JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Aiemmat blogit

​"Hän säät ja il­mat sää­tää..."

Kanniainen Aino
Aiemmat blogit
5.8.2014 7.25

Juttua muokattu:

8.3. 22:29
2020030822295420140805072500

Siel­tä he saa­pu­vat koh­ti saa­ren ran­taa. Vie­rai­ta tu­lee lau­tal­la, in­ti­aa­ni­ka­noo­til­la ja ka­ja­kil­la. Osa vie­rais­ta saa moot­to­ri­ve­ne­kul­je­tuk­sen man­te­reen puo­lel­ta. Naa­pu­ri­mök­ki­läi­siä tu­lee kä­vel­len. Vuo­sien var­rel­la sil­loin täl­löin ää­neen lau­su­mam­me toi­ve on to­teu­tu­mas­sa. Mö­kil­läm­me on ke­sä­seu­rat.

Kau­an sit­ten saa­ri on ol­lut asu­ma­ton. Ran­ta­kal­li­ot ja -ki­vet ovat sa­to­jen ja tu­han­sien vuo­sien ajan ot­ta­neet vas­taan aal­to­ja ja vuo­de­nai­ko­jen vaih­te­lui­ta. Tääl­lä luon­to näyt­tää voi­man­sa ja lem­pey­ten­sä ve­den kaut­ta. Pei­li­tyy­nel­le jär­ven­se­läl­le voi het­kes­sä nous­ta aal­to­ja, jot­ka yl­ty­vät vaah­to­päik­si. Saa­reen mah­tuu myös mo­nen­lais­ta maa­pe­rää pel­to­maas­ta eri­tyyp­pi­siin met­siin, soi­hin ja kal­li­oi­hin.

Tän­ne ap­pi­van­hem­pa­ni muut­ti­vat ai­ka­naan asu­maan. Lä­hes tiet­tö­män tai­pa­leen taak­se he ra­ken­si­vat ko­tin­sa. Lai­vat py­säh­tyi­vät saa­ren lai­tu­ril­le. Met­sää rai­vat­tiin pel­lok­si. Jär­ves­tä pyy­det­tiin ka­laa. Per­he kas­voi. Ju­ma­la siu­na­si jo­ka­päi­väi­sen lei­vän. Saa­rel­la oli use­am­pi maa­ti­la ja oma yh­tei­sön­sä.

Vuo­det ku­lui­vat. Saa­ren asuk­kais­ta yk­si toi­sen­sa jäl­keen muut­ti pois. Pel­lot is­tu­tet­tiin uu­del­leen met­säk­si. Yh­den su­ku­pol­ven työn jäl­jet um­peu­tui­vat. Asu­mi­sen ajat ja ra­jat.

Vuo­det ku­lui­vat. Saa­ri he­rä­si uu­teen eloon ke­sä­mök­ki­läis­ten kaut­ta. Per­heem­me kas­va­es­sa ra­ken­sim­me ke­sä­ko­ti­am­me sen mu­kaan, mi­ten "Luo­ja soi ja säät sal­li­vat". Vuo­sien var­rel­la olen sa­moil­lut saar­ta ris­tiin ras­tiin vä­lil­lä yk­sin, vä­lil­lä las­ten ja koko per­heen kans­sa. "Ih­met­te­len Luo­jan töi­tä: ke­sä­kuk­kain heh­kua, pou­ta­pil­ven val­keut­ta, täh­ti­tai­vaan suu­ruut­ta" – Sii­o­nin lau­lun sa­nat ovat tul­leet tois­tu­vas­ti to­dek­si. Kai­kes­sa kau­neu­des­saan ja ka­ruu­des­saan saa­ri on kuin luon­to­pa­ra­tii­si.

Mut­ta tä­nään eri puo­lel­ta Suo­mea tu­le­vat mök­ki­naa­pu­rim­me ja ys­tä­väm­me ovat tul­leet lu­kui­sa­na jouk­ko­na viet­tä­mään kau­nis­ta ke­sä­sun­nun­tai­ta yh­des­sä ja hil­jen­ty­mään Ju­ma­lan sa­nan ää­rel­le. Tän­ne on muo­dos­tu­nut yh­tei­sö, jon­ka jä­se­net ovat sy­dä­mes­tä tut­tu­ja toi­sil­leen. Kii­tol­li­suu­den ja ilon ai­he.

Is­tum­me mök­ki­pi­hal­le ra­ken­ne­tuil­la pen­keil­lä. Ulos kan­net­tu har­mo­ni an­taa sä­ve­liä lau­la­es­sam­me: ”On kau­nis syn­nyin­maam­me, maat, met­sät, jär­vet sen. Me Luo­jan töi­tä saam­me kat­sel­la kiit­tä­en…” Lai­va­rei­til­lä kul­kee sil­loin täl­löin ve­nei­tä, joi­ta voi sa­mal­la seu­ra­ta.

Hil­jen­nym­me kuun­te­le­maan kyl­vä­jä­ver­taus­ta, jos­sa kyl­vet­ty sie­men pu­to­aa niin mo­nen­lai­seen maa­pe­rään. Sa­mal­la kuin konk­reet­ti­se­na esi­merk­ki­nä tuu­len­vi­re te­kee koi­vun­sie­me­nis­tä sa­teen seu­ra­vie­rai­den pääl­le. Yh­dym­me vir­teen Soi kun­ni­ak­si Luo­jan: "Hän säät ja il­mat sää­tää ja aal­lot tain­nut­taa ja hyi­sen hal­lan hää­tää ja vil­jan var­tut­taa. Hän on­neen mei­dät oh­jaa, myös ai­kaan vai­ke­aan. Sen rak­kau­den poh­jaa ken pys­tyy kos­kaan tut­ki­maan?"

Jääm­me lai­tu­ril­le vil­kut­ta­maan vie­rai­den läh­ties­sä. Kuin muut­to­lin­nut he etään­ty­vät nä­kö­pii­ris­tä.

Jo­kai­sel­la on oma var­ti­o­paik­kan­sa. Jo­kai­sel­la on myös voi­man­läh­teen­sä ja iki­ai­ko­jen Ju­ma­la suo­ja­na.

AinoKanniainen
Työskentelen psykoterapeuttina, kouluttajana ja työnohjaajana. Elämänrikkautta tuovat perheenjäsenet. Vapaa-ajalla minut voi löytää samoilemassa metsissä tai rannoilla kamera kaulalla, marjastamassa tai raivaamassa metsää. Yhteiskunnalliset luottamustehtävät ovat myös osa elämääni. Psykoterapeuttina ja perheterapeuttina kohtaan elämän koko kirjoa. Näistä aineksista ammennan aiheita kirjoituksiini, vaikeitakaan teemoja kaihtamatta – valoisasti ja kristillisen uskon tuomia näköaloja peilaten.
4.6.2020

Ku­kaan, joka pu­huu Ju­ma­lan Hen­gen val­taa­ma­na, ei voi sa­noa: "Jee­sus on ki­rot­tu." Ku­kaan ei myös­kään voi sa­noa: "Jee­sus on Her­ra", muu­ten kuin Py­hän Hen­gen vai­ku­tuk­ses­ta. 1 Kor. 12:3

Viikon kysymys