JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Vuosikokouksessa vallitsi yksimielisyys

Uutiset
29.6.2024 15.15

Juttua muokattu:

29.6. 15:03
2024062915033920240629151500
Suomen Rauhanyhdistysten Keskusyhdistyksen vuosikokous pidettiin Tuomas Sammelvuo salissa suviseuralauantaina.

Suomen Rauhanyhdistysten Keskusyhdistyksen vuosikokous pidettiin Tuomas Sammelvuo salissa suviseuralauantaina.

Suviseurojen kuvapalvelu

Suomen Rauhanyhdistysten Keskusyhdistyksen vuosikokous pidettiin Tuomas Sammelvuo salissa suviseuralauantaina.

Suomen Rauhanyhdistysten Keskusyhdistyksen vuosikokous pidettiin Tuomas Sammelvuo salissa suviseuralauantaina.

Suviseurojen kuvapalvelu

Saa­ra Ko­leh­mai­nen

Pu­das­jär­vi

Pit­käl­ti etu­kä­teen val­mis­tel­tu vuo­si­ko­kous teki yk­si­mie­li­siä pää­tök­siä. Ko­kou­se­dus­ta­jil­le ker­rot­tiin ajan­koh­tai­sia asi­oi­ta muun mu­as­sa lei­ri­kes­kus­ten ja opis­to­jen ti­lan­tees­ta.

Suo­men Rau­ha­nyh­dis­tys­ten Kes­ku­syh­dis­tyk­sen vuo­si­ko­kous pi­det­tiin Pu­das­jär­ven Su­vi­seu­ro­jen yh­tey­des­sä lau­an­tai­na aa­mu­päi­väl­lä. Ko­kouk­seen osal­lis­tui 270 vi­ral­lis­ta edus­ta­jaa 129:stä rau­ha­nyh­dis­tyk­ses­tä. Li­säk­si ko­kouk­seen osal­lis­tui SRK:n joh­to­kun­ta, edus­ta­jien puo­li­soi­ta ja mui­ta hen­ki­löi­tä yh­teen­sä 43.

SRK:n joh­to­kun­n­nan pu­heen­joh­ta­ja Val­de Pa­lo­la toi­vot­ti jä­se­nyh­dis­tyk­sen edus­ta­jat ter­ve­tul­leek­si kes­ku­syh­dis­tyk­sen vuo­si­ko­kouk­seen.

– Ku­ten olem­me saa­neet lu­kea vuo­si­ker­to­muk­ses­ta, SRK:n kes­kei­sin teh­tä­vä on pi­tää esil­lä Ju­ma­lan sa­naa. Täs­sä ko­kouk­ses­sa kat­se­lem­me asi­oi­ta taak­se­päin mut­ta myös eteen­päin. Te pää­tät­te toi­min­nan ja ta­lou­den hy­väk­sy­mi­ses­tä ja teet­te pää­tök­sen toi­min­ta­suun­ni­tel­man hy­väk­sy­mi­ses­tä vuo­del­le 2025, to­te­si Pa­lo­la.

Ko­kouk­sen pu­heen­joh­ta­jak­si va­lit­tiin Jari Lat­va­la ja Ta­ne­li Kal­li­o­koski, sih­tee­rei­nä toi­mi­vat Ma­ti­as Mu­ho­la ja Mark­ku Heik­ka­la.

In­ves­toin­ti­tar­pei­ta ja lä­he­tys­työn or­ga­ni­soi­tu­mis­ta

SRK:n pää­sih­tee­ri Ar­to Töl­li kiit­te­li vuo­si­ko­kou­se­dus­ta­jia men­nees­tä vuo­des­ta.

– En­nen kaik­kea ha­lu­an lau­sua kii­tok­set, vä­lit­tä­kää ne ko­ti­sii­o­nei­hin­ne. Olem­me saa­neet hil­jen­tyä Ju­ma­lan sa­nan kuu­loon, vä­lil­lä naut­tien val­miis­ta, vä­lil­l­lä vas­tuu­ta kan­ta­en.

Vuo­den 2023 toi­min­ta­ker­to­mus­ta ja vuo­den 2025 toi­min­ta­suun­ni­tel­maa esi­tel­les­sään Töl­li ker­toi muun mu­as­sa sii­tä, et­tä lei­reil­lä on ol­lut en­nä­tys­mää­rä lei­ri­läi­siä vuo­si­na vii­me vuon­na. Isos­kou­lu­tuk­seen on pa­nos­tet­tu ja sii­hen pa­nos­te­taan jat­kos­sa­kin.

Vuo­si­na 2023 ja 2024 ei ole ol­lut iso­ja in­ves­toin­te­ja esi­mer­kik­si lei­ri­kes­kus­ten osal­ta, mut­ta tar­vet­ta on, mai­nit­si Töl­li.

