, et­tä rak­kaus lap­seen kas­vaa koko ajan ja vah­vis­tuu, An­ni Tur­pei­nen ku­vai­lee.

Kok­ko­nen se­lit­tää rak­kau­den lap­seen syt­ty­vän jo ras­kau­sai­ka­na. Kah­den lap­sen äi­ti­nä hän on teh­nyt tar­peel­li­sen ha­vain­non:

– Rak­kaut­ta riit­tää mo­lem­mil­le lap­sil­le ei­kä sitä tar­vit­se yrit­tää ja­kaa. Se kas­vaa vaan.

23.10.2020

Hän an­toi Is­ra­e­lil­le la­kin­sa ja käs­ki mei­dän isi­äm­me opet­ta­maan ne lap­sil­leen,

jot­ta tu­le­va­kin pol­vi ne tun­ti­si, jot­ta vas­te­des syn­ty­vät­kin ne op­pi­si­vat ja ker­toi­si­vat omil­le lap­sil­leen. Ps. 78:5–6

Viikon kysymys