JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Aiemmat blogit

Kol­me K:ta ja kol­me L:ää

Aiemmat blogit
16.11.2015 6.57

– Mi­nun joh­ta­juus­fi­lo­so­fi­a­ni pe­rus­ta on esi­mer­kil­lä joh­ta­mi­nen, eräs ys­tä­vä­ni ker­toi poh­din­to­jaan.

– Olen tii­vis­tä­nyt aja­tuk­se­ni kol­meen K:hon ja kol­meen L:ään. Joh­ta­jan tu­lee kiit­tää, kan­nus­taa ja kor­ja­ta. Hän lin­jaa, luot­taa ja luot­saa.

Sa­nat tun­tu­vat tär­keil­tä. Ne si­säl­tä­vät pal­jon.

Esi­mie­hen an­ta­ma myön­tei­nen pa­lau­te ja haas­teel­lis­ten ta­voit­tei­den aset­ta­mi­nen roh­kai­se­vat te­ke­mään ja saa­vut­ta­maan usein enem­män kuin alun pe­rin tun­tui mah­dol­li­sel­ta. Kan­nus­ta­vas­sa il­ma­pii­ris­sä us­kal­taa myös epä­on­nis­tua. Kor­jaa­mis­ta vaa­ti­vil­la asi­oil­la­kin on ta­pa­na jär­jes­tyä. Tai­ta­va joh­ta­ja kuun­te­lee po­ruk­kaan­sa teh­des­sään lin­jauk­sia ja luot­sa­tes­saan toi­min­taa. Joh­ta­juu­den pe­rus­ta­na on luot­ta­mus. Luot­ta­muk­sen va­ras­sa työ­yh­tei­sö ja sen toi­min­ta­kult­tuu­ri ke­hit­ty­vät. Luot­ta­mus saa ai­kaan in­nos­tuk­sen ja saa­vu­tuk­set.

Erääs­sä työ­pa­jas­sa poi­min muis­ti­sään­nön. Yk­sin­ker­tai­sim­mil­laan luot­ta­mus ra­ken­tuu seu­raa­val­la kaa­val­la: Ta­voit­teet ja odo­tuk­set + Odo­tuk­siin vas­taa­mi­nen = Luot­ta­mus. Tätä pro­ses­sia vie eteen­päin vies­tin­tä, kom­mu­ni­kaa­tio puo­lin ja toi­sin.

Joh­ta­juu­des­ta kir­joit­ta­nut John C. Max­well on tii­vis­tä­nyt asi­an: ”Jos joh­dat, mut­ta ku­kaan ei seu­raa, olet vain kä­ve­lyl­lä.” Max­well poh­tii joh­ta­mis­ta ja kom­mu­ni­kaa­ti­o­ta. Hän to­te­aa, et­tä hyvä kom­mu­ni­kaa­tio on yh­tey­den muo­dos­tu­mis­ta. Kun yh­teys syn­tyy kah­den ih­mi­sen vä­lil­le, ryh­mäs­sä ja ylei­sön kans­sa, sen kyl­lä tun­tee. Joh­ta­jal­le on suu­ri etu hy­vis­tä kom­mu­ni­kaa­ti­o­tai­dois­ta niin työ­yh­tei­sön si­säl­lä kuin oman or­ga­ni­saa­ti­on ul­ko­puo­lis­ten ta­ho­jen kans­sa.

Jo­kin ai­ka sit­ten sain säh­kö­pos­ti­vies­tis­sä muis­tu­tuk­sen, joka so­pii niin joh­ta­jal­le kuin alai­sel­le. It­se asi­as­sa ihan jo­kai­sel­le. Vies­tis­sä oli kuva, jon­ka teks­tin olen va­paas­ti suo­men­ta­nut.

Sii­nä riit­tää ope­tel­ta­vaa. Raa­ma­tun joh­ta­juu­so­pe­tuk­sis­ta ha­lu­an nos­taa esil­le yh­den: pal­ve­le­va joh­ta­juus. Jee­sus tii­vis­ti joh­ta­mi­sen pe­ru­si­de­an: ”joka teis­tä on suu­rin, se ol­koon tei­dän pal­ve­li­jan­ne”. Joh­ta­jan teh­tä­vä on var­mis­taa työn te­ke­mi­sen edel­ly­tyk­set ja aut­taa jo­kais­ta toi­mi­maan omien vah­vuuk­sien­sa mu­kaan ke­hit­tä­en nii­tä. Hyvä joh­ta­ja luo ym­pä­ril­leen ilon ja in­nos­tuk­sen.

Eija-RiittaNiinikoski
Mielenkiintoinen työ yliopiston alueyksikössä ja monet luottamustehtävät antavat sisältöä arkeeni. Perhe, ystävät ja suku ovat minulle rakkaita. Ajatuksissani olen usein minulle tärkeiden ihmisten luona. Nivalan lakeus rohkaisee ajattelemaan avarasti. Monena aamuna mielessäni on erään runoilijan sanat: "Aamu on noussut. Astun kostealle pihalle ja kyselen, mitähän tästä päivästä on kirjoitettu Jumalan kirjaan." Minulle voi lähettää palautetta osoitteella eija-riitta.niinikoski@nivala.fi
29.2.2020

Jee­sus sa­noo: "Koot­kaa it­sel­len­ne aar­tei­ta tai­vaa­seen. Siel­lä ei koi ei­kä ruos­te tee tu­ho­jaan ei­vät­kä var­kaat mur­tau­du si­sään ja va­ras­ta. Mis­sä on aar­tee­si, siel­lä on myös sy­dä­me­si." Matt. 6:20-21

Viikon kysymys