JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Yksivuotias Kuule on ottanut paikkansa

Uutiset
20.1.2022 7.00

Juttua muokattu:

20.1. 09:10
2022012009101820220120070000

Päi­vä­mies

SRK:n jul­kai­su­so­vel­lus Kuu­le on täyt­tä­nyt vuo­den. En­sim­mäi­nen vuo­si on ke­hit­tä­nyt Kuu­les­ta mo­ni­puo­li­ses­ti eri­lai­sia jul­kai­su­ja tar­jo­a­van alus­tan.

Syn­ty­mä­päi­vän ai­koi­hin so­vel­luk­ses­sa oli 142 mu­siik­ki­al­bu­mia, 114 kir­jaa sekä suu­ri mää­rä leh­tiä ja pod­cas­te­ja. Pal­ve­lul­la on jo yli 10 000 sään­nöl­lis­tä käyt­tä­jää.

– So­vel­luk­sen suo­si­tuin­ta si­säl­töä on mu­siik­ki. Mu­siik­ki­al­bu­mei­ta kuun­nel­laan jopa tu­han­sia ker­to­ja kuu­kau­des­sa, ker­too Kuu­len toi­min­taa koor­di­noi­va Kai­sa Iko­nen.

Lap­set ah­ke­ria kuun­te­li­joi­ta

Ää­ni­kir­jat ovat huo­mat­ta­vas­ti ky­sy­tym­piä kuin pu­he­li­men tai tab­le­tin ruu­dul­ta lu­et­ta­vat e-kir­jat.

– Lap­set näyt­tä­vät ole­van ah­ke­rim­pia kir­jo­jen kuun­te­li­joi­ta ja lu­ki­joi­ta. Las­ten mut­ta myös ai­kuis­ten ää­ni­kir­jo­jen koh­dal­la pu­hu­taan useis­ta sa­dois­ta kuu­kau­sit­tai­sis­ta kuun­te­lu­ker­rois­ta. E-kir­jo­jen lu­ku­mää­rät liik­ku­vat kym­me­nis­sä per kuu­kau­si.

Pod­cast-sar­jois­ta suo­si­tuim­mak­si osoit­tau­tuu Kap­sä­kin Si­vu­tas­ku, jon­ka kuun­nel­luim­mis­ta jak­sois­ta ku­kin ke­rä­si yli tu­hat kuun­te­lu­ker­taa vuo­den ai­ka­na. Päi­vä­mie­hen ää­ni­leh­den ää­rel­lä vii­väh­tää vii­koit­tain rei­lu 400 kuun­te­li­jaa.

Si­vu­tas­kuun uu­det te­ki­jät

Myös toi­nen vuo­si näyt­tää lu­paa­val­ta, ja uut­ta on lu­vas­sa vuo­den al­ka­jai­sik­si.

– Kuu­les­sa start­taa uu­si Ju­ha­ni Oja­leh­don isän­nöi­mä pod­cast-sar­ja nuo­ril­le ai­kui­sil­le. Koh­taus­pai­kak­si ni­met­ty sar­ja il­mes­tyy noin kak­si ker­taa kuu­kau­des­sa – vuo­ro­vii­koin nuo­ril­le suun­na­tun Si­vu­tas­ku-sar­jan kans­sa, jos­sa aloit­ta­vat uu­det te­ki­jät, Iko­nen avaa.

Mui­ta ke­vään uu­tuuk­sia ovat ker­ran kuu­kau­des­sa il­mes­ty­vä Sii­o­nin Lä­he­tys­leh­den ää­ni­leh­ti sekä alu­e­tii­min omat mu­siik­ki­jul­kai­sut ja nos­tal­gi­sia mu­siik­ki­het­kiä tar­jo­a­va van­ho­jen c-ka­set­tien sar­ja.

So­vel­luk­sen si­säl­tö mo­ni­puo­lis­tuu jat­kos­sa­kin:

– Täl­lä het­kel­lä suun­nit­te­lem­me vie­ras­kie­li­sen ai­neis­ton ot­ta­mis­ta mu­kaan tar­jon­taan, Iko­nen va­lot­taa.

Koh­taus­pai­kas­sa ta­val­li­sen ta­vat­to­mia ta­ri­noi­ta

Päi­vä­mies

Uu­des­sa Koh­taus­paik­ka-pod­cas­tis­sa Ju­ha­ni Oja­leh­to ju­tut­taa nuo­ria ai­kui­sia, jot­ka avaa­vat eri­lai­sia elä­män­ti­lan­tei­taan. Oja­leh­to ker­too käy­neen­sä ta­paa­mas­sa ih­mi­siä eri puo­lil­la Suo­mea ja ko­kee sar­jan te­ke­mi­sen an­toi­sa­na.

– Pod­cast-vie­raat ovat mah­ta­vas­ti roh­kais­tu­neet ker­to­maan omis­ta asi­ois­taan ja an­ta­neet näin per­soo­nan mo­nil­le ajan il­mi­öil­le, jot­ka jää­vät hel­pos­ti pel­kik­si ohuik­si ylä­kä­sit­teik­si. Tie­däm­me, et­tä esi­mer­kik­si jopa nel­jän­nes suo­ma­lai­sis­ta uu­puu työs­sä tänä päi­vä­nä. Mut­ta mitä kaik­kea uu­pu­muk­seen liit­tyy? Koh­taus­pai­kal­la kuul­laan ai­na­kin yk­si täm­möi­nen ta­ri­na.

Pod­cas­tin taus­ta-aja­tus on ki­tey­tet­ty lau­see­seen Ta­val­li­sen ta­vat­to­mia ta­ri­noi­ta. Koh­taus­paik­ka ni­me­nä viit­taa Oja­leh­don mu­kaan yh­tääl­tä vie­raan ja isän­nän vä­li­seen ta­paa­mi­seen, mut­ta myös sii­hen, kuin­ka jo­kai­nen voi on­nis­tua koh­taa­maan esi­mer­kik­si vai­kei­ta ko­ke­neen lä­him­mäi­sen pa­rem­min.

– Pod­cast an­taa ver­tais­ko­ke­muk­sia sa­man­lai­sia vai­hei­ta lä­pi­käy­väl­le ja sa­mo­jen ky­sy­mys­ten ää­res­sä ole­val­le kuu­li­jal­le, hän poh­tii.

Koh­taus­pai­kal­la py­ri­tään Oja­leh­don mu­kaan pal­ve­le­maan nuo­ria ai­kui­sia, 20 vuot­ta täyt­tä­neis­tä pari vuo­si­kym­men­tä van­hem­piin.

– Nuo­ri ai­kui­suus edus­taa täl­le pod­cas­til­le enem­män ai­he­pii­re­jä kuin nu­me­roi­ta: elä­män­vai­hee­na sink­kuus, oman po­lun löy­ty­mi­nen elä­män­mat­kal­la, opis­ke­lus­ta työ­hön siir­ty­mi­nen, työ­e­lä­män haas­teet ja niin edel­leen.

Pod­cast käyn­nis­tyy pi­lo­ti­no­mai­se­na kuu­den jak­son ko­ko­nai­suu­te­na. Sar­jan en­sim­mäi­nen jak­so on jo kuun­nel­ta­vis­sa Kuu­les­sa.

Lue ai­hees­ta li­sää täl­lä vii­kol­la il­mes­ty­nees­tä Päi­vä­mie­hes­tä.

27.5.2022

Hyvä on sen osa, joka luottaa Herraan, ei etsi apua pahan voimilta eikä käänny niiden puoleen, jotka valhetta palvelevat. Ps. 40:5

Viikon kysymys