JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Aiemmat blogit

​Kir­kon jä­se­ne­nä

Aiemmat blogit
6.12.2014 6.59

Evan­ke­lis-lu­te­ri­lai­nen kirk­ko on ol­lut mi­nul­le lap­ses­ta as­ti tär­keä. 10-vuo­ti­aa­na kuun­te­lin ra­di­o­ju­ma­lan­pal­ve­lus­ta tark­kaan ja ajat­te­lin, et­tä jo­na­kin päi­vä­nä mi­nä­kin soi­tan tuol­la.

Jos­kus pää­sin isän mu­ka­na ke­sä­seu­rois­sa kir­kon sa­kas­tiin, jos­sa oli jän­nit­tä­vää seu­ra­ta sun­ti­on työs­ken­te­lyä. Vä­hän van­hem­pa­na sain ol­la ur­ku­par­vel­la kant­to­rin mu­ka­na ja soit­taa it­se­kin.

Kir­kos­ta au­ke­si ai­ka­naan mi­nul­le myös työ toi­vei­de­ni mu­kaan. Pää­sin nä­ke­mään seu­ra­kun­ta­e­lä­mää lä­hem­pää, myös sen ar­kis­ta puol­ta ja mo­nen­lais­ta mer­ki­tyk­sel­lis­tä työ­tä, mitä ta­pah­tui ju­ma­lan­pal­ve­lus­ten li­säk­si. Nyt työs­ken­te­len muu­al­la, mut­ta kirk­ko mer­kit­see mi­nul­le edel­leen pal­jon. Ar­vos­tan suu­res­ti kir­kon työ­tä.

Vuo­sien var­rel­la mie­les­sä­ni on myös kas­va­nut huo­li kirk­kom­me puo­les­ta. Usein ky­se­len, mi­hin suun­taan kirk­ko oi­kein on me­nos­sa. Olen ru­koil­lut, et­tä se säi­lyi­si Raa­ma­tun pe­rus­tal­la. Eri­tyi­ses­ti tä­nään ru­kouk­se­ni on, et­tä kirk­ko säi­lyt­täi­si tu­le­vai­suu­des­sa­kin raa­ma­tul­li­sen avi­o­liit­to­kä­si­tyk­sen.

Kir­kon jä­se­nel­lä, joka puo­lus­taa Raa­ma­tun muut­tu­mat­to­muut­ta, saat­taa näi­nä ai­koi­na kir­kon opil­lis­ten lin­jaus­ten ja ju­ma­lan­pal­ve­lu­se­lä­män mur­rok­sen myö­tä syn­tyä tor­ju­va suh­de kirk­koa koh­taan. Ju­ma­lan­pal­ve­lus seu­ra­kun­nan kes­kei­se­nä toi­min­ta­muo­to­na voi tun­tua etäi­sel­tä ja jopa vää­räl­tä, jos sitä hal­lit­se­vat viih­teel­li­nen mu­siik­ki ja löy­häs­ti Raa­mat­tuun pe­rus­tu­vat saar­nat.

On kui­ten­kin niin, et­tä vain osal­lis­tu­mal­la voim­me vai­kut­taa kirk­kom­me suun­taan. Saam­me roh­ke­as­ti ol­la mu­ka­na, tun­nus­taa us­ko­am­me ja il­mais­ta mie­li­pi­tei­täm­me.

Myös äs­ket­täin men­neet seu­ra­kun­ta­vaa­lit oli­vat yk­si osal­lis­tu­mi­sen muo­to. Seu­ra­kun­tien pää­tök­sen­te­ki­jöil­lä on pai­kal­li­sel­la ta­sol­la suo­ra vai­ku­tus toi­min­nan puit­tei­siin ja si­säl­töön. Luot­ta­mus­hen­ki­löt ovat muun mu­as­sa va­lit­se­mas­sa seu­ra­kun­tiin työn­te­ki­jöi­tä.

Mie­lee­ni on jää­nyt eräs Ee­ro Lu­mi­jär­ven seu­ra­pu­he vuo­sien ta­kaa. Hän käyt­ti esi­merk­ki­nä ju­ma­lan­pal­ve­luk­siin osal­lis­tu­mi­sen mer­ki­tyk­ses­tä Apos­to­lien te­ko­jen ker­to­mus­ta, jos­sa Pie­ta­ri ja Jo­han­nes me­ni­vät temp­pe­liin, kun siel­lä oli ru­kous­het­ki. Ju­ma­la oli va­ran­nut heil­le eri­tyi­sen teh­tä­vän. Ram­pa­na syn­ty­nyt mies pa­ra­ni ja sai us­kon lah­jan hei­dän kaut­taan.

Rau­ha­nyh­dis­tys­ten toi­min­ta on ny­ky­päi­vä­nä vil­kas­ta. On suu­ri asia, et­tä saam­me va­paas­ti jär­jes­tää seu­ro­ja ja mui­ta ti­lai­suuk­sia, jois­sa Ju­ma­lan sana on run­saas­ti esil­lä. Rau­ha­nyh­dis­tys­ten oman toi­min­nan pal­jous saat­taa va­li­tet­ta­vas­ti vä­hen­tää osal­lis­tu­mis­tam­me seu­ra­kun­tien jär­jes­tä­mään toi­min­taan.

Muis­tu­tan it­se­ä­ni ja roh­kai­sen mui­ta­kin osal­lis­tu­maan ju­ma­lan­pal­ve­luk­siin ja muu­hun kir­kon toi­min­taan. Em­me voi tie­tää, mil­lai­nen teh­tä­vä juu­ri meil­le on va­rat­tu­na.

JuhoLehtola
Perheeseeni kuuluvat vaimo ja kuusi lasta. Työskentelen oppimisen, opettamisen, viestinnän ja näitä tukevan teknologian parissa. Vapaa-aikaani kulutan puuhastelemalla kotona, opiskelemalla milloin mitäkin ja harrastamalla musiikkia. Blogikirjoitusteni aiheet nousevat usein arkisista tilanteista perheessä ja työssä. Voit antaa minulle palautetta kirjoituksistani osoitteeseen juho.lehtola@gmail.com
29.2.2020

Jee­sus sa­noo: "Koot­kaa it­sel­len­ne aar­tei­ta tai­vaa­seen. Siel­lä ei koi ei­kä ruos­te tee tu­ho­jaan ei­vät­kä var­kaat mur­tau­du si­sään ja va­ras­ta. Mis­sä on aar­tee­si, siel­lä on myös sy­dä­me­si." Matt. 6:20-21

Viikon kysymys