JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Vieraskieliset / på-svenska

Herren är den troendes trygghet

Vieraskieliset / på-svenska
28.5.2020 16.00

Juttua muokattu:

28.5. 16:16
2020052816163920200528160000

Rit­va Löp­pö­nen

Da­lar­na

Över­sät­t­ning: Hei­di Löp­pö­nen

Svens­ka som­mar­mö­tet in­led­de tra­di­ti­on­sen­ligt en se­rie av stör­re mö­ten un­der som­ma­ren.

Svens­ka som­mar­mö­tet anord­na­des i en li­ten skala 22–24/5 i Mockf­järds kyr­ka, va­rif­rån SFC sän­de mö­ten via in­ter­net. På plats fan­ns pre­di­kan­ter, ar­ran­gö­rer och en li­ten grupp av sån­ga­re. Prog­ram­met in­ne­höll pre­dik­nin­gar, sön­dags­s­ko­la, sångs­tund och ett an­fö­ran­de. Mö­tens hu­vud­syf­te vara det­sam­ma som al­l­tid: läsa och bet­rak­ta Guds ord.

Tron är li­vets grund

Jyr­ki Pit­kä­lä förk­la­ra­de i sin pre­di­kan hur ett hus skul­le byg­gas på en fast grund. Trons grund är att män­nis­kan hör Guds ord och ver­kar utif­rån det­ta. Mot­gån­gar prö­var li­vets grund. I den­na stund prö­var pan­de­min hela värl­den. I Guds rike får män­nis­kan syn­der­na för­låt­na och nyck­lar till den fas­ta grun­den, den grund som in­te här­jas av stor­mar.

– Det fin­ns plats i Kris­tusk­lip­pan, trös­ta­de Pit­kä­lä.

As­sar Tu­ru­nens pre­di­kan hand­la­de om hur den för­lo­ra­de so­nen gjor­de bät­t­ring. Gud väck­te poj­ken till att se och ång­ra det fak­tum att han hade byg­gt sitt liv på en sandg­rund. Han hade en nå­dig far som tog emot ho­nom. En far som ord­na­de en stor gläd­je­fest när den för­lo­ra­de so­nen åter­vän­de hem.

– På sam­ma sätt vill Gud ha al­la sina barn till sig i him­me­len, sade Tu­ru­nen.

Timo Löp­pö­nens pre­di­kan be­hand­la­de hän­del­ser vid Kris­ti him­mels­färd. Je­sus tes­ta­men­te, den sis­ta öns­kan till al­la, var att män­nis­kor skul­le be­vit­t­na om Je­sus. Lär­jun­gar­na kän­de att up­p­gif­ten var omöj­lig att ge­nom­fö­ra och de var räd­da men Gud gav den He­li­ge An­den till hjälp. Kris­ti Him­mels­färds trös­tan­de buds­kap är att på sam­ma sätt som Je­sus togs upp till him­len på ett moln, kom­mer Han och häm­tar sina eg­na hem till sig.

Den Gode Her­den ger tryg­g­he­ten

Mat­ti Väy­ry­nen be­to­na­de hur He­se­kiels besk­riv­ning om den Gode Her­den läm­par sig i ti­den idag, när mån­ga le­ver iso­le­ra­de. Ett får är ett skyg­gt och förs­vars­löst djur som al­l­tid be­hö­ver en her­de. Ett får är som Guds barn som läng­tar till för­sam­lin­gens ge­mens­kap, där den får om­sorg. Den vil­se­gång­na män­nis­kan har kal­lats och kal­las fort­fa­ran­de til­l­ba­ka till Guds rike och den Gode Her­dens om­sorg.

Även Timo Leh­to­las avs­lut­ningsp­re­di­kan hand­la­de om den Gode Her­den.

– Det är vik­tigt att lita på Guds led­ning och förs­tå att Gud även ger oss pröv­nin­gar för att stär­ka tron, sade han.

Guds barn har en väl­sig­nel­se i ti­den och ett slut­mål i him­me­len, där det in­te fin­ns nå­gon co­ro­na el­ler mil­jö­förs­tö­ring. Gud har gett män­nis­kor en vis­dom att kun­na skapa tek­nik, vil­ket har möj­lig­g­jort sänd­nin­gar­na av mö­tet via in­ter­net. I ka­ran­tän fin­ns det möj­lig­het att lys­s­na på mö­ten mer än van­ligt och även förk­la­rat med mån­ga oli­ka gå­vor.

Al­lt är i Guds kän­ne­dom

Pasi Juu­jär­vi hade ett an­fö­ran­de om mö­tes­mot­tot Her­ren är min til­lf­lykt och min borg (Ps. 91:2). Det lil­la bar­nets ”borg” är hem­met som ger skydd, tryg­g­het och om­sorg. Guds barn fin­ner sin tryg­g­het i Guds rike, ett rike som ger skydd mot fien­den utan­för med Guds ord och evan­ge­lium.

Al­la män­nis­kor mö­ter pröv­nin­gar i sina liv, till exem­pel ge­nom nå­gon sjuk­dom el­ler en eko­no­misk kris. Krig och na­tur­ka­tast­ro­fer kan påf­res­ta na­ti­o­ner. Al­la kan drab­bas av fy­sis­ka och psy­kis­ka sjuk­do­mar och då be­hö­va söka pro­fes­si­o­nell hjälp.

– De­ras för­vär­va­de kuns­kap och skick­lig­het till att hjäl­pa är en Guds väl­sig­nel­se, me­na­de Juu­jär­vi.

De tro­en­de har en förs­tå­el­se ge­nom tron att in­gen­ting hän­der utan Guds vets­kap. Likt ett li­tet barn får Guds barn kän­na tröst, tryg­g­het och för­lå­tel­se från Guds för­sam­ling, som är på väg mot ärans him­mel.

16.6.2024

Jeesus sanoi: ”Eivät terveet tarvitse parantajaa, vaan sairaat. Menkää ja tutkikaa, mitä tämä tarkoittaa: ’Armahtavaisuutta minä tahdon, en uhrimenoja.’” Matt. 9:12–13

Viikon kysymys