JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Vieraskieliset / eesti

Tei­ne sünd jäi meel­de kris­tal­l­sel­gelt

Siionin Lähetyslehti
Vieraskieliset / eesti
5.12.2019 15.04

Juttua muokattu:

2.1. 11:02
2020010211022520191205150400

Ser­gei Ge­ra­si­mov on vene ki­ri­kuõ­pe­ta­ja Koi­vis­to val­last. Ta on saa­nud mee­le­pa­ran­du­se ar­mu ve­ne­las­te­le pee­tud laag­ris Jäm­säs.

“Minu nai­ne oli en­ne mind usk­lik ja kut­sus mind kok­ku­tu­le­ku­te­le. Kuul­sin ela­vat Ju­ma­la sõna. En­ne seda olin ma käi­nud lu­ter­li­kus ki­ri­kus, aga se­alt ma ei leid­nud ela­vat us­ku. Jäm­säs mul­le kuu­lu­ta­ti pa­tud an­deks.”

Mee­le­pa­ran­du­se ar­mu saa­mi­ne oli pöör­de­li­ne ko­ge­mus:

“Ma mõtle­sin: see on minu tei­se sünni hetk. Ma mä­le­tan seda kuu­pä­e­va: 9.6.1997.”

Ge­ra­si­mov on sel­lest saa­dik või­del­nud Ju­ma­la rii­gis. Pe­re­kon­na kolm last on ka usk­li­kud.

Rõõm mee­le­pa­ran­da­ja­te üle

õpe­ta­ja rää­gib oma töö­pä­e­vast: “Hom­mi­ku­ti tu­len ma ki­ri­kus­se. Ma uu­rin tä­he­le­pa­ne­li­kult ko­gu­du­se ma­jan­du­sas­ju. Pä­rast seda loen ma Piib­lit. Val­mis­tan end et­te ju­ma­la­tee­nis­tu­se pi­da­mi­seks. Nä­da­la­ka­vas on kaks ju­ma­la­tee­nis­tust. Ko­gu­du­se liik­me­te­arv on 25 isi­kut, aga osa­le­jaid on ka teis­test koh­ta­dest. Ma kut­sun tei­si­gi kaa­sa.”

Ge­ra­si­mov rõõmus­tab sel­le üle, et kõik tema ko­gu­du­se­rah­vas on saa­nud mee­le­pa­ran­du­se ar­mu.

Mit­meid või­ma­lu­si kok­ku­tu­le­ku­teks

Ser­gei Ge­ra­si­mo­vit kut­su­tak­se usk­li­ke kok­ku­tu­le­kuid pi­da­ma Koi­vis­to, Vii­pu­ri ja Jo­han­ne­se val­da­des­se. Kok­ku­tu­le­ku koh­ta­deks on ko­dud ja ki­ri­kud.

- Ve­ne­maa usk­li­kud suht­le­vad ti­he­dalt oma­va­hel. Nad külas­ta­vad üksteist ka muul ajal kui kok­ku­tu­le­kuid kor­ral­da­tak­se.

Ve­ne­maal lok­kab elav SRK mis­jo­ni­töö: maa eri­ne­va­tes­se koh­ta­des­se kor­ral­da­tak­se sel­le aas­ta jook­sul 29 mis­jo­ni­rei­si. ühe rei­si jook­sul pee­tak­se mit­meid kok­ku­tu­le­kuid mit­mes piir­kon­nas.

”Sügis­kok­ku­tu­lek on ve­ne­las­te­le suur pidu. Nad ta­ha­vad kogu süda­mest sin­na tul­la. Seal on ju pal­ju või­ma­lu­si kuul­da Ju­ma­la sõna ning koh­tu­da soo­me ususõb­ra­de­ga,” Ge­ra­si­mov rõhu­tab.

õi­geusk­lik maa

õi­geusk on Ve­ne­maal kõige suu­rem usund. In­ge­ri ki­rik on üle nel­ja­sa­ja-aas­ta­ne lu­ter­lik ki­rik. Sel­lel on um­bes 15 000 lii­get maa eri­ne­va­tes koh­ta­des.

