JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Vi­de­o­teks­ti­tys hyö­dyt­tää huo­no­kuu­loi­sia

Uutiset
25.7.2020 6.40

Juttua muokattu:

24.7. 13:09
2020072413094720200725064000

Sirk­ka Leh­to

Päi­vä­mies

SRK:n tä­män vuo­den Su­vi­seu­ro­jen vi­de­o­lä­he­tyk­set on teks­ti­tet­ty. Teks­ti­tys tu­lee ha­lu­tes­saan ot­taa ase­tuk­sis­ta käyt­töön.

SRK on aloit­ta­nut saa­vu­tet­ta­vuu­den pa­ran­ta­mi­sen vi­de­o­lä­he­tys­ten teks­ti­tyk­sel­lä. Suo­mes­sa on muu­al­la­kin tänä vuon­na vie­ty mo­nin ta­voin eteen­päin suo­si­tus­ta, joka poh­jau­tuu EU:n saa­vu­tet­ta­vuus­di­rek­tii­viin. Sil­lä py­ri­tään var­mis­ta­maan, et­tä jo­kai­nen pys­tyy käyt­tä­mään jul­ki­sia verk­ko­pal­ve­lui­ta.

– Huo­no kuu­lo vai­keut­taa osal­lis­tu­mis­ta. Teks­ti­tyk­sen avul­la ol­laan taas lä­hem­pä­nä sitä, et­tä kaik­ki pää­si­si­vät osal­lis­tu­maan seu­ra­ta­pah­tu­maan es­teet­tö­mäs­ti, ker­too au­di­o­no­mi San­na Ko­ti­mä­ki, joka on va­paa­eh­toi­se­na SRK:n tal­koo­vuo­rois­sa ol­les­saan näh­nyt toi­min­nan tar­peel­li­sek­si.

– Su­vi­seu­ra­lä­he­tyk­set ovat jo val­miit, hän iloit­see.

Teks­ti­tys aut­taa mo­nia

Kir­joi­tus­tulk­kaus tar­koit­taa sitä, et­tä tulk­kaa­ja si­mul­taa­nis­ti, re­aa­li­ai­kai­ses­ti, kir­joit­taa pu­hu­tun pu­heen. Vi­de­oon teks­ti­tys teh­dään edi­toi­mal­la, eli kuun­nel­laan, kir­joi­te­taan, muo­ka­taan ja lai­te­taan ajoi­tuk­set koh­dil­leen.

– Kir­joi­tus­tulk­kaus on tar­koi­tet­tu sel­lai­sil­le, joi­den äi­din­kie­li on pu­hut­tu kie­li: he ovat kuu­ro­ja tai huo­no­kuu­loi­sia, mut­ta ei­vät osaa viit­to­ma­kiel­tä. Kuu­rot­kin hyö­ty­vät teks­ti­tyk­ses­tä, jos vi­de­o­ta ei ole vii­tot­tu, ker­too Ko­ti­mä­ki.

Ko­ti­mä­ki sel­ven­tää, et­tä kun ai­kui­se­na kuu­rou­tu­neil­le ase­te­taan usein leik­kaa­mal­la si­sä­kor­vais­tu­te, heil­le voi kui­ten­kin jää­dä vai­keuk­sia saa­da sel­vää pu­hees­ta, eri­tyi­ses­ti hä­lys­sä.

Teks­ti­tys tuot­taa iloa muil­le­kin kuin kuu­lo-on­gel­mai­sil­le; eri­lai­sis­ta kog­ni­tii­vis­ta häi­ri­öis­tä kär­si­vien on myös to­det­tu hyö­ty­vän teks­ti­tyk­sis­tä.

– Nor­maa­li­kuu­loi­set­kin voi­vat teks­ti­tyk­sen avul­la seu­ra­ta vi­de­o­ta esi­mer­kik­si lin­ja-au­tos­sa häi­rit­se­mät­tä ym­pä­ril­lä oli­joi­ta, to­te­aa Ko­ti­mä­ki.

Työ on mie­le­käs­tä

Vir­pi ja Jaak­ko Ka­ris­to Lah­des­ta ovat ol­leet mu­ka­na teks­ti­tys­tal­kois­sa, osa­na noin kym­men­tä va­paa­eh­tois­ta.

Jaak­ko Ka­ris­to oli vuon­na 2006 Su­vi­seu­ro­jen tie­don­siir­to­vii­kon­lo­pus­sa Jäm­säs­sä mu­ka­na. Siel­lä oli yh­tä ai­kaa viit­to­ma­kie­lis­ten lei­ri.

– Siel­lä asia nou­si esiin pyyn­tö­nä kuu­ro­jen puo­lel­ta, et­tä saa­tai­siin tulk­kaus­ta net­tiin ja myös tal­len­tei­na, hän ker­too.

– Teks­ti­tulk­kaus tun­tuu erit­täin mie­lek­kääl­tä, kos­ka tun­nen kuu­ro­ja ja huo­no­kuu­loi­sia ja olen mo­nes­ti poh­ti­nut, mi­ten heil­le sai­si hel­pos­ti vä­li­tet­tyä pu­hei­ta ja alus­tuk­sia, kun ker­ran kaik­ki tie­to­tek­ni­set val­miu­det ovat ole­mas­sa, sa­noo Vir­pi Ka­ris­to.

Aut­ta­mi­nen pal­kit­see

Ka­ris­to­jen yh­teis­työ su­juu:

– Jas­ka ve­tää en­sin Wor­din pu­heen­tun­nis­tu­soh­jel­mal­la pu­heen teks­tik­si, ja minä siir­rän ne Yo­u­Tu­been. Yo­u­Tu­ben stu­di­os­sa on oh­jel­ma, jol­la esi­mer­kik­si voi ajaa teks­tit copy-pas­te-me­ne­tel­mäl­lä, ker­too Vir­pi Ka­ris­to.

– Olen yrit­tä­nyt muo­toil­la teks­tin si­ten, et­tä pel­käl­lä lu­ke­mi­sel­la­kin py­syy jy­väl­lä, mis­tä pu­hu­taan, hän jat­kaa.

Ka­ris­tot in­nos­tui­vat työs­tä.

– Tun­tuu hy­väl­tä, kun pys­tyy aut­ta­maan. Sa­mal­la tu­lee it­se­kin eri ta­val­la sy­ven­nyt­tyä saar­naan ja sen si­säl­töön. Hom­ma ei ole vai­ke­aa, se on oi­ke­as­ti ki­vaa, sa­noo Jaak­ko Ka­ris­to.

– Se on suo­ras­taan kou­kut­ta­vaa, nau­raa hä­nen vai­mon­sa.

27.11.2020

Älä vaa­di pal­ve­li­jaa­si tuo­mi­ol­le, sil­lä si­nun edes­sä­si ei yk­si­kään ole syy­tön. Ps. 143:2

Viikon kysymys