JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Aiemmat blogit

Ää­nen­sä­vy­jä

Suominen Sirkka
Aiemmat blogit
9.5.2014 9.08

Juttua muokattu:

8.3. 22:29
2020030822295420140509090800

Sei­son bus­sis­sa mat­kal­la töi­hin. Lä­hes koko bus­sin ta­ka­o­sa on täyn­nä esi­kou­lu­lai­sia. Bus­sin täyt­tää iloi­nen pu­heen­so­ri­na.

Lä­hes­tym­me kau­pun­kia ja ker­ros­ta­lot il­mes­ty­vät ik­ku­na­nä­ky­mään. Kak­si pien­tä tyt­töä is­tuu lä­hel­lä­ni. He ih­met­te­le­vät py­sä­kin vie­res­sä ko­ho­a­van ker­ros­ta­lon kor­keut­ta.

Toi­nen ty­töis­tä ker­too, et­tä hä­nen isän­sä on pes­syt niin­kin kor­ke­an ta­lon ik­ku­noi­ta. ää­nes­tä kuul­taa niin val­ta­va yl­peys ja ihai­lu, et­tä mi­nua hy­myi­lyt­tää vie­lä seu­raa­val­la py­sä­kil­lä­kin, kun ty­töt las­keu­tu­vat es­ka­ri­ryh­män mu­ka­na pois kyy­dis­tä ui­ma­hal­lin koh­dal­la.

Jos­sa­kin vai­hees­sa, lap­sen kas­va­es­sa isom­mak­si, ihai­le­vaa ään­tä saat­taa kuul­la van­hem­pa­na yhä har­vem­min. Ti­lal­le tu­lee mo­nen­lai­sia ää­nen­sä­vy­jä. Voi tul­la är­tyi­syyt­tä, ivaa, ylem­myyt­tä­kin. Myö­hem­min ta­sa­vä­ki­syyt­tä ja kun­ni­oi­tus­ta, joka ker­too lap­sen kas­va­neen ja sees­ty­neen.

Vä­lin­pi­tä­mät­tö­myys tai hal­vek­sun­ta ovat ää­nen­sä­vyis­tä nii­tä huo­noim­pia vaih­to­eh­to­ja, eri­to­ten, jos ky­sees­sä on van­hem­man ää­ni. Vä­lin­pi­tä­mä­tön­tä ää­nen­sä­vyä seu­raa usein pu­hu­mat­to­muus. Yh­tey­den­pi­to voi vai­keu­tua niin, et­tä on hel­pom­pi ol­la sa­no­mat­ta mi­tään.

Asi­ois­ta pu­hu­mi­nen on kui­ten­kin en­si­ar­voi­sen tär­ke­ää. Van­hat­kin asi­at kan­nat­taa sel­vi­tel­lä. Jos pu­hu­mi­nen on mah­do­ton­ta, voi kir­joit­taa kir­jeen.

An­teek­si pyy­tä­mi­nen, an­teek­si an­ta­mi­nen ja ar­mol­li­suus ovat nii­tä asi­oi­ta, joi­ta on hyvä vaa­lia. Joka het­ki. Ne kan­ta­vat myös nii­nä ai­koi­na, kun lap­sen ja van­hem­man vä­lil­le muo­dos­tuu eri­lais­ten tun­tei­den sä­vyt­tä­mis­tä ää­nis­tä ai­van kuin vä­ri­kyl­läi­nen sa­teen­kaa­ri.

Sa­no­taan­han, et­tä sa­teen­kaa­ren pääs­tä löy­tyy aar­re. Sa­non­ta pi­tää paik­kan­sa täs­sä­kin ta­pauk­ses­sa, vaik­ka sen to­teu­tu­mis­ta jou­tui­si vä­hän odot­ta­maan.

SirkkaSuominen
Olen yli viisikymppinen nainen ja olen kasvattanut omat lapseni aikuisiksi. Minulla on kuusi lasta ja kuusi lastenlasta. Olen asunut monissa eri paikoissa ja työskennellyt koko aikuisikäni yhdessä ja samassa paikassa. Voit antaa minulle palautetta blogistani osoitteeseen sirkka.suo@gmail.com.
7.6.2020

Jee­sus sa­noo: "Niin kuin Isä on ra­kas­ta­nut mi­nua, niin olen minä ra­kas­ta­nut tei­tä. Py­sy­kää mi­nun rak­kau­des­sa­ni." Joh. 15:9

Viikon kysymys