JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Yli 250 tie­kirk­koa avaa oven­sa ke­säk­si

Kallunki Hanna
Uutiset
30.5.2014 6.32

Juttua muokattu:

8.3. 22:29
2020030822295420140530063200

Tänä ke­sä­nä­kin tie­kirk­ko­jen ovet ovat avoin­na mat­kai­li­joil­le. Pää­tei­den var­sil­la on 269 kult­tuu­ri­ses­ti, ark­ki­teh­tuu­ri­ses­ti ja his­to­ri­al­li­ses­ti mie­len­kiin­tois­ta kirk­koa tar­jol­la py­säh­dys­pai­koik­si.

Tie­kir­kot ovat avoin­na ke­sä­kuus­ta elo­kuun lop­pu­puo­lel­le as­ti. Kaik­ki tie­kir­kot löy­ty­vät si­vus­tol­ta www.tie­kir­kot.fi, jos­ta voi tar­kis­taa ja tu­los­taa kirk­ko­jen au­ki­o­lo­a­jat ja tar­kem­mat tie­dot. Tei­den var­sil­la kirk­koi­hin opas­ta­vat tu­tut tie­kirk­ko­lii­ken­ne­mer­kit.

Tie­kirk­ko­jen ke­hi­tys­pääl­lik­kö Jari Ku­pi­ai­nen Kirk­ko­pal­ve­luis­ta täh­den­tää, et­tä tie­kir­kot ovat ma­ta­lan kyn­nyk­sen py­säk­ke­jä. Kirk­ko­jen valt­ti­na on mah­dol­li­suus hil­jen­ty­mi­seen ja rau­hoit­tu­mi­seen.

– Tie­kir­kois­ta löy­tyy usein kirk­ko-opas, jol­la on tie­tä­mys kir­kon li­säk­si lä­hi­a­lu­een muis­ta kiin­nos­ta­vis­ta pal­ve­luis­ta, Ku­pi­ai­nen ker­too.

Tie­kir­kot ovat yk­si­löl­li­siä: jois­sa­kin on pien­tä tar­joi­lua tai oh­jel­maa. Esi­mer­kik­si Vir­tain kir­kos­ta ja Haa­pa­jär­vel­lä si­jait­se­vas­ta Sa­mu­e­lin kir­kos­ta löy­tyy leik­ki­mök­ki­kirk­ko lap­si­per­hei­den ilok­si. Tam­pe­reel­la si­jait­se­va Fin­la­y­so­nin kirk­ko toi­mii ke­säs­tä ke­sään las­ten tie­kirk­ko­na.

Tie­kirk­ko­toi­min­ta al­koi muu­ta­mal­la avoi­mel­la kir­kol­la poh­joi­sim­mas­sa Suo­mes­sa vuon­na 1991 ja on le­vin­nyt koko maa­han. 2000-lu­vul­la tie­kirk­ko­jen mää­rä on va­kiin­tu­nut 270 kir­kon tun­tu­maan. Tänä vuon­na uu­sia Tie­kirk­ko­ja ovat Har­to­lan, Kyl­mä­kos­ken, Rääk­ky­län, Sa­vi­tai­pa­leen ja Ve­te­lin kir­kot, Seu­tu­lan kap­pe­li Van­taal­la sekä Tu­run Py­hän Ka­ta­rii­nan kirk­ko.

HannaKallunki
7.6.2020

Jee­sus sa­noo: "Niin kuin Isä on ra­kas­ta­nut mi­nua, niin olen minä ra­kas­ta­nut tei­tä. Py­sy­kää mi­nun rak­kau­des­sa­ni." Joh. 15:9

Viikon kysymys