JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Aiemmat blogit

Apua kau­as

Kanto Kati
Aiemmat blogit
8.6.2018 6.43

Juttua muokattu:

8.3. 22:29
2020030822295420180608064300

Otin kum­mi­lap­sen Syy­ri­as­ta. Hä­nel­le me­nee kuu­kau­sit­tain pie­ni lah­joi­tus tu­le­viin opin­toi­hin. ”Kum­mi­lap­sel­le voi lä­het­tää myös pa­ke­tin, mie­lel­lään esi­mer­kik­si kou­lu­tar­vik­kei­ta, jois­ta on pula”, luki kir­jees­sä, jon­ka jär­jes­töl­tä sain. Lä­hel­lä ole­vas­ta K-kau­pas­ta löy­sin so­pi­vat pak­kauk­set: kak­si ku­mia, kak­si te­roi­tin­ta, puu­vä­rit, lyi­jy­ky­niä ja vih­ko. Kir­joi­tin mu­kaan kir­jeen ja vein pa­ke­tin pos­tiin.

Koin iloa jo pel­käs­tä aja­tuk­ses­ta sii­tä, mi­ten lap­si häm­mäs­tyi­si ja ilah­tui­si ava­tes­saan pa­ke­tin. Noin vii­kon pääs­tä täs­tä tui­jo­tin pos­ti­luuk­ku­a­ni us­ko­mat­ta sil­mi­ä­ni. Kyl­lä, pa­ket­ti­han siel­tä tuli, ti­pah­ti vii­mein etei­sen lat­ti­al­le. Nos­tin sen ty­per­ty­nee­nä ylös. Pääl­lä oli tar­ra: ”Len­to­yh­ti­öt ei­vät kul­je­ta pos­tia ky­sei­seen maa­han.” Pos­ti pa­hoit­te­li ta­paus­ta: sain va­li­ta joko kor­vauk­sen me­ne­te­tyis­tä lä­he­tys­kus­tan­nuk­sis­ta tai ar­kin kir­je­pos­ti­merk­ke­jä. Va­lit­sin mer­kit. Mut­ta lap­si jäi il­man pa­ket­tia.

Mie­tin lap­sen ti­lan­net­ta. En tie­dä hä­nes­tä mi­tään muu­ta kuin sen ly­hy­en ku­vauk­sen, joka en­sim­mäi­sen kir­jeen mu­ka­na oli. Tie­dän, et­tä lap­si pi­tää kel­tai­ses­ta vä­ris­tä ja ui­mi­ses­ta ja ke­säs­tä. Tie­dän hä­nen ni­men­sä ja ikän­sä, asuin­paik­kan­sa.

Se­la­sin ne­tis­tä li­sä­tie­toa Syy­ri­as­ta, sen his­to­ri­as­ta ja ny­kyi­ses­tä ti­lan­tees­ta: Syy­ri­as­sa on si­jain­nut maa­il­man van­him­pia si­vi­li­saa­ti­oi­ta, ja asu­tus alu­eel­la on yli 5000 vuot­ta van­haa. Raa­ma­tun mu­kaan Moo­ses syn­tyi nyky-Syy­ri­an pää­kau­pun­gin Da­mas­kok­sen lä­het­ty­vil­lä.

Vuon­na 2011 al­koi niin sa­not­tu ara­bi­ke­vät, jol­loin mie­le­no­soit­ta­jat vaa­ti­vat de­mok­raat­ti­sia uu­dis­tuk­sia ja po­liit­tis­ta va­paut­ta. Syy­ri­an hal­li­tus vas­ta­si pyr­ki­myk­siin ko­vin ot­tein käyt­tä­en ar­mei­jaa ja sa­lais­ta po­lii­sia. Al­koi si­säl­lis­so­ta, jon­ka seu­rauk­set ovat jär­kyt­tä­vät: lä­hes koko maa on nyt rau­ni­oi­na.

YK:n pa­ko­lais­jär­jes­tö UNHCR ar­vi­oi Syy­ri­an so­dan "ai­kam­me suu­rim­mak­si hu­ma­ni­tää­ri­sek­si ka­tast­ro­fik­si". Syy­ri­an si­säl­lis­so­das­sa on me­net­tä­nyt hen­ken­sä 450 000 ih­mis­tä, 13,5 mil­joo­naa on hu­ma­ni­taa­ri­sen avun tar­pees­sa, 6,3 mil­joo­naa on eva­kos­sa maan si­säl­lä, yli 5 mil­joo­naa on pa­en­nut maas­ta.

Turk­ki on ot­ta­nut syy­ri­a­lai­sia eni­ten vas­taan, lä­hes kol­me mil­joo­naa. Noin puo­let on lap­sia, ja ar­vi­ol­ta vain nel­jän­nes heis­tä pää­see kou­luun. Syy­ri­aan jää­neis­tä lap­sis­ta noin puo­let ei­vät käy kou­lua. UNI­CEF on ar­vi­oi­nut, et­tä las­ten ke­hi­tyk­ses­sä on otet­tu 10 vuot­ta ta­ka­pak­kia. Noin 95 pro­sent­tia syy­ri­a­lai­sis­ta on vail­la ter­vey­den­huol­toa, ja 70 %:lla ei ole puh­das­ta vet­tä.

Suo­meen syy­ri­a­lai­sia tur­va­pai­kan­ha­ki­joi­ta on tul­lut hy­vin vä­hän mui­hin Eu­roo­pan mai­hin ver­rat­tu­na. Pu­hu­taan vain 2,5%:sta, 100–200 ha­ki­jas­ta. Täs­sä on var­mas­ti ol­lut yh­te­nä te­ki­jä­nä taus­tal­la se, et­tä Suo­mes­sa ei ole ol­lut syy­ri­a­lai­sia yh­tei­sö­jä ai­em­min.

Suo­mi vie­raa­na kie­le­nä -ope­tus­ryh­mäs­sä­ni on täl­lä het­kel­lä kak­si Syy­ri­as­ta tul­lut­ta opis­ke­li­jaa. Toi­nen heis­tä kut­sui mi­nut erää­nä päi­vä­nä per­hee­seen­sä syö­mään val­mis­ta­maan­sa syy­ri­a­lais­ta ruo­kaa. Vaik­ka ruo­ka oli suo­ma­lai­sel­le­kin hy­vin tut­tua rii­siä ja ka­naa, mais­tui se jo­ten­kin eri­lai­sel­ta kuin it­se te­ke­mä­ni. Se oli mie­let­tö­män hy­vää!

Tyh­jen­nän jos­sain vai­hees­sa ta­kai­sin tul­leen len­to­pos­ti­kuo­ren mah­dol­li­ses­ti pe­naa­lii­ni, joka se­kin tar­vit­see vä­liin kou­lu­tar­vi­ke­täy­den­nys­tä. Toi­von, et­tä voin tuol­la pie­nel­lä lah­joi­tus­sum­mal­la ol­la pi­sa­ra­na me­res­sä. Aut­taa.

Läh­teet:

http://www.glo­ba­lis.fi/Maat/Syyr

https://yle.fi/uu­ti­set/3-8298830ia

KatiKanto
Olen nelikymppinen nainen Lapista, kotoisin rajalta, Torniosta. Tällä hetkellä asun Rovaniemellä. Olen äidinkielen ja kirjallisuuden opettaja. Kirjoittaminen, kuvataiteet, liikunta ja laulaminen ovat minulle tärkeitä asioita. Palautetta blogiteksteihini voi antaa sähköpostiin: kati.kanto6(at)gmail.com.