JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Aiemmat blogit

Kel­paam­me­ko?

Aiemmat blogit
6.10.2015 7.07

Mil­lai­nen on kel­paa­van ih­mi­sen mal­li? Mil­lai­seen muot­tiin on ase­tut­ta­va, et­tä täyt­tää tä­män päi­vän vaa­ti­muk­set? Löy­sin kä­sit­teen kel­paa­mi­sen mal­lis­ta erääs­tä po­ti­las­jär­jes­tön leh­des­tä.

On to­det­tu, et­tä yh­teis­kun­nas­sam­me ja so­si­aa­li­sis­sa ver­kos­tois­sam­me on vaa­ti­mus­ta­so nous­sut vii­me vuo­si­na kiih­ty­vää vauh­tia. Jos­kus on vai­ke­aa ha­vai­ta, kuka nuo vaa­ti­muk­set aset­taa. Kuka päät­tää, mil­lai­nen pi­täi­si ol­la ja mi­hin pys­tyä? Jos­kus pai­nei­den aset­ta­ja saat­taa yl­lät­tä­en löy­ty­ä­kin. Ja vie­lä­pä hy­vin lä­hel­tä, omas­ta it­ses­täm­me. Saa­tam­me myös ku­vi­tel­la ym­pä­ris­tön aset­ta­mik­si pai­neik­si sel­lais­ta­kin, mikä nou­see it­ses­täm­me. Mut­ta aja­tuk­sem­me sii­tä, et­tem­me kel­paa täl­lai­se­na, voi­vat kyl­lä saa­da juu­ren­sa tä­män ajan täy­del­li­syyt­tä et­si­väs­tä ihan­tees­ta.

Ylei­sen ihan­teen mu­kaan pi­täi­si ol­la oi­ke­an ko­koi­nen ja nä­köi­nen. Pi­täi­si ol­la suu­ri koti ja upea au­to. Täy­tyi­si ol­la va­ki­tui­nen työ ja me­nes­tyä sii­nä. Oli­si ol­ta­va ter­ve, nuo­ri, ur­hei­lul­li­nen ja kor­ke­as­ti kou­lu­tet­tu. Pi­täi­si ol­la juu­ri so­pi­van ko­koi­nen per­he. Lap­sil­la edus­ta­vat vaat­teet ja har­ras­tuk­set. Lis­taa voi­si jat­kaa pit­kään.

En­tä sit­ten, jos ei enää jak­sa vaa­ti­mus­ten edes­sä? Eri­lai­nen kel­paa­mi­sen mal­li löy­tyy usein vas­ta sit­ten, kun voi­mat ovat pois­sa. Kun uu­pu­mus pa­kot­taa py­säh­ty­mään.

Py­säh­dy­pä tätä lu­kies­sa­si het­kek­si miet­ti­mään, mil­lai­nen oli­si kel­paa­mi­sen mal­li, jos­sa odo­tuk­set ei­vät nou­si­si ym­pä­ris­tön pai­neis­ta ei­kä ih­mi­sen ar­vo mää­rit­tyi­si min­kään ul­ko­nai­sen mu­kaan. Sitä voi­si kut­sua vaik­ka­pa oi­ke­an kel­paa­mi­sen mal­lik­si.

Sen voi­si ki­teyt­tää yk­sin­ker­tai­ses­ti näin: kel­paan sel­lai­se­na kuin olen. Ei niin, et­tä pi­dän omi­nai­suuk­si­a­ni ja mi­nul­ta saa­vut­ta­mat­to­miin jää­nei­tä asi­oi­ta vir­hei­nä ja heik­kouk­si­na, jot­ka mi­nun ja lä­heis­te­ni pi­tää vain kes­tää. Vaan niin, et­tä yh­des­sä ja sa­mas­sa ih­mi­ses­sä saa ol­la läs­nä vah­vuut­ta ja heik­kout­ta, sai­raut­ta ja ter­veyt­tä, jak­sa­mis­ta ja vä­sy­mys­tä, uut­te­ruut­ta ja uu­pu­mis­ta.

Omi­nai­suu­tem­me voi­vat vaih­del­la eri elä­män­vai­heis­sa. Ah­ke­rak­si tun­net­tu voi jos­kus vä­syä, ei­kä hä­nen ar­von­sa sil­lä muu­tu. Ter­ve voi sai­ras­tua ja vah­va mur­tua. Oi­kea kel­paa­mi­sen mal­li on la­vea. Sii­hen so­pii sel­lai­se­na kuin juu­ri tä­nään on.

Mi­nua on työs­sä­ni roh­kais­sut, kun olen saa­nut näh­dä, mi­ten heik­ko ja it­seen­sä luot­ta­ma­ton voi ko­kea vah­vuu­den het­kiä. Yk­si esi­merk­ki täs­tä on se, kun op­pi­las saa ol­la opet­ta­jaan­sa ete­väm­pi. Pe­rin­tei­ses­sä kou­lus­sa opet­ta­ja on ol­lut tie­tä­väm­pi ja ja­ka­nut osaa­mis­taan usein yk­si­suun­tai­ses­ti, opet­ta­jal­ta op­pi­laal­le. Tä­män ajan op­pi­mi­sym­pä­ris­tön muu­tos on tuo­nut kou­lui­hin väis­tä­mät­tä uu­den ulot­tu­vuu­den: op­pi­las on usein esi­mer­kik­si mo­bii­li­lait­tei­den kans­sa pal­jon opet­ta­jaan­sa edel­lä.

Jos opet­ta­ja hy­väk­syy ti­lan­teen ja an­taa op­pi­laan va­paas­ti tuo­da osaa­mi­sen­sa esiin, op­pi­laal­le tu­lee mah­dol­li­suus ko­kea ole­van­sa ar­vo­kas, osaa­va ja hyö­dyk­si muil­le. Hän saa it­se­var­muut­ta ja sa­mal­la kaik­ki op­pi­vat.

Kel­paa­ko meil­le tä­nään pie­ni tai suu­ri, köy­hä tai ri­kas, sai­ras tai ter­ve, kou­lut­ta­ma­ton tai kou­lu­tet­tu, työ­tön tai työs­sä käy­vä? Kel­paam­me­ko it­sel­lem­me?

JuhoLehtola
Perheeseeni kuuluvat vaimo ja kuusi lasta. Työskentelen oppimisen, opettamisen, viestinnän ja näitä tukevan teknologian parissa. Vapaa-aikaani kulutan puuhastelemalla kotona, opiskelemalla milloin mitäkin ja harrastamalla musiikkia. Blogikirjoitusteni aiheet nousevat usein arkisista tilanteista perheessä ja työssä. Voit antaa minulle palautetta kirjoituksistani osoitteeseen juho.lehtola@gmail.com
17.1.2020

Kos­kaan en ota hä­nel­tä pois ar­mo­a­ni, mi­nun liit­to­ni kes­tää hor­ju­mat­ta. Ps. 89:29

Viikon kysymys