Ge­ra­si­mov kir­jel­dab lu­ter­lu­se ja õi­geu­su su­het Ve­ne­maal kui head naab­rus­su­het: ”Need, kes ei usu, käi­vad ki­ri­kus ai­nult suur­tel ki­ri­kupü­ha­del. Neil ei ole igat­sust Ju­ma­la sõna jä­re­le”.

Oh­ver minu pat­tu­de tõttu

Pal­ve­ta­mi­sest Ge­ra­si­mov mai­nib, et Meie Isa pal­ve ai­tab teda ja õpe­tab te­ma­le, kui­das pal­ve­ta­da õi­ges­ti.

Kol­main­su­se ole­must ta kir­jel­dab järg­ne­valt: ”Ju­mal on Isa. Jee­sus on Poeg ja isik­lik Va­bas­ta­ja. Oh­ver minu pat­tu­de tõttu. Püha Vaim on abi­li­ne, kes an­tak­se Ju­ma­lalt ja Po­jalt.”

Tekst: Päi­vi Mar­ti­kai­nen

Tõlge: Eli­na Heik­ki­lä-Kop­pe­roi­nen

18.5.2021

Sinä päi­vä­nä Her­ra on ole­va koko maan­pii­rin ku­nin­gas. Hän on ole­va yk­si ja ai­noa Ju­ma­la ja hä­nen ni­men­sä ai­noa, jota avuk­si huu­de­taan. Sak. 14:9

Viikon kysymys

Ilmoitukset

Toi­sen­lai­ses­sa va­los­sa

Mi­ka­e­lan per­hees­sä ei pal­jon pu­hu­ta asi­ois­ta. Teh­dään töi­tä, käy­dään kou­lua. Mut­ta jos­sain pin­nan al­la on sa­lai­suus, joka saa äi­din hy­räi­le­mään su­ru­mie­li­ses­ti ja Mi­ka­e­lan sil­mäi­le­mään tar­kem­min muu­ta­mia nuo­ria kou­lun käy­tä­vil­lä ja ruo­ka­las­sa.

Se­läs­sä au­rin­gon kat­se

An­ni­ka Koi­vu­kan­kaan ru­nois­sa heit­täy­dy­tään nuo­ren elä­män aal­lok­koon, sen iloi­hin ja ki­pui­hin, ko­et­te­le­muk­siin ja ar­jen su­loi­seen tur­vaan – kun on us­ko, jo­hon no­ja­ta ja rin­nal­la saat­ta­jia. Sy­viä tun­to­ja ke­ven­tää rai­kas huu­mo­ri: ”Kun­pa voi­sin aset­tua het­kek­si koi­ran turk­kiin. / Tun­tea sen läm­mön / kar­ku­mat­ko­jen tuok­sun / ja myl­lä­tyn kuk­ka­pen­kin ilon. Pai­jaa­via sor­mia riit­täi­si.”

Ome­na­pos­ki ja Nal­le Kar­hu­nen

Kah­dek­san­vuo­ti­as Nal­le Kar­hu­nen on kuu­si­vuo­ti­aan Nu­pun eli Ome­na­pos­ken vii­sas, kilt­ti ja hel­lä iso­ve­li. Jos­kus Nal­le käyt­täy­tyy kuin tal­viu­nil­taan he­rä­tet­ty hur­ja ja äk­ki­pi­kai­nen kar­hu. Sil­loin Nu­pun on pa­ras­ta läh­teä ulos tai lait­taa oman huo­neen ovi vi­sus­ti kiin­ni.

Ta­kai­sin Isän ko­tiin

Kir­joit­ta­jat eri puo­lil­ta maa­il­maa ker­to­vat sii­tä, kuin­ka Ju­ma­la on joh­dat­ta­nut hei­dät val­ta­kun­taan­sa. Ker­to­muk­sia yh­dis­tää ko­ke­mus ko­tiin­pa­luus­ta, Raa­ma­tun mu­kai­sen us­kon löy­ty­mi­ses­tä ja us­ko­vais­ten vä­li­ses­tä rak­kau­des­ta.

Ke­tun­po­jat ja Ja­gu­ar-mies