JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Yh­teis­vas­tuu­ke­räys tor­juu näl­kää ja köy­hyyt­tä

Uutiset
30.1.2018 11.13

Vuo­den 2018 Yh­teis­vas­tuu­ke­räys käyn­nis­tyy en­si sun­nun­tai­na, 4. hel­mi­kuu­ta. Tänä vuon­na ke­räys tor­juu näl­kää ja köy­hyyt­tä Suo­mes­sa ja maa­il­man ka­tast­ro­fi­a­lu­eil­la.

Suo­mes­sa Yh­teis­vas­tuu­ke­räyk­sel­lä tu­e­taan ta­lou­del­li­ses­ti vai­ke­as­sa ti­lan­tees­sa elä­viä ih­mi­siä yh­teis­työs­sä Kir­kon di­a­ko­ni­a­ra­has­ton ja pai­kal­lis­seu­ra­kun­tien kans­sa. Ul­ko­mail­la yh­teis­vas­tuu­va­roin au­te­taan ka­tast­ro­fien ja konf­lik­tien ai­heut­ta­mis­sa hä­tä­ti­lan­teis­sa pa­hi­ten kär­si­nei­tä ih­mi­siä. Ul­ko­mai­den koh­tei­siin avun vie pe­ril­le Kir­kon Ul­ko­maa­na­pu.

Suo­mes­sa 470 000 ih­mi­sen tu­lot ei­vät rii­tä koh­tuul­li­sen vä­him­mäis­ku­lu­tuk­seen.

– Olem­me jo vuo­si­kym­men­ten ajan jou­tu­neet kat­se­le­maan pit­kiä lei­pä­jo­no­ja. On kan­sal­li­nen hä­peä, et­tä kaik­kein huo­no-osai­sim­pien jo­ka­päi­väi­ses­tä ar­jes­ta sel­viy­ty­mi­nen on kiin­ni hy­vän­te­ke­väi­syy­des­tä, sa­noo Yh­teis­vas­tuun ke­räys­joh­ta­ja Ta­pio Pa­ju­nen.

Ruo­kaa riit­tää kai­kil­l­le

Af­ri­kas­sa ja Lähi-idäs­sä yli 20 mil­joo­naa ih­mis­tä on nä­län­hä­dän par­taal­la. Ruo­an saan­ti ei ole mah­dol­lis­ta so­tien tai jat­ku­vien le­vot­to­muuk­sien vuok­si.

– Näl­kä ei ole väis­tä­mät­tö­myys, joka koh­ta­lon ta­voin lan­ke­aa joi­den­kin ih­mis­ten osak­si. Ky­sy­mys on on­gel­mas­ta, joka voi­daan rat­kais­ta, ke­räyk­sen 2018 esi­mies, Mik­ke­lin piis­pa Sep­po Häk­ki­nen muis­tut­taa.

Hän to­te­aa, et­tä ruo­kaa maa­il­mas­sa on riit­tä­väs­ti ja sitä voi­daan saa­da kai­kil­le.

– Kai­kil­la ih­mi­sil­lä kaik­ki­al­la maa­il­mas­sa on oi­keus hy­vään elä­mään ja ih­mi­sar­voon. Jo­ka­päi­väi­nen lei­pä on ih­mi­sar­voi­sen elä­män pe­ru­se­del­ly­tys, hän sa­noo.

Ke­räyk­sen ava­jais­ju­ma­lan­pal­ve­lus Eli­mä­en kir­kos­ta lä­he­te­tään Yle TV1:ssä sun­nun­tai­na 4.2. klo 10.00. Ta­sa­val­lan pre­si­dent­ti avaa yh­teis­vas­tuu­ke­räyk­sen Yle TV1:ssä 4.2. kel­lo 12.00.

Ku­vi­tus­ku­va: Juha Hu­ma­la­jo­ki

27.2.2020

Jee­sus sa­noo: "Kun paas­to­at­te, äl­kää ol­ko syn­kän nä­köi­siä niin kuin te­ko­py­hät. He muut­ta­vat muo­ton­sa sur­ke­ak­si, jot­ta kaik­ki var­mas­ti huo­mai­si­vat hei­dän paas­to­a­van." Matt. 6:16

Viikon kysymys