– Tie­däm­me, et­tä Rau­ti­o­saa­ren lei­ri­kes­kuk­sen ti­lal­le et­si­tään rat­kai­sua poh­joi­sen alu­een rau­ha­nyh­dis­tys­ten kans­sa. Kal­li­on lei­ri­kes­kus on odot­ta­nut 10 vuo­den ajan, mil­loin pääs­tään te­ke­mään muu­tos­töi­tä. Luon­nok­set ovat ole­mas­sa, val­mis­te­lua ja suun­nit­te­lua jat­ke­taan ja ne tuo­daan ai­ka­naan joh­to­kun­taan pää­tet­tä­väk­si.

Töl­li ker­toi myös isos­ta muu­tok­ses­ta, joka kos­kee lä­he­tys­työn uu­del­leen or­ga­ni­soi­tu­mis­ta.

– Vuon­na 2000 pi­det­tiin en­sim­mäi­set seu­rat Af­ri­kas­sa. Täl­lä het­kel­lä siel­lä ko­koon­tuu yli 8000 seu­ra­vie­ras­ta vii­koit­tain Ju­ma­lan sa­nan kuu­loon ja seu­ra­paik­ko­ja on 180.

Hän to­te­si, et­tä lä­he­tys­työ­tä on ai­na teh­ty yh­des­sä Poh­jois-Ame­ri­kan LLC:n ja Ruot­sin SFC:n kans­sa. Yh­teis­työ sy­ve­nee muu­tok­sen myö­tä en­ti­ses­tään. Työn tu­ek­si pe­rus­te­taan eri­lai­sia tii­me­jä tu­ke­maan lä­he­tys­työn eri osa-alu­eil­la.

– Esi­mer­kik­si hen­gel­li­sen työn tii­mi tu­kee pu­hu­jia kir­kol­lis­ten toi­mi­tus­ten osal­ta. Tä­hän työ­hön tu­lem­me tei­tä kut­su­maan. Työ on yh­teis­tä, lä­he­tys­käs­kyn mu­kai­ses­ti.

Luot­ta­vai­se­na tu­le­vai­suu­teen

SRK:n ta­lous­pääl­lik­kö Ilk­ka Tah­ko­la esit­ti ko­kouk­ses­sa nos­to­ja men­nees­tä ti­li­kau­des­ta ja ti­lin­pää­tök­ses­tä. Hän to­te­si, et­tä toi­min­nan tuo­tot kas­voi­vat, mut­ta niin kas­voi­vat ku­lut­kin.

– Vuo­si 2023 oli en­sim­mäi­nen nor­maa­li vuo­si muun mu­as­sa lä­he­tys­työn osal­ta ko­ro­nan jäl­keen. Se nä­kyy hen­ki­lös­tö­ku­luis­sa ja muis­sa toi­min­nan ku­luis­sa.

Tah­ko­la to­te­si, et­tä on syy­tä ol­la kii­tol­li­nen.

– Voi­daan kat­soa luot­ta­vas­ti tu­le­vai­suu­teen ja jat­kaa nii­den teh­tä­vien to­teut­ta­mis­ta, jot­ka meil­le on us­kot­tu.

Ko­kouk­ses­sa pu­heen­vuo­ron piti myös Jor­ma Hen­ti­lä, joka ker­toi nel­jän­nen opis­ton ti­lan­tees­ta.

– Yh­teis­työ vi­ra­no­mais­ten ja mui­den ta­ho­jen kans­sa on käyn­nis­sä. Ete­lä-Suo­mes­sa on sel­lai­nen kiin­teis­tö­ti­lan­ne, et­tä opis­tok­si so­pi­via kiin­teis­tö­jä on tar­jol­la koh­tuul­li­seen hin­taan ja var­sin hy­väs­sä kun­nos­sa.

Hen­ti­lä muis­tut­ti kui­ten­kin, et­tä uu­den opis­ton saa­mi­nen voi vie­dä pit­kän­kin ai­kaa.

– Ju­ma­la osoit­taa täl­le hank­keel­le so­pi­van ajan.

Hen­ki­lö­va­lin­to­ja

Vuo­si­ko­kouk­ses­sa teh­tiin myös hen­ki­lö­va­lin­to­ja. SRK:n joh­to­kun­nan ero­vuo­roi­sis­ta kak­si käyt­ti ero­vuo­ron­sa. Ta­pa­ni Kir­si­län ti­lal­le va­lit­tiin Sa­ka­ri Typ­pö ja Pek­ka Tuo­mi­kos­ken ti­lal­le Mik­ko Y. Kin­nu­nen.

Jul­kai­su­jen toi­mi­tu­neu­vos­toon va­lit­tiin Mark­ku Sep­pä­sen ti­lal­le Jus­si Ren­to­la ja Ari Pel­ko­sen ti­lal­le Mik­ko Kin­nu­nen.

16.7.2024

Herra sanoi Moosekselle: ”Minä olen sinun isäsi Jumala, Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumala.” Silloin Mooses peitti kasvonsa, sillä hän pelkäsi katsoa Jumalaa. 2. Moos. 3:6

Viikon kysymys